โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) Mahasarakham University Demonstration School (Elementary) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
Satitmsu elementary.jpg
"ความพร้อมเต็มที่ มีวิถีสร้างสรรค์ ภูมิพลังเต็มคน"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mahasarakham University Demonstration School(Elementary)
อักษรย่อ สธมมส.(ฝ่ายประถม) / DMSU
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ก่อตั้ง 26 มีนาคม พ.ศ. 2547
เพลง มาร์ชสาธิต ม.มหาสารคาม(ฝ่ายประถม)

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยดำริของ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล(ราชบัณฑิต) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) มีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงแรกของโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อทำการปรับปรุงอาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) และได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ในระยะแรกเริ่มทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจาก ศ.ทักษิณา สวนานนท์ ซึ่งเป็นส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรโครงการ English Science Computer Program(ESC)

สัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ "ตราโรจนากร" มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า " ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน " มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่าง ของวงกลมมีชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)"

 • ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา
 • หม้อน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็ม
 • องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี
 • สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน
 • วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทำให้เยาวชนของชาติ มีความเจริญงอกงาม

สีและต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

สีประจำโรงเรียน สีขาว-เหลือง

 • สีขาว หมายถึง ความมีภูมิปัญญา หรือความคิด, ความมีศีลธรรมอันดี และความเจริญรุ่งเรือง
 • สีเหลือง หมายถึง ความรอบรู้ ฉลาด พร้อมทั้งยังมีความรอบคอบ
 • สีเหลือง-ขาว หมายถึง มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาดในทางด้านปัญญา พร้อมทั้งยังความคิด และสัมปชัญญะ ครบถ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

หลักสูตร/แผนการเรียนแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้

ปฐมวัย

 • เตรียมอนุบาล หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)
 • อนุบาล หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)

ประถมศึกษา

 • หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)
 • หลักสูตร English Science and Communication Program (ESC)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ 2 แห่งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข