สีเทา

(เปลี่ยนทางจาก เทา)
บทความนี้เกี่ยวกับสี สำหรับนักแสดงชื่อ สีเทา ดูที่ สีเทา เพ็ชรเจริญ
"เทา" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เทา (อักษรกรีก)
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เทา (นักร้องเกาหลี)

สีเทา เป็นสีที่อยู่ระหว่างสีขาวและสีดำซึ่งเป็นสีที่ไม่มีสีสัน สีเทาในภาษาอังกฤษสะกดได้สองอย่างคือ grey (อังกฤษบริเตน) และ gray (อังกฤษอเมริกัน) ไทยสมัยโบราณมีคำเรียก "สีเหล็ก" หมายถึงสีเทาออกดำ

เทา
 
About these coordinates     รหัสสี
Hex triplet#808080
sRGBB  (rgb)(128, 128, 128)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 50)
HSV       (h, s, v)(✻°, 0%, 50%)
Source[Unsourced]
B: อยู่ในช่วง [0–255] (ไบต์)
H: อยู่ในช่วง [0–100] (ร้อย)

รหัสสีในเว็บแก้ไข

HTML Color Name Sample Hex triplet
(rendered by name) (rendered by hex triplet)
lightgrey #D3D3D3
gray #808080
darkgray #A9A9A9
dimgray #696969
lightslategray #778899
slategray #708090
darkslategray #2F4F4F

สัญลักษณ์แก้ไข

สีประจำสถาบันการศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)