คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Informatics
Burapha University
สถาปนา9 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คณบดีผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
ที่อยู่
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20131
สี เทาเงิน-น้ำเงิน
เว็บไซต์www.informatics.buu.ac.th

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน แก้

 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (Information Technology for Digital Industry)
 4. ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)
 5. วิทยาการข้อมูล (Data Science)


หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังต่อไปนี้[1]

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  Bachelor of Science Program in Computer Science
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  Bachelor of Science Program in Software Engineering
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
  Bachelor of Science Program in Information Technology for Digital Industry
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
  Bachelor of Science Program in Applied Artificial Intelligence and Smart Technology
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  Master of Science Program in Data Science
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  Doctor of Philosophy Program in Data Science

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

 1. "หลักสูตร". คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-13. สืบค้นเมื่อ 2012-03-06.