คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
Buu-logo11.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Informatics
Burapha University
ที่อยู่อาคารสิริธร
169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20131
วันก่อตั้ง9 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คณบดีผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร
สีประจําคณะ เทาเงิน-น้ำเงิน
เว็บไซต์www.informatics.buu.ac.th

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแก้ไข

  1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software engineering)
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)


หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร (ทั้งภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) ดังต่อไปนี้[1]

ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    Bachelor of Science Program in Computer Science
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    Bachelor of Science Program in Software Engineering
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    Bachelor of Science Program in Information Technology
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    Master of Science Program in Information Technology
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    Master of Science Program in Computer Science
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    Doctor of Philosophy Program in Computer Science

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "หลักสูตร". คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-04-13. สืบค้นเมื่อ 2012-03-06.