สงครามโลก (อังกฤษ: World War) เป็นลักษณะความขัดแย้งทางการทหาร ซึ่งกันและกัน ในแต่ละประเทศที่มีความขัดแย้งระหว่างกันจนทำให้ส่งผลกระทบต่อหลายชาติมหาอำนาจร่วมกัน โดยมักจะเกิดขึ้นในหลายทวีปทั่วโลกและกินเวลานานหลายปี คำว่า สงครามโลก เป็นการอธิบายถึงสงครามที่มีขนาดใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตเกิดสงครามโลก 2 ครั้งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 1914–1918) และสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1939– 1945 ) และได้มีการพาดพิงถึงสงครามโลกครั้งที่สามในวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ถึงแม้ว่าสงครามอื่นที่เกิดขึ้นจากหลายชาติทั่วโลก เช่น สงครามเย็นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง, สงครามอิรักในช่วงปี ค.ศ. 2003–2005 ยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นสงครามโลก

ดูเพิ่มแก้ไข