รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Seal of the Ministry of Culture of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการกระทรวงวัฒนธรรม
Itthiphol Kunplome by Trisorn Triboon D85 5978.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อิทธิพล คุณปลื้ม

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งแปลก พิบูลสงคราม
สถาปนา24 มีนาคม พ.ศ. 2495 (ครั้งแรก)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 2)
เว็บไซต์http://www.m-culture.go.th

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแก้ไข

ยุคที่ 1 (2495 - 2501)แก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   จอมพล ป. พิบูลสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
2   พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ
(พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
3   พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 16 กันยายน พ.ศ. 2500
4   หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

ยุคที่ 2 (2545 - ปัจจุบัน)แก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
2   นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548
1
(2)
  นางอุไรวรรณ เทียนทอง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
-   นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการ)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
3   คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4   นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
5   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
6   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 24 กันยายน พ.ศ. 2551 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
7   นายธีระ สลักเพชร 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
8   นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
9   นางสุกุมล คุณปลื้ม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
10   นายสนธยา คุณปลื้ม 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
11   วีระ โรจน์พจนรัตน์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
12   อิทธิพล คุณปลื้ม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแก้ไข

  • หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (28 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500), (31 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500)
  • เผชิญ นิมิบุตร (23 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500), (1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501)

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่แก้ไข

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ 11 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
ไขศรี ศรีอรุณ พ.ศ. 2549 - 2551 29 มกราคม พ.ศ. 2480 (85 ปี)
อุไรวรรณ เทียนทอง พ.ศ. 2545 -​ 2546, 2548 - 2549 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พ.ศ. 2551 7 มกราคม พ.ศ. 2495 (70 ปี)
วีระ โรจน์พจนรัตน์ พ.ศ. 2557 -​ 2562 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 (70 ปี)
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พ.ศ. 2551 27 มิถุนายน พ.ศ. 2497 (68 ปี)
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พ.ศ. 2553 - ​2554 30 เมษายน พ.ศ. 2500 (65 ปี)
ธีระ สลักเพชร พ.ศ. 2551 - 2553 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (65 ปี)
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พ.ศ. 2551 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (63 ปี)
สนธยา คุณปลื้ม พ.ศ. 2555 -​ 2557 10 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (59 ปี)
อนุรักษ์ จุรีมาศ พ.ศ. 2546 - 2548 3 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
สุกุมล คุณปลื้ม พ.ศ. 2554 - 2555 25 กันยายน พ.ศ. 2518 (47 ปี)


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข