รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระอารามหลวงแก้ไข

 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มหานิกายแก้ไข

ธรรมยุตแก้ไข

วัดราษฏร์แก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอนบพิตำแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในกิ่งอำเภอช้างกลางแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอขนอมแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอจุฬาภรณ์แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ใอำเภอฉวางแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอชะอวดแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเชียรใหญ่แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอถ้ำพรรณราแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอท่าศาลาแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอทุ่งสงแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอทุ่งใหญ่แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอนาบอนแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย.2563

วัดราษฎร์ในอำเภอบางขันแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

 • วัดต้นไทร ตำบลบางขัน
 • สำนักสงฆ์ควนทองประชาสรรค์ (ควนตอ) ตำบลบางขัน
 • สำนักสงฆ์ราษฎร์ประชาธรรม (คลองเสาเหนือ) ตำบลบางขัน
 • สำนักสงฆ์ไสเตาอ้อย ตำบลบางขัน
 • วัดลำนาว ตำบลบ้านลำนาว (พระครูวินัยธรวรวงศ์มุนี)
 • วัดไสยาสน์ ตำบลบ้านลำนาว
 • วัดราษฎร์เจริญ (เหนือโตน) ตำบลบ้านลำนาว
 • วัดบางปริก ตำบลบ้านลำนาว
 • สำนักสงฆ์บ้านน้ำนิ่ง ตำบลบ้านลำนาว
 • วัดศรีเทพนฤมิตรวนาราม (น้ำตก) ตำบลบ้านลำนาว
 • วัดควนหัวไทร ตำบลวังหิน (พระครูวินัยธรสนิท)
 • วัดบ่อน้ำร้อน ตำบลวังหิน (พระอธิการอรุณ)
 • วัดวังหิน ตำบลวังหิน (พระครูวีรสิริคุณ)
 • วัดเกาะสมอ ตำบลวังหิน
 • วัดหนองเจ ตำบลวังหิน (พระอธิการประจบ)
 • วัดควนหัวไทร ตำบลบ้านนิคม

วัดราษฎร์ในอำเภอปากพนังแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอพรหมคีรีแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอพระพรหมแก้ไข

วัดราษฎร์มหาย นิกาแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอพิปูนแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอร่อนพิบูลย์แก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอลานสกาแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอสิชลแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ในอำเภอหัวไทรแก้ไข

วัดราษฎร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ศาสนาอิสลามแก้ไข

ศาสนาคริสต์แก้ไข

นิกายคาทอลิกแก้ไข

นิกายโปรเตสแตนต์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข