รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2505

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2505

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กัลปังหา (2505) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ดาราไทยฟิล์ม ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เกศริน ปัทมวรรณ, รุจน์ รณภพ, สาหัส บุญหลง, รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์สันติ, อรพรรณ เบญจรงค์ ฉายวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2505
ควีนส์โพแดง (2505) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ชฎาพร วชิรปราณี, สมชาย ศรีภูมิ, ศักดา ธงไชย, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร, สังวรณ์ พราหมณ์พันธุ์ ฉายวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2505
คีรีมาศ (2505)
จอมจงอาง (2505) บทประพันธ์: สมานพร บรรจงศิริ ผู้สร้าง: อินทราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เศกสรรค์ ครองสถาน นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, อุษา อัจฉรานิมิตร, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2505
จอมใจเวียงฟ้า (2505) บทประพันธ์: กัญชลีกร ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: เมตตา รุ่งรัตน์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชาลี อินทรวิจิตร, ชนะ ศรีอุบล, จิตรกร สุนทรปักษิน, กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2505
โจรแพรแดง (2505) บทประพันธ์: ส. อาสนจินดา ผู้สร้าง: พันธมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิเชียร วีระโชติ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, แก้วใจ ชุลีกร, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2505
จ้าวชีวิต (2505) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อธึก อรรถจินดา นำแสดงโดย: ฤทธี นฤบาล, แสน สุรศักดิ์, ราชัน กาญจนมาศ, แก้วใจ ชุลีกร, วิชิต ไวงาน
ฉุยฉาย (2505) บทประพันธ์: ลมูล อติพยัคฆ์ ผู้สร้าง: บริการสากลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ หวังในธรรม, อาคม มกรานนท์, รุจน์ รณภพ, ทักษิณ แจ่มผล, ส.อาสนจินดา ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2505
ชายไร้โบสถ์ (2505)
ดอกหญ้า (2505) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: อุปการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เพชรา เชาวราษฎร์, พันคำ, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505
ดอกแก้ว (2505) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2505
ตะวันยอแสง (2505) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, รัชนี จันทรังษี, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ประภาพรรณ นาคทอง, ธัญญา ธัญญลักษณ์, สุทิน บัณฑิตกุล, สิงห์ มิลินทราศัย, จรูญ สินธุเศรษฐ์ ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2505
ตะวันหลั่งเลือด (2505)
ตุ๊กตาพเนจร (2505) ผู้สร้าง: รัตนงามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สำเนาว์ หิริโอตัปปะ นำแสดงโดย: ด.ญ.อ้อย อินทิรา, วิน วิษณุรักษ์, อุษา อัจฉรานิมิตร, กิ่งดาว ดารณี ฉายวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2505
ทับสมิงคลา (2505) (อินทรีแดง) ผู้สร้าง: วชิรนทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์ ฉายวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2505
นันทาวดี (2505) บทประพันธ์: สุมนทิพย์ ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, เมตตา รุ่งรัตน์, พล พิทยายุทธ, ส.อาสนจินดา
นางทาษ (2505) บทประพันธ์: วรรณสิริ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, กำจาย รัตนดิลก, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
บันทึกรักพิมพ์ฉวี (2505) บทประพันธ์: ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ขวัญใจ สอาดรักษ์, วรเทพ เทพจินดา, ชฎาพร วชิระปราณี, วงทอง ผลานุสนธิ์, สุวิน สว่างรัตน์, ดอกดิน กัญญามาลย์ ฉายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505
ปัทมานางแก้ว (2505) ผู้สร้าง: โยคีสถาน สี่พระยา ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, ทม วิศวชาติ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, อภิญญา วีระขจร, สักรินทร์ บุญฤทธิ์, สุชาติ ไตรโภค ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2505
ปืนเดี่ยว (2505) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทัต เอกทัต
แผ่นดินของใคร (2505)
แผ่นดินเดือด (2505)
โผนพิชิต โนกูจิ (2505)
พาฝัน (2505) บทภาพยนตร์โดย สุภาว์ เทวกุล วิรัช พึ่งสุนทร สร้างบทภาพยนตร์ - โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์นำเสนอ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, รสริน วิลาวัณย์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, อภิญญา วีระขจร, กำจาย รัตนดิลก, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, รุจน์ รณภพ, สุรชาติ ไตรโภค ฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505
มนต์รักบ้านนา (2505) บทประพันธ์: อธึก อรรถจินดา ผู้กำกับ: อธึก อรรถจินดา นำแสดงโดย: ทม วิศวชาติ, จรัสศรี สายะศิลป์, มีศักดิ์ นาครัตน์, เมืองเริง ปัทมินทร์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2505
มังกรเหลือง (2505) นำแสดงโดย: รุจน์ รณภพ, ชฎาพร วชิรปราณี, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, จำรูญ หนวดจิ๋ม ฉายวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
มือปืนสติเฟื่อง (2505)
เมฆมรกต (2505) บทประพันธ์: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, คม ศุภลักษณ์ ฉายวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2505
แม่ยอดสร้อย (2505) บทประพันธ์: สันต์ เทวรักษ์ ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิชัย ปาลวัฒนวิไชย นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ปริศนา พรหมสุรางค์, ชไมพร สุรินทร, สุดเฉลียว เกตุผล ฉายวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2505
ม่านน้ำตา (2505) ผู้สร้าง: อุษาฟิล์ม ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อนุชา รัตนมาลย์, สมควร กระจ่างศาสตร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ทักษิณ แจ่มผล, ทัต เอกทัต ฉายวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2505
ยอดขวัญจิต (2505) ผู้สร้าง: วชิรนทร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, แก้วใจ ชุลีกร ฉายวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2505
ยอดธง (2505) นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, บุศรา นฤมิตร, อุษา อัจฉรานิมิตร, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ปรียา รุ่งเรือง
ยอดรัก (2505) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, จรูญ สินธุเศรษฐ์, พร ไพโรจน์, สิงห์ มิลินทราศัย ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505
รุ่งทิพย์ (2505) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รัชนี จันทรังสี ฉายวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2505
ลำเนาไพร (2505) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: สหการภาพยนตร์ไทย ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: รัชนี จันทรังษี, พัลลภ พรพิษณุ ฉายวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2505
ลูกเหลือขอ (2505)
วัยรุ่นวัยคนอง (2505) นำแสดงโดย: จิตรกร สุนทรปักษิน, เมตตา รุ่งรัตน์
วิญญาณรัก (2505)
วิญญาณรักแม่นาค (2505) ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วิน วิษณุรักษ์, บุศรา นฤมิต, ดอกดิน กัญญามาลย์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
วิมานรักสีชมภู (2505) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ตรึงตา วีรุทัย, ด.ญ.ธนาวดี เถาเสถียร, ล้อต๊อก, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505
สกาวเดือน (2505) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อมรา อัศวนนท์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สาหัส บุญหลง, ชาลี อินทรวิจิตร, สมพล กงสุวรรณ, จุรี โอศิริ
สายเลือดสายรัก (2505) บทประพันธ์: วิจิตร คุณาวุฒิ ผู้สร้าง: สหการภาพยนตร์ไทย ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, แมน ธีระพล, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, ภูมิพงศ์ ทัศนะพยัคฆ์
สิงห์กองปราบ (2505) บทประพันธ์: ป. อินทรปาลิต ผู้สร้าง: พงษ์มิตรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: อาคม มกรานนท์, ระจิต นาคทอง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2505
สิงห์เดี่ยว (2505) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, นฤมล นราธิป ฉายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2505
สิงห์เมืองชล (2505) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ, สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, ถวัลย์ คีรีวัต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, เบญจวรรณ บุญญามี
สิงห์โตหยก (2505) ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ภาวนา ชนะจิต, บุศรา นฤมิต, วิน วิษณุรักษ์, สิงห์ มิลินทาศัย, เสน่ห์ โกมารชุน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
สุริยาที่รัก (2505) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2505
หุ่นผี (2505)
เหมยฟ้า (2505) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: บุญส่ง เคหะทัต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เสถียร ธรรมเจริญ, วิน วิษณูรักษ์, บุญส่ง เคหะทัต, สำราญ เหมือนประสิทธิเวช, เสน่ห์ โกมารชุน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
อุดมเด็กดี (2505) นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2505
อ้อมอกสวรรค์ (2505) บทประพันธ์: สมนึก สูตะบุตร ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สักกรินทร์ ปุญฤทธิ์ ฉายวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2505

อ้างอิง แก้