รายชื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุเทพ แก่งสันเทียะ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
ในฐานะ ปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ
สถาปนาพ.ศ. 2435
รองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายพระนามและรายนาม

แก้
ปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ
ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
(หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์)
พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2445
2   พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2454
3   พระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2458
4   พระยาเมธาธิบดี
(สาตร สุทธเสถียร)
พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2462
5   พระยาไพศาลศิลปสาสตร
(รื่น ศยามานนท์)
พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2472
6   พระยาวิทยาปรีชามาตย์
(ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2475
7   พระยาประมวลวิชาพู
(วงศ์ บุญหลวง)
พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
-   พระยาปรีชานุสาสน์
(เสริญ ปันยารชุน)
พ.ศ. 2476 ทำการแทนปลัดทูลฉลอง
ปลัดกระทรวงธรรมการ
ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2484
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2487
2   หลวงสุจิตภารพิทยา
(สุจิต สุจิตภารพิทยา)
พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
3   ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
4   ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2501
5   นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2504
6   นายอภัย จันทวิมล พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2511
7   นายสนั่น สุมิตร พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2513
8   นายบุญถิ่น อัตถากร พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2517
9   นายจรูญ วงศ์สายัณห์ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2520
10   นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
11   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525
12   นายสมาน แสงมลิ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530
13   นายบรรจง ชูสกุลชาติ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533
14   นายสมชัย วุฑฒิปรีชา พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2535
15   ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537
16   นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
17   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542
18   ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
19   นายจรูญ ชูลาภ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
20
(1)
  ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546
21   ดร.พรนิภา ลิมปพยอม พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
20
(2)
  ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549
22   ดร.จรวยพร ธรณินทร์ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551
23   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
24   นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554
25   นายอภิชาติ จีระวุฒิ เมษายน พ.ศ. 2554 กันยายน พ.ศ. 2554
26   ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ตุลาคม พ.ศ. 2554 กันยายน พ.ศ. 2555
27   นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กันยายน พ.ศ. 2556
28   ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
29   รองศาสตาจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30   ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 22 กันยายน พ.ศ. 2560
31   นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
32   นายประเสริฐ บุญเรือง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
33   นายสุภัทร จำปาทอง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 กันยายน พ.ศ. 2565
34   นายอรรถพล สังขวาสี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 30 กันยายน พ.ศ. 2566
35   นายสุเทพ แก่งสันเทียะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

แก้