ตำรวจจังหวัด

หน่วยงานตำรวจท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามแต่ละจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศญี่ปุ่น ตำรวจจังหวัด (ญี่ปุ่น: 都道府県警察โรมาจิTodōfuken Keisatsu) นั้นมีอำนาจหน้าที่ในการกิจการตำรวจตามจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ถึงแม้ว่าตำรวจจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นมักถูกจัดเป็นตำรวจท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแต่ละจังหวัดตามพระราชบัญญัติตำรวจ[1] แต่ส่วนราชการส่วนใหญ่จะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลอยู่ ในปี ค.ศ. 2017 ตำรวจจังหวัดมีกำลังพลโดยประมาณ 288,000 นาย

ตราอาซาฮิกาเกะบนตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์ตำรวจญี่ปุ่น

การแบ่งส่วนราชการ

แก้

ตำรวจจังหวัดประกอบไปด้วยส่วนอำนวยการ และส่วนปฏิบัติการ กล่าวคือ คณะกรรมการความปลอดภัยจังหวัด (อังกฤษ: Prefectural Public Safety Commission) และกองบัญชาการตำรวจจังหวัด (อังกฤษ: Prefectural Police Headquarters) ตามลำดับ

คณะกรรมการความปลอดภัยจังหวัด

แก้

คณะกรรมการความปลอดภัยจังหวัด เป็นคณะกรรมการธิการส่วนอำนวยการ ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างส่วนร่วมระหว่างประชาชนและตำรวจ อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการออกข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และออกใบอนุญาตต่าง ๆ[1] คณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 คนสำหรับจังหวัดที่มีประชากรไม่หนาแน่น หรือกรรมการ 5 คนในจังหวัดที่เป็นเขตเมือง[2]

กองบัญชาการตำรวจจังหวัด

แก้

ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจจังหวัด (ญี่ปุ่น: 警察本部長โรมาจิKeisatsu Hon Buchō) เป็นข้าราชการที่อยู่ระดับสูงที่สุดในสายการบังคับบัญชาของแต่ละกองบัญชาการตำรวจจังหวัด สำหรับตำรวจนครบาลโตเกียว จะใช้ชื่อเรียก "ผู้กำกับใหญ่ (ญี่ปุ่น: 警視総監โรมาจิKeishi Sōkan; อังกฤษ: Superintendent General)"

ตำรวจจังหวัดเหล่านี้ มีหน้าที่ในการกิจการตำรวจในเขตพื้นที่ของตนเอง แต่ภารกิจที่สำคัญจะกำหนดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งมีชั้นยศสูงกว่า ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ญี่ปุ่น: 警視正โรมาจิKeishisei, อังกฤษ: Assistant Commissioner) จะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแห่งชาติ ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น การแต่งตั้งและปลดออกซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสจะกระทำผ่านคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติ

ในแต่ละกองบัญชาการตำรวจจังหวัด ประกอบไปด้วยส่วนอำนวยการ ซึ่งสอดคล้องกับกองบัญชาการต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนี้

ตำรวจจังหวัดในเขตเมืองอาจมีกองบริหารงานทั่วไป (ญี่ปุ่น: 総務部โรมาจิSōmubu; อังกฤษ: General Affairs Department) และกองตำรวจชุมชนสัมพันธ์ (ญี่ปุ่น: 地域部โรมาจิChīkibu; อังกฤษ: Community Police Department)

การสืบสวนคดีอาญา

แก้

ในจักรววรดิญี่ปุ่น การสืบสวนคดีอาญานั้นมีอัยการเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนสถาบันอัยการ (ministère public) ในกฎหมายประเทศฝรั่งเศส[3] หลังจากนั้นกฎหมายตำรวจในปี ค.ศ. 1947 (ญี่ปุ่น: 警察法โรมาจิKeisatsuhou) และประมวลกฎหมายอาญาในปี ค.ศ.1948 (ญี่ปุ่น: 刑事訴訟法) อำนาจหน้าที่ในการสืบสวนถูกนิยามให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเห็นได้ชัด เพื่อที่จะให้การสืบสวนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองสืบสวนคดีอาญาและกองบัญชาการสืบสวนคดีอาญา (ตำรวจศาล) ถูกจัดตั้งขึ้นในแต่ละองค์กรตำรวจ แต่ภายหลังการแก้ไขกฎหมายตำรวจในปี ค.ศ. 1954 กองและกองบัญชาการดังกล่าวถูกกำกับการโดยกองบัญชาการกิจการคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การตำรวจจราจร

แก้

โดยแต่ดั้งเดิมแล้ว การอำนวยการจราจรจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ แต่อย่างไหร่ก็ตาม ในช่วงปี ค.ศ. 1950 ซึ่งมีการเปลี่ยนยานพาหนะเป็นเครื่องยนต์ อุบัติเหตุจราจรทางบกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ถูกเรียกกันอย่างแพร่หลายว่าเป็น "สงครามการจราจร (traffic war)" ทำให้ตำรวจจราจรต้องกวดขันมากขึ้น

ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1960 หน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกองบัญชาการตำรวจจังหวัดต่าง ๆ และถูกจัดตั้งในทุกกองบัญชาการตำรวจจังหวัดในปี ค.ศ. 1972 เช่น หน่วยจราจรเคลื่อนที่ (ญี่ปุ่น: 交通機動隊โรมาจิKōtsū Kidōtai; อังกฤษ: Mobile Traffic Unit) จะมียานพาหนะอย่างรถตำรวจจราจร (รวมถึงรถสายสืบ) และรถจักรยานยนต์ตำรวจ

การพัฒนาทางพิเศษนั้นได้ก้าวหน้าขึ้น ในปี ค.ศ. 1971 ก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยจราจรทางพิเศษ (ญี่ปุ่น: 高速道路交通警察隊โรมาจิKōsokudōro Kōtsūkeisatsutai; อังกฤษ: Expressway Traffic Police Unit)

ความมั่นคงสาธารณะ

แก้

ในตำรวจนครบาลโตเกียว อำนาจหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงสาธารณะ ถูกแบ่งออกเป็น 2 กองบัญชาการได้แก่ กองบัญชาการความมั่นคงสาธารณะ (ญี่ปุ่น: 公安部โรมาจิKōanbu; อังกฤษ: Public Security Bureau) มีหน้าที่ในการสืบสวน และกองบัญชาการความมั่นคง (ญี่ปุ่น: 警備部โรมาจิKeibibu; อังกฤษ: Security Bureau) มีหน้าที่ในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ส่วนกองบัญชาการตำรวจจังหวัดอื่น ๆ การรักษาความมั่นคงสาธารณะจะตกเป็นหน้าที่ของกองความมั่นคง และถูกกำกับโดยกองบัญชาการความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
หน่วยปราบจราจลในการตรวจกำลังพล

ในแต่ละกองบัญชาการหรือกองความมั่นคง จะประกอบไปด้วยหน่วยปราบจราจล (ญี่ปุ่น: 機動隊โรมาจิKidōtai; อังกฤษ: Riot Police Unit) หน่วยเหล่านี้ไม่ได้มีหน้าที่ปราบจราจลไปโดยสิ้นเชิง แต่ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยตอบโต้เฉียบพลันในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นหากจำเป็น

 
ทีมต่อต้านอาวุธปืนในจังหวัดไซตามะ

ปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของกองความมั่นคง มีทีมจู่โจมพิเศษ (ญี่ปุ่น: 特殊急襲部隊โรมาจิTokushu Kyūshū Butai; อังกฤษ: Special Assault Team) เป็นหน่วยในระดับชาติ และทีมต่อต้านอาวุธปืน (ญี่ปุ่น: 銃器対策部隊โรมาจิJyūki Taisaku Butai; อังกฤษ: Anti-Firearms Squad) เป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่น หน่วยเหล่านี้ถูกจัดตั้งภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยปราบจราจล ยกเว้นทีมจู่โจมพิเศษของตำรวจนครบาลโตเกียว และกองบัญชาการตำรวจจังหวัดโอซากะจะขึ้นตรงต่อกองบัญชาการความมั่นคงและกองความมั่นคงตามลำดับ

การตำรวจชุมชน

แก้

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นแล้ว การตำรวจชุมชนนั้นเปรียบเสมือนการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้น อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการลาดตระเวนในเขตชุมชน และการเยื่ยมบ้านเป็นครั้งคราว เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนนั้นมักจะมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนนั้น ๆ รวมถึงการให้คำแนะนำแก่เยาวชน ป้องกันไม่ให้เด็กพลัดหลงหรือสูญหาย และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับปัญหาต่าง ๆ[1] เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนจะถูกกระจายไปตามสถานีตำรวจท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละสถานีตำรวจจะมีการแบ่งส่วนปฏิบัติงานดังนี้:

เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการตำรวจชุมชนจะถูกกระจายไปยังในเขตพื้นที่ของตนเองตาม ป้อมตำรวจชุมชนเมือง (โคบัง) ป้อมตำรวจชุมชนท้องถิ่น (ญี่ปุ่น: 駐在所โรมาจิChūsaisho อังกฤษ: Residential Police Boxes) รถยนต์สายตรวจวิทยุ และอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนจะได้รับการสนับสนุนจากกองตำรวจชุมชนหรือกองความปลอดภัยชุมชนในแต่ละกองบัญชาการตำรวจจังหวัด นอกเหนือจากการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายวิทยุตำรวจ กองดังกล่าวยังให้การสนับสนุนทั้งสายตรวจระหว่างจังหวัด กองบินตำรวจ หรืออื่น ๆ หากจำเป็นหรือถูกเรียกขอ

ยศตำรวจ

แก้

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะถูกแบ่งเป็นออกเป็น 9 ชั้นยศ:[a]

สถานะ ยศตำรวจ เทียบเท่ายศทหาร ตำแหน่ง เครื่องหมายยศ กระดานบ่า
ข้าราชการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ญี่ปุ่น: 警察庁長官; อังกฤษ: Commissioner General) ไม่มี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ    
ผู้กำกับใหญ่ (ญี่ปุ่น: 警視総監; อังกฤษ: Superintendent General) พลเอก ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโตเกียว    
ผู้บัญชาการอาวุโส (ญี่ปุ่น: 警視監; อังกฤษ: Senior Commissioner) พลโท รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้กำกับใหญ่ ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจส่วนภูมิภาค หรือ ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจจังหวัด    
ผู้บัญชาการ (ญี่ปุ่น: 警視長; อังกฤษ: Commissioner) พลตรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจจังหวัด    
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ (ญี่ปุ่น: 警視正; อังกฤษ: Assistant Commissioner) พันเอก ผู้กำกับการสถานีตำรวจ    
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ผู้กำกับการ (ญี่ปุ่น: 軽視; อังกฤษ: Superintendent) พันโท ผู้กำกับการสถานีตำรวจขนาดเล็ก หรือกลาง รองผู้กำกับการสถานีตำรวจ หรือ ผู้บังคับการหน่วยปราบจราจล    
สารวัตรใหญ่ (ญี่ปุ่น: 警部; อังกฤษ: Chief Inspector) พันตรี หรือ ร้อยเอก ผู้บังคับหมู่ในสถานีตำรวจ หรือ ผู้บังคับกองร้อยปราบจราจล    
สารวัตร (ญี่ปุ่น: 警部補; อังกฤษ: Inspector) ร้อยโท หรือ ร้อยตรี รองผู้บังคับหมู่ในสถานีตำรวจ หรือ ผู้บังคับหมวดปราบจราจล    
จ่าตำรวจ (ญี่ปุ่น: 巡査部長; อังกฤษ: Police Sergeant) พันจ่า หรือ จ่า ผู้ดูแลสายตรวจ หรือหัวหน้าป้อมตำรวจ    
เจ้าพนักงานตำรวจอาวุโส (ญี่ปุ่น: 巡査長; อังกฤษ: Senior Police Officer) สิบโท ยศเจ้าพนักงานตำรวจกิตติมศักดิ์    
เจ้าพนักงานตำรวจ (ญี่ปุ่น: 巡査; อังกฤษ: Police Officer) สิบตรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเริ่มต้นที่ยศนี้    

เครื่องแบบ

แก้
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจถือปืนพกในเครื่องแบบตำรวจฤดูใบไม้ผลิ
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมเครื่องแบบตำรวจ

ในช่วงที่มีการเกิดขึ้นของสนธิสัญญาความร่วมมือและความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1960 หมวกปราบจราจล และชุดป้องกันส่วนบุคคลสำหรับตำรวจปราบจราจลได้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นจะสวมเสื้อเกราะกันมีดบาดใต้เครื่องแบบ แต่ในช่วงปี ค.ศ. 2000 ได้มีการพัฒนาและใช้เป็นเสื้อเกราะกันแทงขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ตำรวจปราบจราจล สายสืบ หน่วยสวาต และผู้ปฏิบัติการงานต่อต้านการก่อการร้ายจะสวมเสื้อเกราะที่ไม่เหมือนกันในมาตรฐานที่แตกต่างกัน

อาวุธปืน

แก้

ในช่วงก่อนสงคราม เจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมายญี่ปุ่นจะมีเพียงแค่ดาบเท่านั้น มีเพียงเฉพาะนักสืบ องครักษ์ หรือหน่วยสวาต เช่น หน่วยบริการฉุกเฉินของตำรวจนครบาลโตเกียวเท่านั้น ที่จะพกพาอาวุธปืนสั้น จนถึงช่วงการยึดครองญี่ปุ่นที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่อฝ่ายพันธมิตรที่แนะนำให้ตำรวจฯ พกพาอาวุธปืนไปกับตัว แต่เพราะด้วยความขาดแคลนในอาวุธปืนพก เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเริ่มรับอาวุธปืนพกโดยเช่าจากฝ่ายพันธมิตรตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 และจนถึง ค.ศ. 1951 เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาวุธปืนพกเพื่อใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นแล้ว ปืนพกที่ออกให้โดยราชการฯ จะถูกเก็บไว้ในที่ทำงานเมื่อพวกเขาไม่ได้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ยานพาหนะ

แก้

ภาคพื้นดิน

แก้

ในญี่ปุ่นมียานพาหนะตำรวจมากถึง 42,600 คันทั่วประเทศ[1] โดยที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นโตโยต้า คราวน์ หรือรถเก๋งที่มีขนาดใหญ่เท่า ๆ กัน อีกทั้งยังมีการใช้รถยนต์นั่งขนาดเล็กในป้อมตำรวจชนบทหรือในศูนย์ใจกลางเมืองต่าง ๆ ส่วนรถยนต์ไล่ติดตามนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละจังหวัด เช่น ฮอนด้า เอ็นเอชเอ็กซ์ ซูบารุ อิมเพรสซ่า ซูบารุ เลกาซี มิตซูบิชิ แลนเซอร์ นิสสัน สกายไลน์ หรือ นิสสัน แฟร์เลดี้ แซด ก็ถูกนำไปใช้ในการลาดตระเวนบนทางพิเศษเช่นกัน

แต่มีข้อยกเว้นสำหรับรถสายสืบ ยานพาหนะทุกคันของกองบัญชาการตำรวจจังหวัดจะถูกทาสีแต่ละสีไม่เหมือนกัน รถสายตรวจทั่วไปจะทาสีเป็น สีดำและสีขาว โดยที่ส่วนบนของรถสายตรวจเป็นสีขาว และรถจักรยานยนต์สายตรวจจะเป็นสีขาวล้วน ส่วนยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการปราบจราจลจะเป็นสีน้ำเงินและสีขาว และยานพาหนะสำหรับหน่วยกู้ชีพของตำรวจนครบาลโตเกียวถูกทาสีเป็นสีเขียวและขาว

 
เฮลิคอปเตอร์ของกองบัญชาการตำรวจจังหวัดโอซากะ

กองบิน

แก้

ในปี ค.ศ. 1960 ญี่ปุ่นได้ริเริ่มการใช้เฮลิคอปเตอร์ตำรวจในการรายงานสภาพการจราจร การติดตามไล่ล่าผู้ต้องสงสัย การค้นหาและกู้ภัย หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตำรวจญี่ปุ่น มีเฮลิคอปเตอร์ประมาณ 80 ลำ[1]ใน 47 จังหวัดทั่วประเทศ บางลำมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์และระบบลิงก์ไมโครเวฟ

ตำรวจน้ำ

แก้

เรือตำรวจน้ำญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม: ประเภท 23 เมตร 20 เมตร 17 เมตร 12 เมตร และ 8 เมตร[1] ในปี ค.ศ.2014 มีเรือตำรวจทั้งหมด 150 ลำทั่วประเทศ ด้วยสาเหตุที่ว่าหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นมีหน้าที่ปกป้องแนวชายฝั่ง ตำรวจน้ำญี่ปุ่นเลยรับหน้าที่ดูแลแม่น้ำ แต่อย่างไหร่ก็ตามในบางครั้ง ตำรวจน้ำญี่ปุ่นก็ถูกเรียกเพื่อไปช่วยเหลือการตำรวจภาคพื้นดิน

 
เรือตำรวจของกองบัญชาการตำรวจจังหวัดฟุกุโอกะ

เชิงอรรถ

แก้
  1. ไม่ใช่ชื่อไทยอย่างเป็นทางการ

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 POLICE OF JAPAN สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ญี่ปุ่น) (ภาษาอังกฤษ) สืบค้นเมื่อ 2021-09-19
  2. เรียนรู้เรื่องราวตำรวจญี่ปุ่นกันครับ preeda44 สืบค้นเมื่อ 2021-09-19
  3. "คณะกรรมการตุลาการฝรั่งเศส". www.public-law.net.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์) สืบค้นเมื่อ 2021-09-21