เปิดเมนูหลัก

ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก

เขตการแพร่กระจายของภาษากลุ่มออสโตรเอเชียติก

ภาษากลุ่มออสโตร-เอเชียติก (อังกฤษ: Austro-Asiatic languages) เป็นภาษากลุ่มใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางส่วนในอินเดียและบังกลาเทศ ชื่อนี้มาจากคำในภาษาละตินที่แปลว่า “ใต้” และชื่อทวีปเอเชียในภาษากรีก ดังนั้นชื่อของภาษาตระกูลนี้จึงหมายถึงเอเชียใต้ ในบรรดาภาษากลุ่มนี้ทั้งหมด ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร และภาษามอญเป็นภาษาที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ยาวนาน และเฉพาะภาษาเวียดนาม กับภาษาเขมรเท่านั้นที่เป็นภาษาทางการ ภาษาที่เหลือมักเป็นภาษาที่พูดโดยชนกลุ่มน้อย

ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกมีการแพร่กระจายตั้งแต่อินเดีย บังกลาเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แยกจากกันด้วยบริเวณที่มีผู้พูดภาษาตระกูลอื่นอยู่ จึงเชื่อกันว่าภาษาตระกูลนี้เป็นภาษาดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียตะวันออก ส่วนภาษากลุ่มอื่นในบริเวณนี้ได้แก่ตระกูลอินโด-ยุโรเปียน ไท-กะได ดราวิเดียนและจีน-ทิเบตเป็นผลจากการอพยพเข้ามา มีตัวอย่างคำในภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกอยู่ในตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่าในเนปาลตะวันออก นักภาษาศาสตร์บางคนเชื่อว่า ภาษานี้เกี่ยวข้องกับตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนและจัดเป็นตระกูลใหญ่ออสตริก

เนื้อหา

การจัดจำแนกแก้ไข

นักภาษาศาสตร์โดยทั่วไปจัดภาษานี้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือภาษากลุ่มมุนดาที่พบในอินเดียตะวันออกและอินเดียกลางกับบางส่วนของบังกลาเทศและภาษากลุ่มมอญ-เขมร ที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือและหมู่เกาะนิโคบาร์ จากภาษาในตระกูลนี้ทั้งหมด 168 ภาษา อยุ่ในกลุ่มมอญ-เขมร 147 ภาษาและอยู่ในกลุ่มมุนดา 21 ภาษา การแบ่งย่อยลงไปอีกมีความแตกต่างกันดังนี้

Grérard Diffloth (1974)แก้ไข

เป็นการจัดแบ่งที่มีผู้นำไปอ้างอิงมากที่สุด แต่ภาษาที่ยังไม่พบในขณะนั้นไม่ได้รวมไว้ด้วย

Ilia Peiros (2004)แก้ไข

เป็นการแบ่งโดยใช้ข้อมูลจากการใช้คำศัพท์ร่วมกัน

 • นิโคบาร์
 • มุนดา-เขมร
  • มุนดา
  • มอญ-เขมร
   • ภาษากาสี
   • มอญ-เขมรศูนย์กลาง
    • ม้ง (ม้งและปยู)
    • เวียตติก
    • มอญ-เขมรเหนือ ประกอบด้วยกลุ่มปะหล่องและขมุ
    • มอญ-เขมรกลาง
     • ภาษาเขมรสำเนียงต่างๆ
     • เปียริก
     • อัสลี-บะห์นาริก
      • อัสเลียน
      • มอญ-บะห์นาริก
       • มอญ
       • กะตู-บะห์นาริก
        • กะตู
        • บะห์นาริก

Grérard Diffloth (2005)แก้ไข

 • มุนดา
  • กลุ่มโกวาปุต
  • กลุ่มมุนดาแกนกลาง
  • กลุ่มคาเรีย-จวา 2 ภาษา
  • กลุ่มมุนดาเหนือ
   • กลุ่มกอร์กู, กลุ่มคาวาเรีย 12 ภาษา
 • กลุ่มกาสี-เขมร
  • กลุ่มกาสี 3 ภาษาในอินเดียและบังกลาเทศ
  • กลุ่มปะหล่อง-ขมุ
   • กลุ่มขมุ มี 13 ภาษาในลาวและไทย
   • กลุ่มปะหล่อง-ปะกัน
    • กลุ่มปะกันหรือปยู มี 2 ภาษาในจีนตอนใต้
    • กลุ่มปะหล่อง มี 21 ภาษาในพม่า จีนตอนใต้และไทย รวมภาษาม้งในเวียดนาม
 • กลุ่มมอญ-เขมรศูนย์กลาง
  • กลุ่มเขมร-เวียตติก
   • กลุ่มเวียต-กะตู
    • กลุ่มเวียตติก มี 10 ภาษาในเวียดนามและลาวรวทั้งภาษาเวียดนามซึ่งเป็นภาษาเดียวในตระกูลออสโตรเอเชียติกที่มีเสียงวรรณยุกต์
    • กลุ่มกะตู มี 19 ภาษาในลาว เวียดนามและไทย
   • กลุ่มเขมร-บะห์นาริก
    • กลุ่มบะห์นาริก มี 40 ภาษาในเวียดนาม ลาว และกัมพูชา
    • กลุ่มเขมร ซึ่งได้แก่ภาษาเขมรสำเนียงต่างๆ ในไทย กัมพูชา เวียดนามและกลุ่มเปียริกที่มี 6 ภาษาในกัมพูชา
  • กลุ่มนิโคบาร์-มอญ
   • กลุ่มนิโคบาร์ มี 6 ภาษาในหมุ่เกาะนิโคบาร์
   • กลุ่มอัสลี-มอญ
    • กลุ่มอัสเลียน มี 19 ภาษาในไทยและมาเลเซีย
    • กลุ่มมอญ มี 2 ภาษาคือภาษามอญในพม่าและภาษาญัฮกุ้รในไทย

และยังมีอีกหลายภาษาที่ยังจัดแบ่งไม่ได้ในจีนตอนใต้