กลุ่มภาษาเวียตติก

กลุ่มภาษาเวียตติก หรือ กลุ่มภาษาเหวียด-เหมื่อง เป็นสาขาของภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกซึ่งรวมภาษาเวียดนามและภาษาเหมื่องไว้ในกลุ่มนี้ ภาษาเวียดนามจัดเข้าอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกเมื่อ พ.ศ. 2493 มีคำยืมจากภาษาจีนและกลุ่มภาษาไทมากจนปัจจุบันกลายเป็นภาษาคำโดดที่มีวรรณยุกต์ คล้ายกับภาษาไทยหรือภาษาจีนสำเนียงทางใต้มากว่าภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกอื่นๆ อย่างไรก็ตามรูปแบบและความคล้ายคลึงทางสัทวิทยา ถือว่าใกล้เคียงกับภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก ภาษาในกลุ่มนี้มีเสียงวรรณยุกต์

ลักษณะ แก้

มีเสียงวรรณยุกต์ต่ำ 3 เสียง สูง 3 เสียง ซึ่งสัมพันธ์กับเสียงก้อง ไม่ก้องของพยัญชนะต้นในภาษาดั้งเดิม แล้วเปลี่ยนเสียงโดยขึ้นกับเสียงตัวสะกด ระดับของวรรณยุกต์ขึ้นกับว่าเป็นพยางค์เปิดหรือปิดที่มีพยัญชนะเสียงนาสิกเป็นตัวสะกด

อ้างอิง แก้