โอภาส อรุณินท์ (9 เมษายน พ.ศ. 2477 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)[1] เกิดที่กรุงเทพมหานคร [2] อดีตอัยการสูงสุด อดีตประธานคณะกรรมการอัยการ อดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีชื่อเสียงมากในช่วงที่พิจารณาบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง โดยเฉพาะกรณีที่ ป.ป.ช. ขอให้วินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 กรณีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

นายโอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2542 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ถัดไปพล.ต.อ. วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 เมษายน พ.ศ. 2477
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (88 ปี)
กรุงเทพมหานคร
คู่สมรสยิ่งกมล อรุณินท์

นายโอภาสเป็นบุตรของนายเอี่ยม (อดีตข้าราชการตุลาการบำนาญ) และนางผ่อง อรุณินท์ สมรสกับทันตแพทย์หญิงยิ่งกมล อรุณินท์ (วัฒนสินธุ์) มีบุตร 2 คน [3],[4]คือ อริยา อรุณินท์ และนาย ภาส์กร อรุณินท์ (ถึงแก่กรรม)[5]

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

การศึกษา

แก้

เนื่องจากชีวิตในวัยเด็กได้ย้ายตามบิดาที่เป็นผู้พิพากษา ไปประจำในต่างจังหวัด ทำให้ต้องย้ายสถานที่ศึกษาไปตามจังหวัดต่างๆ นั้นด้วย เริ่มชีวิตในวัยเด็ก มีภูมิลำเนาที่กรุงเทพฯ เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนประสาทศิลป์ จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี, แล้วกลับมาพำนักที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง โดยศึกษาที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร ต่อด้วยประโยคเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบนิติศาสตรบัณฑิต (รุ่น 3) ขณะที่ทำงานเป็นเสมียนศาลอาญา ต่อมาสอบได้เนติบัณฑิต (สมัยที่ 7) จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา[6]

ประวัติการทำงาน

แก้

เริ่มงานครั้งแรกเป็นเสมียนศาลอาญา กระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2496 ต่อมาโอนรับราชการกรมอัยการ (ปัจจุบันคือ สำนักงานอัยการสูงสุด) ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เริ่มตั้งแต่เป็นอัยการผู้ช่วยกองคดี เมื่อปี พ.ศ. 2502 ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยประจำศาล จังหวัดแม่สอด พ.ศ. 2503, จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2505, จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2511 จากนั้นเข้าประจำกรมอัยการ ในตำแหน่งอัยการประจำกองที่ปรึกษา พ.ศ. 2514 อัยการประจำกรม กองที่ปรึกษา พ.ศ. 2517 เลื่อนเป็นอัยการพิเศษประจำกรม กองที่ปรึกษา พ.ศ. 2520 หัวหน้าพนักงานอัยการ กองที่ปรึกษา พ.ศ. 2524 ผู้ช่วยอัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา พ.ศ. 2525 อัยการพิเศษฝ่ายฎีกา พ.ศ. 2527 อัยการพิเศษฝ่ายคดีธนบุรี พ.ศ. 2529 อัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา 1 ม.ค. 2530 จากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองอัยการสูงสุดฝ่ายบริหาร ปลาย พ.ศ. 2530 (ระหว่างนั้นได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย,และเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา) และอัยการสูงสุดเมื่อ 1 ต.ค. 2536 และเกษียณอายุ เมื่อ 30 ก.ย. 2537[7],[8]

หลังเกษียณอายุได้เข้าเป็นกรรมการร่างกฎหมายกฤษฎีกา และเป็นหนึ่งในประธานฯ/กรรมการ ป.ป.ป.ในสมัยรัฐบาล "บรรหาร" (22 ส.ค. 2538)[9],[10] ตุลาการรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสภาแต่งตั้ง (พ.ศ. 2539) จนลาออกจากประธาน ป.ป.ป. (23 มี.ค. 2542) เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคนแรกของ ป.ป.ช. [11],[12] ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (1 เม.ย. 2542 - ครบวาระ 24 ต.ค. 2546) มีผลงานหลายผลงาน โดยเฉพาะการร่างกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และผลงานที่สำคัญของกรรมการในชุดแรกนี้ [13], คือ

 • จากนั้นว่างเว้นจากภารกิจ จนได้รับการเลือกตั้งจากอัยการตั้งแต่ขั้น 2 ขึ้นไป 1,867 เสียงจากผู้มีสิทธิ 2,784 คน [18],[19] ขึ้นเป็นประธานกรรมการ กอ. (คณะกรรมการอัยการ) วาระเดือน ตุลาคม 2550 - ตุลาคม 2553

ผลงานด้านอื่น ๆ

แก้

ผลงานด้านอื่น ๆ ตลอดชีวิตราชการ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมาย ตรวจสอบสัญญาของรัฐ นอกจากนี้นายโอภาสยังเป็นกรรมการของรัฐดังต่อไปนี้

 • กรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า (ใหม่)
 • กรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ กระทรวงมหาดไทย
 • กรรมการพิจารเนรเทศ พ.ศ. 2522
 • อนุกรรมการฝ่ายสืบสวนสอบสวน ป.ป.ป. พ.ศ. 2524
 • อนุกรรมการฝ่ายมาตรการป้องกันและวางแผนสำนักงาน ป.ป.ป.
 • กรรมการเนติบัณฑิตยสภาและกรรมการอำนวยการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2527
 • กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒ พ.ศ. 2528
 • กรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุที่ปรึกษากฎหมายกรมวิเทศสหการ
 • กรรมการบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
 • กรรมการบริหารบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด พ.ศ. 2531 และผู้ชำระบัญชี บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด
 • วิทยากรในการฝึกอบรมผู้พิพากษาหลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 2532" พ.ศ. 2532
 • กรรมการพัฒนากำลังคน กระทรวงมหาดไทย
 • กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • คณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตำแหน่ง (พ.ศ. 2536-2537)
 • เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา [20]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

โอภาส อรุณินท์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดตระกูลต่างๆ ดังนี้[21]

อ้างอิง

แก้
 1. เว็บไซต์อนุสรณ์คุณพ่อโอภาส อรุณินท์ Tribute to my father - A Remembrance of Opas Arunin
 2. คอลัมน์คนตามข่าว "โอภาส อรุณินท์ ประธานกรรมการ ปปช." นสพ.มติชน 3 เมษายน 2542
 3. คอลัมน์คนตามข่าว "โอภาส อรุณินท์ ประธานกรรมการ ปปช." นสพ.มติชน 3 เมษายน 2542
 4. "รองอัยการสูงสุด" โอภาส อรุณินท์ นสพ.เดลินิวส์ 15 สค.2536
 5. คอลัมน์ขอเป็นข่าวหน่อย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 31มีนาคม 2544
 6. คอลัมน์คนตามข่าว "โอภาส อรุณินท์ ประธานกรรมการ ปปช." นสพ.มติชน 3 เมษายน 2542
 7. หัวข้อข่าว "3รอง คู่คี่ชิงดำอัยการสูงสุด" นสพ.มติชน 4 สค.2536
 8. "รองอัยการสูงสุด" โอภาส อรุณินท์ นสพ.เดลินิวส์ 15 สค.2536
 9. คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ โดยทีมข่าวการเมือง "โอภาส อรุณินท์ ประธาน ปปป. ยุครัฐธรรมนูญใหม่ ที่ไม่ใช่เสือกระดาษ" เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่6ฉบับที่ 284 วันที่ 14-20 พย.2540
 10. คอลัมน์ในประเทศ โดยกองบรรณาธิการ -ปปป.ยุครัฐธรรมนูญใหม่ "ติดเขี้ยว" หรือ "เสือกระดาษ" ฐานสัปดาห์วิจารณ์ 6-12 ธค.2540
 11. นสพ.มติชน 14 กค.2541
 12. นสพ.มติชน 27 มีค.2542
 13. คอลัมน์ในประเทศ โดยกองบรรณาธิการ -ปปป.ยุครัฐธรรมนูญใหม่ "ติดเขี้ยว" หรือ "เสือกระดาษ" ฐานสัปดาห์วิจารณ์ 6-12 ธค.2540
 14. คอลัมน์การเมือง ประชาชาติ 29เมษายน-2พฤษภาคม 2542 "เจาะใจ โอภาส อรุณินท์ ผมไม่ตัดสินตามกระแส"
 15. หัวข้อข่าว โอภาส อรุณินท์ ประธาน ปปช. แง้มผลงานชิ้นล่า กับระเบิดเวลา 2 ลูกใหญ่ นสพ.มติชน31 พค.42
 16. หัวข้อข่าว ปปช.ลุยโอนหุ้นฟันทักษิณผิดหมือนเสธ." นสพ.ไทยรัฐ 27 กย.2543
 17. บทความ "ปปช.ชี้ขาดก่อนปีใหม่ เชือด/ไม่เชือด ทักษิณ" ประชาชาติ 21-24 ธันวาคม 2543
 18. ผู้จัดการออนไลน์ 4 ธันวาคม 2550 โอภาส อรุณินท์ ผงาดขึ้นแท่นประธาน ก.อ.คนใหม่ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 19. คอลัมน์คนตามข่าว หนังสือพิมพ์มติชน 7 ธันวาคม 2550
 20. "รองอัยการสูงสุด" โอภาส อรุณินท์ นสพ.เดลินิวส์ 15 สค.2536
 21. "รองอัยการสูงสุด" โอภาส อรุณินท์ นสพ.เดลินิวส์ 15 สค.2536
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕๕๕, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓