สำนักงานอัยการสูงสุด (ประเทศไทย)

หน่วยงานราชการไทย

สำนักงานอัยการสูงสุด ของประเทศไทย เป็นส่วนราชการอิสระ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด
ที่ทำการ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ภาพรวม
ผู้บริหารหลัก วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์, อัยการสูงสุด
ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ, รองอัยการสูงสุด
ชาตรี สุวรรณิน, รองอัยการสูงสุด
ประสิทธิ์ ศิริภากรณ์, รองอัยการสูงสุด
พิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร, รองอัยการสูงสุด
สิงห์ชัย ทนินซ้อน, รองอัยการสูงสุด
สนทรรศ สิงหพัศ, รองอัยการสูงสุด
ชาติพงษ์ จีรพันธุ, รองอัยการสูงสุด
ชัชชม อรรฆภิญญ์, รองอัยการสูงสุด
เว็บไซต์
ago.go.th

อำนาจหน้าที่แก้ไข

พระราชบัญญัติ องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 23  สำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

(2) ให้คำปรึกษา และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ

(3) ให้คำปรึกษาและตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่เห็นสมควร

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่งหรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำเนินคดีให้

(5) ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่ หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

(7) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

(8) ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด

รายนามผู้บริหารแก้ไข

รายนามอธิบดีกรมอัยการแก้ไข

รายนามอัยการสูงสุดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข