อริยา อรุณินท์

รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์ (21 กุมภาพันธ์ 2507 - ) อาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภาสถาปนิกไทย (จากการแต่งตั้ง) พ.ศ. 2550-2553[1] [2] [3] คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2552 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง [4] คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบาย กฎหมาย และโครงสร้างหน่วยงานการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง [5] วุฒิสภา คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา โครงการออกแบบอนุสรณ์สถาน พณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล เพื่อประดิษฐาน ณ สนามหน้าหอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะทำงานการปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ (ในส่วนคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ) ทีปรึกษางานวางผังแม่บทโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา ศูนย์ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ และ ต้นน้ำห้วยลู่ จ.น่าน (โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) และเป็นภูมิสถาปนิกผู้ร่วมออกแบบงานผังของ สวนหลวง ร.9 และผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์
Aariya.jpg
เกิด21 กุมภาพันธ์ 2507
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากผู้ร่วมออกแบบงานผังของ สวนหลวง ร.9 และได้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บิดามารดานายโอภาส อรุณินท์
ทันตแพทย์หญิงยิ่งกมล อรุณินท์

ประวัติแก้ไข

อาจารย์อริยา เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 บุตรของโอภาส อรุณินท์ และทันตแพทย์หญิงยิ่งกมล อรุณินท์ เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ในสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ผลงานแก้ไข

อาจารย์อริยาเริ่มทำงานในตำแหน่งภูมิสถาปนิกภายใต้คำแนะนำของศาสตราจารย์เดชา บุญค้ำในโครงการสวนหลวง ร.9 หลังจากนั้นในระหว่างที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้ทำงานกับสำนักงานภูมิสถาปนิกดีไซน์เวิร์กชอป (Design Workshop Inc) ในเมืองเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ภายหลังจบการศึกษาได้มาประจำที่กรมโยธาธิการในตำแหน่งภูมิสภาปนิก และได้ทำโครงการ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ที่ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ราชการจังหวัดอีกหลายแห่ง และในปี พ.ศ. 2532 ได้มาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์ในประเทศเยอรมนี VDM Verlag Dr. Müller เป็นหนังสือชื่อ "Public Land Management Policy for Urban Vacant Land." Aruninta, A. และสำนักพิมพ์ในประเทศอังกฤษ Alpha Science International ชื่อหนังสือ "Landscape Architectural Design and Construction Technology" Aruninta, A.

อาจารย์อริยา ยังเป็นประธานกรรมการจัดงานการประชุมนานาชาติทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม 2011 IFLA-Asia Pacific Regional Congress [6] และกรรมการตัดสินการประกวดแบบภูมิสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ ได้แก่ 1) 2017 SILA Awards โดย Singapore Institute of Landscape Architects 2) 2017 Gantim PALA Awards โดย Philippine Association of Landscape Architects [7] 3) MLA Award โดย ILAM - Institute of Landscape Architects Malaysia

ผลงานหนังสือแก้ไข

รางวัลและทุนการศึกษาที่ได้รับแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 38ง. ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ พิเศษ 101ง. ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 หน้า 10
 4. รายนามคณะกรรมาธิการฯ
 5. รายนามคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบาย กฎหมาย และโครงสร้างหน่วยงานการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง
 6. เว็บไซต์การประชุมนานาชาติของสหพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ เปิดดู กันยายน 2553
 7. เว็บไซต์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดดู กุมภาพันธ์ 2561
 8. ข้อมูลหนังสือจากเว็บไซต์ Chulabook ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. ข้อมูลหนังสือจากเว็บไซต์ Alpha Sci
 10. ข้อมูลหนังสือ Public Land Management Policy for Urban Vacant Land : The Development of a Public Land Management Policy for Under-Utilized Space in Bangkok, Thailand. VDM Verlag Dr. Müller (25.08.2010)
 11. ข้อมูลหนังสือ จากเว็บไซต์ Amazon
 12. จากเว็บไซต์ Amazon
 13. จากเว็บไซต์ Alpha Sci
 14. จากเว็บไซต์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
 15. จากเว็บไซต์ร้านนายอินทร์
 16. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
 17. จากเว็บไซต์ร้านนายอินทร์
 18. จากเว็บไซต์ร้านซีเอ็ด
 19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจิยแห่งชาติ เรื่อง รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๔
 20. Fulbright 2003 - 2004 Visiting Scholar Directoryข้อมูลนักวิจัย เปิดดู กันยายน 2553
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2558 ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข