โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นโรงเรียนของรัฐเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เดิมคือ “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” ระดมทุนเพื่อก่อตั้งตั้งแต่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลานของข้าราชการกองทัพบก เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนใน พ.ศ. 2511

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
Surasakmontree School
ตราประจำโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ศ.ม.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญธมฺเม ฐิตํ วิชหาติ กิตฺติ
(เกียรติ ย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม)
สถาปนา25 กรกฎาคม พ.ศ. 2492(โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก)
18 มีนาคม พ.ศ. 2517(โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี)
เขตการศึกษาสพฐ.
รหัส1010720109
ผู้อำนวยการดร.ประทีป ไชยเมือง
สี███ ███ สีเหลือง - สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชสุรศักดิ์มนตรี
ดอกไม้ราชพฤกษ์
เว็บไซต์www.surasak.ac.th

ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการเปิดสอน ห้องเรียนพิเศษ Gifted Education Programs (GEP.) สำหรับ ม.ต้น และ Intensive English Program (IEP.) สำหรับ ม.ปลาย โดยมีหลักสูตรที่เพิ่มภาษาอังกฤษมากขึ้นเป็นพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นั้นตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียน และมีต้นกำเนิดเดียวกัน

ประวัติ

แก้

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เดิมคือ “โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก” สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของชาติ และเป็นการตอบแทนข้าราชการสังกัดกองทัพบก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องการจัดหาโรงเรียนให้บุตรหลาน

ในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพลผิน ชุณหะวัณ รองผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้น จึงชักชวนข้าราชการกองทัพบกทุกท่านให้เสียสละเงินรายได้ปีละ 1 วันให้กองทัพบก เพื่อรวบรวมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบก และได้ดำเนินการสะสมเงินจำนวนนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 จึงเริ่มการก่อสร้าง โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง ขึ้น บนเนื้อที่ 58 ไร่ ริมถนนวิภาวดีรังสิต โดย ฯพณฯ จอมพลประภาส จารุเสถียร ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี เป็นประธานอนุกรรมการการจัดตั้ง และก่อสร้าง และก่อสร้างเสร็จ ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2511 โดย ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจรเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียน

การรับนักเรียนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2511 รับนักเรียนชาย-หญิงทั่วไป ไม่จำกัดว่าต้องเป็นบุตรข้าราชการกองทัพบก จำนวน 600 คน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นนายทหารเกือบทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2512 เปิดห้องเรียน ชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวม 31 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,240 คน

ปีการศึกษา 2513 ได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5

พ.ศ. 2515 กองทัพบกได้จัดตั้ง “โรงเรียนพณิชยการบุตรข้าราชการกองทัพบก” โดยแบ่งแยกพื้นที่ไป 10 ไร่ 3 งาน เพื่อเปิดสอนแผนกพาณิชยการ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลอื่น ได้ศึกษาสายอาชีพต่อจากสายสามัญ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2517 กองทัพบกได้โอนโรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพบกส่วนกลาง ซึ่งมีพื้นที่เหลือ 47 ไร่ 1 งาน เข้าสังกัดกรมสามัญศึกษา โดยกองทัพบกได้เสนอชื่อ “จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)” ผู้บัญชาการทหารบกคนแรก ที่กองทัพบกภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ ให้กรมสามัญศึกษาใช้เป็นชื่อของโรงเรียนว่า โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครู-อาจารย์ 201 คน นักเรียน 4,641 คน

พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 ซึ่งมีผลทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป คือ ใช้ระบบ 6 – 3 – 3 ซึ่งหมายถึง ระดับประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี พร้อมกับใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ส่งผลให้ระบบการเรียนแบบ 4:3:3:2 (ป.1 - 4 / ป.5 - 7 / ม.ศ.1 - 3 / ม.ศ.4 - 5) ที่ใช้กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 ถูกยกเลิกไป จึงส่งผลให้นักเรียนที่จบ ป.6 ใน พ.ศ. 2520 ไม่ต้องเรียน ป.7 แต่ขึ้นไปเรียนชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2521 นับเป็นกลุ่มที่ใช้ระบบการเรียน ม.6 เป็นรุ่นแรก

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดศูนย์การเรียนรู้โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ จึงได้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2542”

โครงการห้องเรียนพิเศษ

แก้

หลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.

1.ปรัชญาและวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา

จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศึกยภาพเป็นรายบุคคลเน้นทักษะความคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม

2.โครงสร้างหลักสูตร

การจัดสาระการเรียนรู้และหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้นและจัดสอนรายวิชาเพิ่มเติมเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากรายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์หรือรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ(Advance Placement Program:AP Program) ซึ่งประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 กลุ่มและกิจกรรม 1 กลุ่มได้แก่

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาขั้นพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดตามแนวทางของ สสวท.

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ จัดตามความเหมาะสม และจุดเน้นตามข้อกำหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ(AP Program)เป็นรายวิชาเรียนล่วงหน้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตร สอวน. โดยจัดตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล

4.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดตามข้อกำหนดปรัชญาห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล

แผนการเรียนที่เปิดสอน

แก้

มัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (GEP) (ห้อง 1–2)
 • ห้องเรียนปกติ (ห้อง 3–12)

มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย

แก้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (GEP) (ห้อง 1)
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ เน้นภาษาอังกฤษ (IEP) (ห้อง 2–3)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (ปกติ) (ห้อง 4–6)
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ (ห้อง 7)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาฝรั่งเศส (ห้อง 9)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาเยอรมัน (ห้อง 8)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาจีน (ห้อง 10)
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษาญี่ปุ่น (ห้อง 11)
 • แผนการเรียนดนตรี (ห้อง 12)
 • แผนกีฬา (ห้อง 13)

เกียรติประวัติ ผลงานนักเรียน

แก้

พ.ศ. 2541

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ประจำปี 2541 (Yamaha All Thailand Marching Band Competition III) รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมการรักษาดินแดน

พ.ศ. 2542

แก้
 • ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปี การศึกษา 2542
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2542 (Yamaha All Thailand Marching Band Competition IV) ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 • ได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2543

แก้
 • ได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2543
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมการรักษาดินแดน

พ.ศ. 2544

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเหรียญทอง ประเภทดนตรีสนามหรือ Marching ในดิวิชั่น 2 หรือ Star Division และชนะเลิศในระดับเหรียญทองยอดเยี่ยมประเภท การบรรเลงดนตรีสนามหรือแปรขบวน หรือ Show Band ในดิวิชั่น 1 หรือ Championship Division ในการประกวดดนตรีโลกครั้งที่ 14 (World Music Contest) ณ เมืองแครคราด ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมการรักษาดินแดน
 • ชนะเลิศคีตะมวยไทย (หญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
 • ได้รับโล่สัญลักษณ์ประกาศเกียรติคุณว่าได้เสียสละ และเป็นพลังสำคัญยิ่ง ในโครงการค่ายยุวชนต้านภัยยาเสพติด จากพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

พ.ศ. 2545

แก้
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมการรักษาดินแดน
 • ชนะเลิศการประกวดเต้นแอโรบิค มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ณ ท้องสนามหลวง
 • ชนะเลิศ ตัวแทนภาคนครหลวง วอลเลย์บอลพาวเวอร์ทัวร์นาเม้นท์ เยาวชน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ชนะเลิศ ทีมหญิง กีฬาวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 • ชนะเลิศวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก.
 • ชนะเลิศ ตัวแทนภาคนครหลวง วอลเลย์บอลเปปซี่คัพ เยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
 • ทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ลงแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 นครเชียงใหม่เกมส์ ในนามทีมภาค 4 (จังหวัดพังงา) ได้รางวัลที่ 3
 • ชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24/2545 “กระบี่เกมส์”

พ.ศ. 2546

แก้
 • เป็นโรงเรียนดีเด่น “รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา” รับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
 • ชนะเลิศ รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน “ครอสเวิร์ดเยาวชนแห่งชาติ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2546 รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
 • รางวัลชมเชย “TO BE NUMBER ONE TEEN AEROBICS CONTEST 2003” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
 • ได้รับโล่ยกย่องสถานศึกษาในโครงการค่ายยุวชนต้านยาเสพติด ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 • ได้รับโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี 2546 ของหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
 • ได้รับโล่สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ปี 2546 ระยะที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร
 • ได้รับโล่สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ปี 2546 ระยะที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร
 • ชนะเลิศ การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับ ม.ปลาย จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 • ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี Sport Mall Sport Global
 • ชนะเลิศ “ราชนครินทร์วิลเลจอาร์ตฟุตซอลฉะเชิงเทรา 2546” ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
 • ชนะเลิศ ฟุตซอลมงคลคัพ ครั้งที่ 1 ประเภทเยาวชนอายุ 16 ปี
 • ชนะเลิศ ฟุตบอลราชทัณฑ์นนทบุรีคัพ ครั้งที่1 ต้านยาเสพติด ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ประจำปี 2546
 • ชนะเลิศ “ฟุตซอล นนทบุรี ทูบีนัมเบอร์วัน” ต้านยาเสพติดครั้งที่ 1
 • ชนะเลิศ เหรียญทองฟันดาบเอเป้บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี โดยสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พ.ศ. 2547

แก้
 • รับรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2546 ของมูลนิธิธารน้ำใจ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • นักกีฬาฟันดาบของโรงเรียน ชนะเลิศการแข่งขันฟันดาบชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
 • รับโล่ประการเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2547 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลประเภทองค์กร ด้านส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงของของโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง "VOLLEYBALL THAILAND UNIVERSITY LEAGUE 2" ถ้วยรางวัลประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • นักกีฬาเทนนิส ทีมหญิง ของโรงเรียน ได้เกียรติบัตร ชนะเลิศการแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ระดับภาค 1 ระยองเกมส์ จัดโดย คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 • ชนะเลิศ ฟุตซอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เขตดินแดง
 • ชนะเลิศ ฟุตซอลเยาวชน (รุ่นอายุ 12 ปี) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การแข่งขัน ด้าน "มธบ-ฟุตซอลคัพเฉลิมพระเกียรติ"
 • ชนะเลิศฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ข. การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 33
 • นักกีฬาฟุตซอลของของโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด นักเรียนและเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี
 • นักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ของสำนักพัฒนากีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • นักกีฬาเทนนิสหญิงของโรงเรียน ได้รับรางวัล
  • 1. ชนะเลิศเทนนิสหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันจูเนียร์ทัวร์ครั้งที่ 4/47 ณ สนามกีฬาไนติงเกล
  • 2. ชนะเลิศเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขันเทนนิส ดาวรุ่ง สิงห์-โยเน็กซ์ 2004 ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาไนติงเกล
  • 3. ชนะเลิศเยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนพัฒนาฝีมือสร้างชื่อทีมชาติ รอบมาสเตอร์ ปี 47 ณ สนามกีฬาไนติงเกล
 • นักกีฬาเทนนิสชายของโรงเรียน ได้รับรางวัล
  • 1. รองชนะเลิศเยาวชนชายคู่ อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส ดวรุ่ง สิงห์-โยเน็กซ์ 2004 ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาไนติงเกล

2. รองชนะเลิศเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเทนนิส ดาวรุ่งพัฒนาอันดับ สิงห์-โยเน็กซ์-บางนา 2004 ครั้งที่ 1 ณ สนามเทนนิสบางนา

 • ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีนบุรี คัพ ครั้งที่ 1
 • แชมป์ฟุตบอลสำนักพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2547
 • นักกีฬาฟุตซอลของของโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลคลองด่านคัพ รุ่นอายุ 16 ปี
 • ได้รับโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ปี 2547 ของหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
 • ชนะเลิศ ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันรายการ K.P.C. SUPER LEAGUA (สภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย)

พ.ศ. 2548

แก้
 • นักเรียนของโรงเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น แห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2548
 • ชนะเลิศการแข่งขัน ฟุตซอล "มธบ. - อวีว่าฟุตซอลคัพ" ครั้งที่ 6 ในรุ่น อายุ 13 ปี และรุ่นอายุ 17 ปี
 • ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง"ต่อต้านยาเสพติด" รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปี 2548
 • นักกีฬาลีลาศของโรงเรียน เข้าแข่งขันลีลาศ ที่ประเทศสิงคโปร์ Merlion International Dancesport Championship 2005 ชนะ 4 รางวัล
  • 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Novice A ในจังหวะ Waltz และ Tango
  • 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Novice B ในจังหวะ Waltz และ Quick step
  • 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น Pre-Amateur Under 21 จังหวะ Waltz, Tango และ Quick step
  • 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น Amateur Under 21จังหวะ Waltz, Tango, Foxtrot และ Quick step
 • นักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน ชนะเลิศการแข่งขัสฟุตซอลฉลอง 105 ปี ปทุมคงคา รับถ้วยเกียรติยศของ ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 • นักกีฬาเนตบอลของโรงเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "ฉลามชลเกมส์"
 • นักกีฬาลีลาศของโรงเรียน ได้รางวัลรองชนะเลิศประเภท NOVICE STANDARD และประเภท Junior Standard (Under 16) การแข่งขันกีฬาลีลาศ Singapore Dance Masters 2005 ณ ประเทศสิงคโปร์
 • นักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิงของโรงเรียน ได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี" การแข่งขัน "VOLLEYBALL tHAILAND UNIVERSITY LEAUGE 2"
 • นักกีฬาเทนนิสของโรงเรียน
  • 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ประเภทเดี่ยว
  • 2. ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส ประเภทคู่
  • 3. รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ทีม กีฬาเยาวชนเอเชีย-ยุโรป ASEM YOUTH GAMES 2005
 • ทีมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ของโรงเรียน ชนะเลิศ ฟุตบอลถ้วยนายกรัฐมนตรี ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนครบาลลีก 2005
 • ชนะเลิศฟุตบอลสำนักพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษา) ประจำปี 2548
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองการประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 15 (World Music Contest) ณ เมืองแครคราด ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รางวัลดังนี้
  • 1. ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท Marching (ดนตรีสนาม) ระดับ Championship Division
  • 2. ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยี่ยม ประเภท Display (การแปรขบวน) ระดับ Championship Division ด้วยคะแนนสูงที่สุด
  • 3. ได้ถ้วยรางวัล Day Prize (รางวัลทำคะแนนได้สูงที่สุดกว่าทุกวง จากทุกประเทศที่แสดง ณ วันนั้น)

พ.ศ. 2549

แก้
 • ชนะเลิศการประกวดโต้วาที "โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี" ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • ชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเขต (กรุงเทพมหานคร)
 • โล่รางวัลชมเชยการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเขตประเทศ
 • ชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์ว่าวไทย "ต้านภัยยาเสพติด" งานมหกรรมว่าวไทย - กีฬาไทย ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 9
 • ชนะเลิศ การวาดภาพแนวคิด ต้านภัยยาเสพติด งานมหกรรมว่าวไทย - กีฬาไทย ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 9

พ.ศ. 2550

แก้
 • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการแข่งขันวาดภาพบนกำแพงวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง หัวข้อ "คุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 • ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช 255
 • นักเรียนของโรงเรียน ได้รับโล่ "ผู้มีความสามารถดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ" จากการชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสที่ประเทศอินโดนีเซียหลายรายการ
 • ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสำนักพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2550 ประเภท ก. ในรุ่น 14,16,18 ปี
 • รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลกรุงเทพมหานครลีก ประจำปีการศึกษา 2550 (เขตพญาไท)

พ.ศ. 2551

แก้
 • ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล เปเปอร์เมต ฟุตซอล คัพ 2008 รอบ กรุงเทพมหานคร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล เปเปอร์เมต ฟุตซอล คัพ 2008 รอบ ประเทศไทย
 • ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสำนักพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2551 ในรุ่น 18 ปี ประเภท ข.
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด Drumline รุ่น Senior Division รายการ Thailand Drumline Contest ครั้งที่ 5

พ.ศ. 2552

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดดนตรีโลก ครั้งที่ 16 (World Music Contest) ณ เมืองแครคราด ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเภท Show Band Corps Style Class รุ่น World Division (รุ่นสูงสุด) ด้วยคะแนน 93.35 คะแนน

พ.ศ. 2553

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Drum Battle รายการ Thailand International Marching Band Competition ครั้งที่ 1

พ.ศ. 2554

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Drumline Drum Battle รายการ Thailand International Marching Band Contest ครั้งที่ 2

พ.ศ. 2555

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด Drumline ประเภท Stand Still Play (ประเภทยืนตีกลอง) รุ่น Senior Division รายการ Thailand Drumline Contest 2012
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด Drum Fighter รายการ Thailand's Royal Celebration Marching Band International Contest 2012

พ.ศ. 2556

แก้
 • ปีการศึกษา 2556 นับเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่บนเวทีการประกวดวงโยธวาทิตระดับโลก World Music Contest ครั้งที่ 17 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ วงโยธวาทิตบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สามารถคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเป็นแชมป์เปียนโลกได้ถึง 4 รางวัล ในชื่อชุด “Oneness” ที่ซ่อนนัยความหมายของบทเพลง “ความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ บนรากฐานทางความคิด จินตนาการ ในความหลากหลายที่แตกต่างกัน ภายใต้จิตสำนึกของมนุษย์และสรรพสิ่งต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มาประมวลเชื่อมโยงความสัมพันธ์หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยพลังรักและสามัคคี” มาร้อยเรียงเป็นบทเพลงบรรเลงดนตรีสนาม รางวัลที่ได้รับคือ 1. รางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมประเภท Show Band รุ่น World Division 2. รางวัลถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประจำวัน Day Prize 3. คะแนนรวมสูงสุดของการประกวดวงโยธวาทิตทุกประเภทด้วยคะแนน 93.74 4. รางวัลแชมป์เปียนโลก World Music Contest 17th Corps Style Class World Division Champion ได้รับธงแชมป์โลกพร้อมเงินรางวัล 3,500 ยูโร จากการสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกนี้เอง วงโยธวาทิตบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบันทึกและจัดเก็บองค์ความรู้สำหรับหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรี ทูลกระหม่อมสิรินธร หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยมูลนิธิห้องสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โครงการดุริยะแห่งรัตนโกสินทร์ ระยะที่ 3 ประเภทเพลงคลาสสิค นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ แก่พวกเราชาวสุรศักดิ์มนตรีทุกคน
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด Drumline ประเภท Stand Still Play (ประเภทยืนตีกลอง) รุ่น Senior Division รายการ Thailand Drumline Contest 2013

พ.ศ. 2557

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Drum Fighter รายการ Thailand's Royal Celebration Marching Band International Contest 2014
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด Music Battle (Drumline) Thailand World Music Championship (CTW Event)

พ.ศ. 2558

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ประเภท Percussion Ensemble
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคัลเลอร์การ์ด ปี 2558 ประเภท Open Division ชื่อวง Thiasus Suntech & Surasakmontree

พ.ศ. 2559

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 ประเภท Marching (เดินแถว)
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 ประเภท Drum Dual (ประชันการตีกลอง)
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 ประภท Basic Division รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

พ.ศ. 2561

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลเหรียญทองและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 13 ประเภท Senior Division รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด Asia Marching Arts 2018 จัดโดย Asian Marching Band Confederation ประเภท Percussion Ensemble รุ่น Independent ด้วยคะแนน 86.60 คะแนน

พ.ศ. 2562

แก้
 • วงบราสแบนด์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด BSRU Thailand Marching Band Competition 2019 จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเภท Drumline Battle Division 2 ด้วยคะแนน 90.33 คะแนน

บุคคลที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°46′35″N 100°33′19″E / 13.776315°N 100.555403°E / 13.776315; 100.555403