เขตพื้นที่สรรพากร

เขตพื้นที่สรรพากร หรือ สรรพากรพื้นที่ เป็นระบบการจัดแบ่งเขตพื้นที่จัดแบ่งโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากร กำกับติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พิจารณาคืนเงินภาษีอากร ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

ปัจจุบันมีเขตพื้นที่สรรพากรทั่วประเทศ จำนวน 11 พื้นที่ (รวมภาคได้ 12 ภาค)

กรุงเทพมหานครแก้ไข

  • ภาค 1 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1–9
  • ภาค 2 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10–21
  • ภาค 3 ได้แก่ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22–30

ภาคกลางแก้ไข

ภาคตะวันออกแก้ไข

ภาคตะวันตกแก้ไข

ภาคเหนือแก้ไข

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

ภาคใต้แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข