เปิดเมนูหลัก

อำเภอบางเลน

อำเภอในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

ชุมชนตลาดบางหลวง รศ.122 : ข้อมูลโดย อ.อภิเดช ช่างชัย

ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเป็นชุมชนของกลุ่มคนจีนที่เป็นเครือญาติกันที่ยังรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเรือนที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจีนที่เห็นได้ชัดด้วยการมีลักษณะของหลังคาบ้านเป็นแบบจีนมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำท่าจีน สมัยก่อนมีการเดินทางโดยเรือเมย์ มีลักษณะการปลูกบ้านที่เป็นห้องแถวไม่มีรั้วและอยู่ติดกัน มีลานหน้าบ้าน บ้านบางหลังอาจมี เรือนเก็บของ สำหรับเก็บไม้ฟืน เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ยุ้งข้าว โรงรถ คอกสัตว์ ตามฐานนะของเจ้าของบ้าน และจุดเด่นที่น่าสนใจประกอบด้วย ร้านขายยาเก่าของชาวจีน วัดบางหลวงที่หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเกจิอาจารย์ดังได้สร้างโบถส์วัดบางหลวงเป็นที่สักการบูชาของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ที่บรรจุอัฐิของชาวไทยจีนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โรงเจบ้วนฮกตึ้งที่มีพระพุทธรูปแบบจีน ศาลเจ้าแม่ทับทิม (ศาลอาม่า) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำบางหลวง สะพานแขวนคลองบางหลวงที่เชื่อมระหว่างศาลเจ้าแม่ทับทิมกับชุมชน โรงตีเหล็กเก่าที่มีช่างที่เป็นชาวจีน พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องที่มีวัสดุอุปกรณ์การดำรงชีวิตของชาวจีน บ้านดนตรีจีนที่ยังมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ให้กับเยาวชนในชุมชนบางหลวง โรงฝิ่นเก่าตลาดบางหลวงที่ยังมีร่องรอยเล่าเรื่องให้เราได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต วิกหนังเก่าโรงหนังบางหลวงที่หาดูยาก และอาหารประจำถิ่นคนจีนที่อาศัยในชุมชนบางหลวง คือ ซุนเปี๊ย หมูสะเต๊ะ  ผัดไท หมูแดงใส่ซอสแดง  ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น เนื้อตุ๋น และก๋วยจับน้ำใส (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, 2560) สอดคล้องกับ สันติ ศรีสวนแตง (2554) กล่าวว่าภายในชุมชนแต่ละท้องถิ่นมักจะมีองค์ความรู้ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าซึ่งเรียกว่าเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น โดยจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าชุมชนบางหลวง ฯ มีต้นทุนสูงเหมาะสมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ

อำเภอบางเลน
แผนที่จังหวัดนครปฐม เน้นอำเภอบางเลน
แหล่งข้าวอุดมดี มากมีเป็ดปลา
วัฒนธรรมล้ำค่า งามตาท่าจีน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอบางเลน
อักษรโรมันAmphoe Bang Len
จังหวัดนครปฐม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่588.836 ตร.กม.
ประชากร93,862 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น159.40 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์7305
รหัสไปรษณีย์73130, 73190
(เฉพาะตำบลบางหลวงและหินมูล)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบางเลน เลขที่ 1/1
หมู่ที่ 8 ถนนพลดำริห์ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
พิกัด14°1′18″N 100°9′56″E / 14.02167°N 100.16556°E / 14.02167; 100.16556
โทรศัพท์0 3439 1120
โทรสาร0 3439 1120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอบางเลน เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดนครปฐม

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบางเลนเป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุด โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอบางเลนตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2439 แต่ดั้งเดิมนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอเดิมตั้งอยู่ที่บ้านบางไผ่นารถ ใกล้บริเวณวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า อำเภอบางไผ่นารถ ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปลา ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ใช้ชื่อว่า อำเภอบางปลา ภายหลังอำเภอบางปลาแบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบางปลาและตำบลบางเลน

ในปี พ.ศ. 2479 ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอมาที่ตำบลบางเลน (อยู่บริเวณตลาดเก่าในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. 2482 จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอบางปลาเป็น อำเภอบางเลน[1] ครั้นถึง พ.ศ. 2521 หลวงพ่อกิติวุฒโทแห่งจิตตภาวันวิทยาลัยซื่งเป็นชาวบางเลน ได้มอบที่ดินมรดกของท่านไห้ทางราชการและได้บริจาคเงินก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มาตั้งอยู่ริมถนนพลดำริห์ ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเลน จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีนายยุทธนา โพธิวิหค ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางเลนคนปัจจุบัน [2]

ส่วนนี้หลังตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึงปัจจุบัน (รายปี)

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลขุนศรี แยกออกจากตำบลบางภาษี และตำบลลำพญา ตั้งตำบลดอนตูม แยกออกจากตำบลบางเลน และตำบลบางปลา ตั้งตำบลหินมูล แยกออกจากตำบลบางไทรป่า ตำบลดอนข่อย ตำบลบางเลน และตำบลบางหลวง ตั้งตำบลนราภิรมย์ แยกออกจากตำบลลำพญา และตำบลบางระกำ[3]
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางหลวง[4]
 • วันที่ 17 มีนาคม 2502 จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางเลนและตำบลบางไทรป่า[5]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2502 ได้โอนพื้นที่ตำบลขุนศรี อำเภอบางเลน ไปขึ้นกับอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี[6]
 • วันที่ 9 กันยายน 2502 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ตำบลสระสี่มุม ตำบลกระตีบ และบางส่วนของตำบลดอนข่อย (หมู่ 1-4, 6-10 ในขณะนั้น) ของอำเภอบางเลน ไปขึ้นกับอำเภอกำแพงแสน[7]
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2502 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ตำบลดอนข่อย โดยท้องที่หมู่ 5 (ในขณะนั้น) ของอำเภอกำแพงแสน มาขึ้นกับตำบลหินมูล อำเภอบางเลน[8]
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลรางกระทุ่ม ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางภาษี[9]
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้งสุขาภิบาลลำพญา ในท้องที่บางส่วนของตำบลลำพญา[10]
 • วันที่ 20 ธันวาคม 2505 ตั้งตำบลไทรงาม แยกออกจากตำบลบางไทรป่า[11]
 • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2507 ตั้งตำบลนิลเพชร แยกออกจากตำบลบัวปากท่า และ ตั้งตำบลคลองนกกระทุง แยกออกจากตำบลบางภาษี[12]
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2520 ตั้งตำบลไผ่หูช้าง แยกออกจากตำบลหินมูล[13]
 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2526 ขยายเขตสุขาภิบาลบางเลนให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้น[14]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางเลน สุขาภิบาลบางหลวง สุขาภิบาลรางกระทุ่ม และสุขาภิบาลลำพญา เป็นเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางหลวง เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และเทศบาลตำบลลำพญาตามลำดับ
 • วันที่ 15 กันยายน 2554 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 4, 5, 12 ตำบลบางภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ไปรวมกับท้องที่เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 6, 12 ตำบลบางภาษี ในเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ไปรวมกับท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี[15] และเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม[16]

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 180 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บางเลน (Bang Len) 12 หมู่บ้าน 9. ดอนตูม (Don Tum) 9 หมู่บ้าน
2. บางปลา (Bang Pla) 13 หมู่บ้าน 10. นิลเพชร (Ninlaphet) 10 หมู่บ้าน
3. บางหลวง (Bang Luang) 21 หมู่บ้าน 11. บัวปากท่า (Bua Pak Tha) 10 หมู่บ้าน
4. บางภาษี (Bang Phasi) 13 หมู่บ้าน 12. คลองนกกระทุง (Khlong Nok Krathung) 11 หมู่บ้าน
5. บางระกำ (Bang Rakam) 15 หมู่บ้าน 13. นราภิรมย์ (Naraphirom) 11 หมู่บ้าน
6. บางไทรป่า (Bang Sai Pa) 10 หมู่บ้าน 14. ลำพญา (Lam Phaya) 11 หมู่บ้าน
7. หินมูล (Hin Mun) 11 หมู่บ้าน 15. ไผ่หูช้าง (Phai Hu Chang) 7 หมู่บ้าน
8. ไทรงาม (Sai Ngam) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบางเลนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางเลนและตำบลบางไทรป่า
 • เทศบาลตำบลบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางหลวง
 • เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางภาษี
 • เทศบาลตำบลลำพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลลำพญา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลบางหลวง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางภาษี (นอกเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรป่า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินมูลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิลเพชรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวปากท่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนราภิรมย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพญา (นอกเขตเทศบาลตำบลลำพญา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่หูช้างทั้งตำบล

โรงเรียนในอำเภอแก้ไข

 • โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
  • โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
  • โรงเรียนบ้านบางเลน
  • โรงเรียนวัดผาสุการาม
  • โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
  • โรงเรียนวัดบัวปากท่า
  • โรงเรียตลาดเจริญสุข
  • โรงเรียนวัดบอนใหญ่
  • โรงเรียนวัดบัวหวั่น
  • โรงเรียนวัดนราภิรมย์
  • โรงเรียนวัดนิลเพชร
  • โรงเรียนหนองปรงกาญจนา
  • โรงเรียนวัดลานคา
  • โรงเรียนวัดเกาะแรต
  • โรงเรียนตลาดเกาะแรต
  • โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
  • โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล
  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (โรงเรียนปัญญาถาปนกิจอุปถัมป์)
  • โรงเรียนวัดโพธิ์
  • โรงเรียนวัดไผ่จระเข้
  • โรงเรียนวัดเกษตรตราราม
  • โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา
  • โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง
  • โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
  • โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
  • โรงเรียนวัดดอนยอ
  • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  • โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
  • โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ
  • โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
 • โรงเรียนโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
  • โรงเรียนเจี้ยนหัว
  • โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
  • โรงเรียนเซนต์แอนด์รูว์

อ้างอิงแก้ไข

 1. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). Royal Gazette (in Thai). 56 (0 ก): 354–364. April 17, 1939.
 2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1656/2560 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง, ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560, หน้าที่ 5 ลำดับที่ 31 ของบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง
 3. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (60 ง): (ฉบับพิเศษ) 89-90. 3 สิงหาคม 2499.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (42 ง): 1004–1006. 7 เมษายน 2502.
 6. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (49 ก พิเศษ): 1–3. 1 พฤษภาคม 2502.
 7. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (87 ก): 389–391. 8 กันยายน 2502.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (120 ง): 2753–2755. 29 ธันวาคม 2502.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (69 ง): 1663–1664. 31 กรกฎาคม 2505.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 79 (69 ง): 1665–1666. 31 กรกฎาคม 2505.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (2 ง): (ฉบับพิเศษ) 6-8. 3 มกราคม 2506.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (116 ง): 2930–2934. 8 ธันวาคม 2507.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (76 ง): (ฉบับพิเศษ) 14-18. 17 สิงหาคม 2520.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (92 ง): 1804–1807. 7 มิถุนายน 2526.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแยกและรับรวมพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 134 ง): 35. 10 พฤศจิกายน 2554.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 134 ง): 36. 10 พฤศจิกายน 2554.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข