อวัยวะ

กลุ่มชองเนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายกัน

อวัยวะ เป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อที่มีหน้าที่คล้ายกัน พืชและสัตว์ต้องพึ่งอวัยวะหลายชิ้นในระบบอวัยวะ[1] หน้าที่ของระบบอวัยวะมักจะมีหน้าที่ทับซ้อนกัน เช่น ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ทั้งในระบบประสาท (nervous system) และระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) ทำให้การศึกษาทั้งสองระบบมักจะทำร่วมกันเรียกว่า ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ (neuroendocrine system) เช่นเดียวกันกับ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (musculoskeletal system) ซึ่งเป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างระบบกล้ามเนื้อ (muscular system) และ ระบบโครงกระดูก (skeletal system)

อวัยวะ
รายละเอียด
ระบบระบบอวัยวะ
ตัวระบุ
ภาษาละตินorgani
ภาษากรีกΟργανο
FMA67498
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

อวัยวะของสัตว์

แก้

อวัยวะของสัตว์ทั่วๆ ไป รวมทั้งมนุษย์ ได้แก่ หัวใจ (heart), ปอด (lung), สมอง (brain), ตา (eye), คอ (neck), กระเพาะอาหาร (stomach), ม้าม (spleen), กระดูก (bones), ตับอ่อน (pancreas), ไต (kidney), ตับ (liver), ลำไส้ (intestine), ผิวหนัง (skin) (ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในมนุษย์), มดลูก (uterus), และกระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder) อวัยวะของสัตว์ที่อยู่ภายในร่างกายเรียกว่า อวัยวะภายใน (internal organ หรือ viscera)

อวัยวะของพืช

แก้

อวัยวะของพืช หรือ โครงสร้างของพืช แบ่งออกเป็น อวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ (vegetative organs) และ อวัยวะสืบพันธุ์ (reproductive organ) อวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศได้แก่ ราก (root), ลำต้น (stem) และ ใบ (leaf) ส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ ดอก (flower), เมล็ด (seed), และ ผล (fruit)

อวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของพืช โดยทำหน้าที่ที่สำคัญต่อชีวิต เช่น การสังเคราะห์ด้วยแสง ในขณะที่อวัยวะสืบพันธุ์เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืช แต่ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ อวัยวะที่ไม่เกี่ยวกับเพศก็สามารถที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้

ระบบอวัยวะ

แก้

กลุ่มของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกันเรียกว่า ระบบอวัยวะ (organ system) อวัยวะในระบบเดียวกันอาจมีความสัมพันธ์ร่วมกันได้หลายทาง แต่มักจะมีลักษณะหน้าที่การทำงานเกี่ยวข้องกัน เช่น ระบบขับถ่ายประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่างที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการผลิต เก็บ และขับปัสสาวะออก

หน้าที่ของระบบอวัยวะมักจะมีหน้าที่ทับซ้อนกัน เช่น ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ทั้งในระบบประสาท (nervous system) และระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) ทำให้การศึกษาทั้งสองระบบมักจะทำร่วมกันเรียกว่า ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ (neuroendocrine system) เช่นเดียวกันกับ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (musculoskeletal system) ซึ่งเป็นความเกี่ยวข้องกันระหว่างระบบกล้ามเนื้อ (muscular system) และ ระบบโครงกระดูก (skeletal system)

รายชื่อระบบอวัยวะหลัก ๆ ในร่างกายมนุษย์

แก้

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยระบบหลักๆ 11 ระบบ

อวัยวะของมนุษย์ แบ่งตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

แก้

ศีรษะและคอ (Head & Neck)

หลัง (Back)

อก (Thorax)

แก้

ท้อง (Abdomen)

แก้

เชิงกราน และฝีเย็บ (Pelvis and perineum)

แก้

รยางค์บนและรยางค์ล่าง (Upper limbs/Lower limbs)

แก้

ดูเพิ่ม

แก้
  1. Widmaier EP; Raff H; Strang KT (2014). Vander's Human Physiology (12th ed.). ISBN 978-0-07-128366-3.[ต้องการเลขหน้า]