ต่อมไทมัส (thymus gland) เป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่ง อยู่ในระบบน้ำเหลือง อยู่บริเวณหลังกระดูกหน้าอก (sternum) โดยจัดเป็นอวัยวะน้ำเหลืองที่พบได้เพียงช่วงวัยหนึ่งเท่านั้น (primary lymphoid organ) ภายหลังจะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อไขมัน (fat tissue) ต่างๆจนไม่สามารถมองเห็นต่อมไทมัสได้อีก

ต่อมไทมัสเป็นที่ที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของ T cells ต่อไป โดยลักษณะของต่อมไทมัสนั้น จะมี capsule มาหุ้ม ซึ่งส่วนที่มาหุ้มนั้นเป็น loose connective tissue และยังแทรกเข้าไปในเนื้อของต่อมด้วย เราลักษณะแบบนี้เรียกว่า trabeculae หรืออาจเรียกว่า septum หรือ septa ก็ได้ โดย septum หรือ septa นี้ จะแบ่งออกเป็น lobule เล็กๆ
ต่อมไทมัสจะขนาดเล็กลงเรื่อยๆตามอายุ
ตำแหน่งของต่อมไทมัสบริเวณอก
กายวิภาคและตำแหน่งของต่อมไทมัส