วิทวัส รชตะนันทน์

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ (27 เมษายน พ.ศ. 2495 -) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน [1] [2] ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย อดีตรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตราชองครักษ์พิเศษ[3] อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด และอดีตเลขาธิการสภากลาโหม

วิทวัส รชตะนันทน์
ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า ศรีราชา เจริญพานิช
รักษาการปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
ถัดไป พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
รักษาการ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2559 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า ศรีราชา วงศารยางกูร
ถัดไป พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
18 พฤศจิกายนพ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์(รักษาการ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 เมษายน พ.ศ. 2495 (68 ปี)
คู่สมรส กนกทิพย์ รชตะนันทน์
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน 2518 - 2555
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ประวัติแก้ไข

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรี สมรสกับ นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ มีบุตร 1 คน[4]

การศึกษาแก้ไข

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11 รุ่นเดียวกับ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 22 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 61

ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2548 (วปอ. 2548) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 1

รับราชการแก้ไข

เริ่มรับราชการในยศร้อยตรี ในตำแหน่ง ผบ.หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 1 เมื่อปี 2518 ปี 2520 ย้ายมาเป็นผบ.หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 ม.ม. กองร้อยอาวุธเบา และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารบก ในปี 2532 เป็นนายทหารคนสนิท ปลัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม และรองปลัดกลาโหม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหมแทน พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ที่ถูกย้ายไปช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[5]

ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไข

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย[6][7] แทนนายพรเพชร วิชิตชลชัย ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

วันที่ 26 กันายายน คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อลงมติเลือกผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จากผู้ที่เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาทั้งหมด 21 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมลงมติเลือก พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยคะแนนเสียง 4 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ จากกรรมการเท่าที่มีอยู่จำนวน 6 คน[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน [๑. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ๒. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต]
  2. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒๐ ง พิเศษ หน้า ๘ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
  4. รู้จัก "วิทวัส รชตะนันทน์ "รักษาการ"ปลัดกลาโหม"
  5. เด้ง!'พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์'พ้นปลัดกห.
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์)
  7. โปรดเกล้าฯ 'วิทวัส รชตะนันทน์' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
  8. 'วิทวัส รชตะนันทน์' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่