สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการไทย ระดับเทียบเท่ากรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กำหนดให้เปลี่ยนหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหม
200px
ตราสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่ทำการ
127 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2476 (87 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 8,674.989 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ, ปลัดกระทรวง
พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี, รองปลัดกระทรวง
พลเอก ชูชาติ บัวขาว, รองปลัดกระทรวง
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย, รองปลัดกระทรวง
พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์, รองปลัดกระทรวง
ต้นสังกัด กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
OPSD.MOD.go.th

ประวัติแก้ไข

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พุทธศักราช 2476 ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ในปี พ.ศ. 2557 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนนแจ้งวัฒนะ ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วงการชุมนุมทางการเมือง[2]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน่วยงานในสังกัดขึ้นตรง ดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวงกลาโหม
 • สำนักงบประมาณกลาโหม
 • สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 • สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม
 • กรมเสมียนตรา
 • กรมพระธรรมนูญ
 • กรมการเงินกลาโหม
 • ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
 • กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
 • สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
 • กรมการสรรพกำลังกลาโหม
 • สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองทัพบกไทย
 • กองทัพเรือไทย
 • กองทัพอากาศไทย
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • กองเลขานุการ
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม[3]
 • ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

อ้างอิงแก้ไข