รายนามนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านล่างนี้คือรายนามนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Phra Kiao Colored.svg
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระสารสาสน์ประพันธ์
สถาปนาพ.ศ. 2477
เว็บไซต์สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายนามแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   พระสารสาสน์ประพันธ์
(ชื้น จารุวัสตร์)
พ.ศ. 2477 พ.ศ. 2478
2   นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย
(สินธุ์ กมลนาวิน)
พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2485
3   นายพันเอก ประยูร ภมรมนตรี พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2487
4   นายทวี บุณยเกตุ พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
5   พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
6 นายเดือน บุนนาค พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
7 ไฟล์:Srapaivanis.gif นายนาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ
(เลื่อน ศราภัยวานิช)
พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491
8   หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2491
9
(1)
  พลโท มังกร พรหมโยธี พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492
10   พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2494
11   นายเลียง ไชยกาล พ.ศ. 2494
9
(2)
  พลเอก มังกร พรหมโยธี พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
12   พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ พ.ศ. 2500
13   หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2501
14   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ถึงแก่อสัญกรรม
15   จอมพล ถนอม กิตติขจร 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2514
16   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อรุณ สรเทศน์ พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2515 รักษาการ
17   ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2521
18   ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2538 [2][3][4][5][6][7][8][9]
19   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2544 [10][11][12]
20 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [13][14][15][16]
21   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [17][18]
22 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน [19][20]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 2. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 04 ตุลาคม 2522. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 3. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 10 กุมภาพันธ์ 2525. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 4. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 10 มกราคม 2527. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 5. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 10 มกราคม 2529. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 6. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 15 เมษายน 2531. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 7. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 10 ตุลาคม 2532. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 8. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 17 ธันวาคม 2534. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 9. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 13 ธันวาคม 2536. [1] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 10. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 7 ธันวาคม 2538.[2]  (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 11. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 29 พฤศจิกายน 2540. [3] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 12. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 25 พฤศจิกายน 2542. [4] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 13. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 29 พฤศจิกายน 2544. [5] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 14. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 12 มกราคม 2547. [6] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 15. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 22 ธันวาคม 2548. [7]  (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 16. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 13 พฤศจิกายน 2550. [8] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 17. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 1 กุมภาพันธ์ 2555. [9] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 18. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 25 กุมภาพันธ์ 2558. [10] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 19. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 05 มีนาคม 2561. [11] (07 มีนาคม 2561 ที่เข้าถึง).
 20. ราชกิจจานุเบกษา. “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” ratchakitcha.soc.go.th. 28 พฤษภาคม 2564. [12] (29 พฤษภาคม 2564 ที่เข้าถึง).

ดูเพิ่มแก้ไข