ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ - ภาษาอื่น ๆ