ยากลุ่ม ATC รหัส C ระบบหัวใจหลอดเลือด (Cardiovascular system) ของระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)[1]

อ้างอิงแก้ไข