ยากลุ่ม ATC รหัส S อวัยวะรับความรู้สึก (Sensory organs) ของระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)[1]

อ้างอิงแก้ไข