ยากลุ่ม ATC รหัส D ตจวิทยา (Dermatologicals) ของระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)[1]

อ้างอิงแก้ไข