ยากลุ่ม ATC รหัส N ระบบประสาท (Nervous system) ของระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)[1]

อ้างอิง แก้