ยากลุ่ม ATC รหัส R ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) ของระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)[1]

อ้างอิง

แก้