ยากลุ่ม ATC รหัส B เลือดและอวัยวะสร้างเลือด (Blood and blood forming organs) ของระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)[1]

อ้างอิง

แก้