ฉบับร่าง:สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย (The Thai Bankers' Association) เป็นสมาคมการค้าของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อ กันยายน 2501 มีสมาชิกเริ่มต้น 13 ธนาคาร และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 10 กรกฎาคม 2510[1] ปัจจุบันมีธนาคารสมาชิก 15 ธนาคาร สมาคมธนาคารไทยเป็นสมาชิกของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)[2] มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120[3] ปัจจุบัน ผยง ศรีวณิช เป็นประธานสมาคมธนาคารไทย และ กอบศักดิ์ ดวงดี เป็นเลขาธิการสมาคม[4]

รายชื่อสมาชิก แก้

ปัจจุบัน สมาคมธนาคารไทยมีสมาชิกดังนี้[1]

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 15. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

รายชื่อประธานสมาคมธนาคารไทย แก้

รายชื่อประธานสมาคมธนาคารไทย
ลำดับ รายชื่อ ธนาคาร วาระ
1 เกษม ล่ำซำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2501 - 2503
2 บรรเจิด ชลวิจารณ์ สหธนาคาร จำกัด 2504 - 2507
3 (1) อุเทน เตชะไพบูลย์ ธนาคารศรีนคร จำกัด 2508 - 2511
4 จำรัส จตุรภัทร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2512 - 2513
5 เฉลิม ประจวบเหมาะ ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) 2514 - 2516
3 (2) อุเทน เตชะไพบูลย์ ธนาคารศรีนคร จำกัด 2517 - 2518
6 สุขุม นวพันธ์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2519 - 2520
7 บุญชู โรจนเสถียร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2521 - 2522
8 ประจิตร ยศสุนทร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2523 - 2524
9 สมบูรณ์ นันทาภิวัฒน์ ธนาคารแหลมทอง จำกัด 2525 - 2526
10 บรรยงค์ ล่ำซำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2527 - 2528
11 ชาตรี โสภณพนิช ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2529 - 2531
12 ปกรณ์ ทวีสิน ธนาคารไทยทนุ จำกัด (มหาชน) 2532 - 2533
13 ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2534 - 2535
14 สม จาตุศรีพิทักษ์ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2536 - 2538
15 โอฬาร ไชยประวัติ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2539 - 2540
16 บัณฑูร ล่ำซำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2541 - 2542
17 จุลกร สิงหโกวินท์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) 2543 - 2544
18 (1) ชาติศิริ โสภณพนิช ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2545 - 2548
19 ชฏา วัฒนศิริธรรม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2549
20 อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2550 - 2552
21 ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2553
18 (2) ชาติศิริ โสภณพนิช ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2554 - 2556
22 บุญทักษ์ หวังเจริญ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2557 - 2558
23 ปรีดี ดาวฉาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2559 - 2562
24 ผยง ศรีวณิช ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 "ประวัติความเป็นมา". สมาคมธนาคารไทย (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 2. "เกี่ยวกับเรา". JSCCIB.
 3. "ติดต่อเรา". สมาคมธนาคารไทย (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 4. "คณะกรรมการ". สมาคมธนาคารไทย (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).