ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย (อังกฤษ: Thai Credit Retail Bank) เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นธนาคาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และเริ่มเปิดดำเนินกิจการธนาคารเพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ก่อตั้ง24 ธันวาคม พ.ศ. 2547
สำนักงานใหญ่อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
บุคลากรหลัก
เว็บไซต์http://www.tcrbank.com

ประวัติแก้ไข

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)[1] เริ่มก่อตั้งภายใต้ชื่อ บริษัท กรุงเทพสินทวี จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ซื่อตรงและความเชื่อมั่น ที่ได้รับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ดังนี้ วันที่ 28 มีนาคม 2523 และ 2 กรกฎาคม 2524 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพสินทวี จำกัด และบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไพบูลย์เคหะ จำกัด จากนั้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2526 ได้จดทะเบียน เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันตามขอบเขตธุรกรรมของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ได้ขออนุญาตดำเนิน การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ จัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ตามหนังสือ ที่ กค.1004/364 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 พร้อมดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ในนาม "ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)"

สาขาของธนาคารแก้ไข

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย [2] มีสาขาที่เป็นสาขาของธนาคารดังต่อไปนี้

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยแก้ไข

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย [3] มีสาขาที่เป็นสาขาสำหรับสินเชื่อเพื่อรายย่อยดังต่อไปนี้

สำนักงานนาโนเครดิตแก้ไข

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย [4] มีสาขาที่เป็นสำนักงานนาโนเครดิตดังต่อไปนี้

รายการอ้างอิงแก้ไข