รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย

(เปลี่ยนทางจาก คณะเทคนิคการแพทย์)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค เป็นต้น

รายชื่อแก้ไข

อักษรย่อ
คณะ จังหวัด ปีที่ก่อตั้ง หลักสูตร การรับรองหลักสูตร
MT PT RT ND SS CVT OP HP BMS EH OHS ATM HS HB PH AP
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534         MTC[1], PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2551     PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2539       MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2539           MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2543     PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552           MTC[1]PTC[2]
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2553     MTC[1]PTC[2]
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2541         MTC[1]PTC[2]
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555            
คณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2559  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561  
คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559  
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561  

อ้างอิงแก้ไข