โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนราชวินิต มัธยม
Rajavinit Mathayom School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.น.ม. (R.N.M.)
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กิจกรรม
สถาปนา4 เมษายน พ.ศ. 2521
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หน่วยงานกำกับสพฐ.
ผู้อำนวยการดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 – ม.6
สีขาว กรมท่า   
เพลงมาร์ชราชวินิต มัธยม
ต้นไม้ชมพูพันธ์ทิพย์
เว็บไซต์http://www.rnm.ac.th
ราชวินิต มัธยมตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ราชวินิต มัธยม
ราชวินิต มัธยม
ราชวินิต มัธยม (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติ แก้

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นที่ดินจำนวน 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ใกล้กับราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปัจจุบันพื้นที่นี้ได้ถูกแปรสภาพเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกรมอัศวราชในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม โดยมีจุดประสงค์ในการรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนราชวินิต รวมทั้งบุตรหลานข้าราชบริพารให้เข้าศึกษา พระราชทานนามโรงเรียนว่า "ราชวินิต มัธยม" หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาในระดับมัธยมศึกษาให้เป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้า ใช้ชื่อย่อว่า ร.น.ม. และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหามงกุฏเปล่งรัศมีมีเลขลำดับรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นตราประจำโรงเรียน และทำเป็นเข็มประดับหน้าอกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[1] มีนักฟุตซอลในตำนานอย่าง นํ้ามนต์ วงศ์สารสิน ฉายา นํ้ามนต์ สิกีบีดี้ ด็อบ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 กรมสามัญศึกษาโดย ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามืและให้คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต (ประถม) รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม อีกตำแหน่งหนึ่ง

ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบเลิกการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนราชวินิต (ประถม) และให้โอนนักเรียนมัธยมศึกษาระดับ ม.ศ.2 จำนวน 4 ห้องเรียนมาให้โรงเรียนราชวินิต มัธยม[1]

กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งให้นางสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ (คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนราชวินิต มัธยม

 • ปีการศึกษา 2521 อาศัยสถานที่โรงเรียนราชวินิต (ประถม) เป็นที่เรียนชั่วคราว
 • ปีการศึกษา 2522 ได้รับงบประมาณ 4,280,000.00 บาท สร้างอาคารเรียนถาวร หน่วยที่ 1 อาคารเรียนชั่วคราว ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หลัง เสาธงถาวร 1 ที่ ณ บริเวณกรมอัศวราช (ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนราชวินิต มัธยม ใรปัจจุบัน)
 • ปีการศึกษา 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหน่วยที่ 2 ด้วยงบประมาณ 4,000,000.00 บาท และงบประมาณผูกพันในปีการศึกษา 2524 อีก 7,600,000.00 บาท
  • 1 เมษายน 2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนราชวินิต (ประถม) มาเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนราชวินิต มัธยม และปรับปรุงโรงเก็บรถม้าพระที่นั่งเป็นอาคารเรียนอีกส่วนหนึ่ง ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,029 คน ครู - อาจารย์ 54 คน นักการภารโรง 4 คน และมีการสอน เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้นตามหนังสือจดทะเบียนสมาคม เลขลำดับที่ จ1700 ลงวันที่ 24 เมษายน 2523 มีพันเอกวีระ วิชิตะกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก
 • ปีการศึกษา 2524 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรปี 2518 (ม.ศ.4) จำนวน 2 ห้องเรียน และหลักสูตรปี 2524 (ม.4) จำนวน 2 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 3, 4, 5 ขึ้น ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามหนังสือ รล 0007/1045 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2527 เพื่อให้ข้าราชการทหารและพลเรือนได้รับการศึกษาเพิ่มเติม[1]

กิจกรรมดีเด่น แก้

วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิต มัธยม

วงดนตรีไทยโรงเรียนราชวินิต มัธยม

 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงเครื่อสายดนตรีไทย ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ คณะกรรมการจัดงาน ๕ ธันวามหาราช ครั้งนี้ ๒๒ ประจำปี ๒๕๔๑
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม ประจำปี ๒๕๔๙ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม ประจำปี ๒๕๕๑ จัดโดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง
 • พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" ประเภทขลุ่ยเพียงออ ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 • ถ้วยพระราชทานระดับเหรียญเงิน การประกวดดนตรีไทยเเละดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม
 • ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยเเละดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ โดย กระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเยาวชนดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

คณะสีของโรงเรียนราชวินิต มัธยม แก้

 • คณะบุษราคัม-สีเหลือง
 • คณะเพทาย-สีชมพู
 • คณะมรกต-สีเขียว
 • คณะโกเมน-สีแดง
 • คณะไพลิน-สีฟ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม แก้

ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง[2]
1 คุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์ 26 พฤษภาคม 2521 – 29 กันยายน 2521 (รักษาการ)
2 คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ 29 กันยายน 2521 – 30 พฤศจิกายน 2535
3 นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์ 29 ตุลาคม 2535 – 13 พฤศจิกายน 2540
4 นางสาวสุกัญญา สันติพัฒนาชัย 3 ธันวาคม 2540 – 5 ตุลาคม 2547
5 นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล 8 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2551
6 นายไพรัช กรบงกชมาศ 29 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2553
นายธรรมิก ธรรมสโรช

(รักษาการในตำแหน่ง)

1 ตุลาคม 2553 – 16 พฤศจิกายน 2554
7 ดร.บุญธรรม พิมพาภรณ์ 17 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน 2557
8 นายณรงค์ คงสมปราชญ์ 7 พฤศจิกายน 2557 – 25 มกราคม 2560
9 ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส 25 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน

สถานที่สำคัญใกล้เคียง แก้

สถานศึกษาใกล้เคียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 "ประวัติโรงเรียนราชวินิต มัธยม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-02. สืบค้นเมื่อ 2013-02-21.
 2. "ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-02. สืบค้นเมื่อ 2013-02-21.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°45′35″N 100°31′04″E / 13.759760°N 100.517770°E / 13.759760; 100.517770