แขวงสีกัน

แขวงในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สีกัน เป็นแขวงหนึ่งของเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 กำหนดให้ที่ดินส่วนใหญ่ในแขวงนี้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและเขตทหาร ในขณะที่บางส่วนเป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม[3]

แขวงสีกัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Si Kan
แผนที่เขตดอนเมือง เน้นแขวงสีกัน
แผนที่เขตดอนเมือง เน้นแขวงสีกัน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตดอนเมือง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด11.534 ตร.กม. (4.453 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด63,264 คน
 • ความหนาแน่น5,485.00 คน/ตร.กม. (14,206.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10210
รหัสภูมิศาสตร์103602
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อแขวง

แก้

พระพิชัย ฐิติลาโภ แห่งสำนักสงฆ์เขาหงษ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีพื้นเพมาจากอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร เคยเล่าไว้ว่าพื้นที่แขวงสีกัน (รวมถึงแขวงดอนเมือง) ในอดีตมีสภาพเป็นท้องทุ่งที่มีคลองไหลผ่าน แต่คลองในทุ่งนั้นเล็กและแคบมาก เมื่อพายเรือสวนกัน ขอบเรือจะเสียดสีกัน ผู้คนจึงเรียกทุ่งนั้นว่า "ทุ่งสีกัน"[ต้องการอ้างอิง]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงสีกันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตดอนเมือง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้[4]

ประวัติ

แก้

ในระยะแรกของการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล แขวงสีกันมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตลาดขวัญ แขวงเมืองนนทบุรี (ต่อมาเรียกว่าจังหวัดนนทบุรี) จากนั้นได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอปากเกร็ดซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ในช่วงที่อยู่ในท้องที่ปกครองของจังหวัดนนทบุรีนี้ เอกสารราชการต่าง ๆ เรียกชื่อตำบลนี้แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ตำบลบ้านสีกัน[5] ตำบลทุ่งสีกัน[6] และ ตำบลสีกัน[7] วัดเก่าแก่ในพื้นที่คือวัดกกรังกาหรือวัดไผ่เขียว (ปัจจุบันอยู่ในแขวงดอนเมือง)

ต่อมาได้มีการขุดคลองประปาจากเชียงรากมายังสามเสนจนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2456 ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่ การปกครอง และการติดต่อราชการระหว่างตำบลสีกันกับท้องที่อื่นของอำเภอปากเกร็ดซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของคลอง ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ทางการจึงออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดพระนคร โดยโอนตำบลสีกันรวมทั้งหมู่ที่ 1 (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านใหม่ เฉพาะส่วนที่อยู่ทางฟากตะวันออกของคลองประปา มาขึ้นกับอำเภอบางเขนของจังหวัดพระนคร และถือเอาแนวคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดนับแต่นั้น[8]

ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2506 กระทรวงมหาดไทยได้ขยายเขตสุขาภิบาลบางเขน (อนุสาวรีย์) ให้ครอบคลุมถึงตำบลสีกัน[9] จนกระทั่งในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี[10] และในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 นครหลวงกรุงเทพธนบุรีได้รับการจัดตั้งเป็นกรุงเทพมหานคร[11] ซึ่งมีการเปลี่ยนคำเรียกหน่วยการปกครองด้วย ตำบลสีกันจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงสีกัน และอยู่ในเขตการปกครองของเขตบางเขน

ภายหลังปรากฏว่าเขตบางเขนมีความเจริญเพิ่มขึ้นและมีประชากรหนาแน่นขึ้น ประกอบกับท้องที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางเขนและจัดตั้งเขตดอนเมืองโดยให้มีแขวงสีกัน แขวงตลาดบางเขน และแขวงทุ่งสองห้องอยู่ในท้องที่ปกครองของเขต เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน[12] จากนั้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้ตัดท้องที่แขวงตลาดบางเขนส่วนที่อยู่ทางฟากใต้ของคลองวัดหลักสี่ไปขึ้นกับเขตหลักสี่ที่จัดตั้งขึ้นใหม่[13] และในวันเดียวกัน กรุงเทพมหานครก็จัดตั้งแขวงสีกันเต็มพื้นที่เขตดอนเมือง โดยรวมท้องที่แขวงตลาดบางเขนส่วนที่อยู่ฟากเหนือของคลองวัดหลักสี่เข้าไว้ด้วยเพื่อความชัดเจนในการปกครอง[14]

ต่อมากรุงเทพมหานครมีนโยบายแบ่งแขวงเพิ่มในเขตที่มีแขวงเดียวเพื่อให้การปกครอง การให้บริการประชาชน และการจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับที่คณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อครั้งที่มีการแบ่งเขตเพิ่มเป็น 50 เขตว่า เขตควรประกอบด้วยหลายแขวงเช่นเดียวกับที่อำเภอประกอบด้วยหลายตำบล[15] แขวงสีกันซึ่งเป็นแขวงเพียงแขวงเดียวของเขตดอนเมืองในขณะนั้นจึงถูกแบ่งพื้นที่ออกไปจัดตั้งเป็นแขวงดอนเมืองและแขวงสนามบินเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552[4]

การคมนาคม

แก้

ถนนในพื้นที่แขวงสีกัน ได้แก่

อ้างอิง

แก้
 1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตดอนเมือง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1036&rcodeDesc=เขตดอนเมือง 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
 3. "กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (41 ก): 1–81. 16 พฤษภาคม 2556.
 4. 4.0 4.1 "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสีกัน และตั้งแขวงดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 61–65. 21 กันยายน 2552.
 5. เช่นในประกาศบอกล่วงน่าจะแจกโฉนดสำหรับที่ดินในทุ่งบ้านบางตลาด ทุ่งบ้านสีกัน ทุ่งบ้านบางธรณี อำเภอตลาดขวัญ แขวงเมืองนนทบุรี
 6. เช่นในประกาศกำหนดเขตร์ตำบลแลเขตร์อำเภอบางเขน กรุงเทพฯ
 7. กระทรวงมหาดไทย. ทำเนียบท้องที่หัวเมือง กระทรวงมหาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๗๐. พระนคร: โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2471, หน้า 11.
 8. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตต์จังหวัด พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 40–54. 1 เมษายน 2480. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-16. สืบค้นเมื่อ 2021-12-29.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (109): 2517–2518. 12 พฤศจิกายน 2506.
 10. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (พิเศษ 144 ก): 816–824. 21 ธันวาคม 2514. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-04-25. สืบค้นเมื่อ 2021-12-29.
 11. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (พิเศษ 190 ก): 187–201. 13 ธันวาคม 2515.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางเขนและตั้งเขตดอนเมืองและเขตจตุจักร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (155 ง): 17. 16 กันยายน 2532. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-09. สืบค้นเมื่อ 2021-12-29.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตดอนเมืองและตั้งเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 108 ง): 2–5. 18 พฤศจิกายน 2540.
 14. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 1–3. 24 ธันวาคม 2540.
 15. ขนิษฐา เทพจร. "รายงานวันจันทร์." เก็บถาวร 2021-12-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ไทยรัฐ, 2552.