สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง

สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ชื่อเล่น สุทธิ์, เกิดวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2503) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 2 สังกัดพรรคภูมิใจไทย[1] รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ห้า ในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[2] และโฆษกคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25[3]

สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 กันยายน พ.ศ. 2503 (59 ปี)
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
คู่สมรส เยาวดี เกี่ยวข้อง

ประวัติแก้ไข

นายสฤษฏ์พงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายม้าว และนางก่ำรั่น เกี่ยวข้อง เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) จากมหาวิทยาลัยเกริก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย[4]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางเยาวดี เกี่ยวข้อง มีบุตรธิดา 3 คน (เสียชีวิต 1 คน)[5]

การทำงานแก้ไข

นายสฤษฏ์พงษ์เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ คือประธานอนุกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการประจำพื้นที่เขต ๑๑ จังหวัดกระบี่ ประธานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ฝ่ายวิชาการและฝ่ายปฏิคม) คณะอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยวทางบกทางทะเล วุฒิสภา ผู้ชำนาญการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่[4]

งานการเมืองแก้ไข

นายสฤษฏ์พงษ์ เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง โดยเริ่มจากการเมืองท้องถิ่น ด้วยการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ส.จ.) ในปี 2530 ก่อนก้าวสู่ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในปี 2555 - 2562[5]

ต่อมาได้เข้าสู่การเมืองระดับชาติ โดยครั้งแรกได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 1 ในนามพรรคไทยรักไทย แต่แพ้นายอาคม เอ่งฉ้วน ครั้งที่สองได้ลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน แต่ได้คะแนนเพียง 19,388 คะแนน และครั้งที่สามลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 2 ในนามพรรคภูมิใจไทย โดยได้รับคะแนน 41,978 คะแนน ชนะนายสุชีน เอ่งฉ้วน ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้คะแนนไปเพียง 40,014 คะแนน[6]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดกระบี่ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 7 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-10-10.
  2. รายนามคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ผลการประชุมครั้งแรก (24/10/2562)
  4. 4.0 4.1 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
  5. 5.0 5.1 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
  6. 'ภูมิใจไทย' คว่ำ 'ประชาธิปัตย์' ยึด1 ที่นั่งส.ส.กระบี่ - กรุงเทพธุรกิจ
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘ (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด)