วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/การทับศัพท์ภาษามลายู

การทับศัพท์ภาษามลายูที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนในที่นี้เป็นหลักการที่กำหนดตามสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

หลักทั่วไป แก้

1. หลักเกณฑ์นี้ใช้สำหรับเขียนทับศัพท์คำภาษามลายูตามที่เขียนด้วยอักษรโรมัน (รูมี) โดยมีตารางเทียบอักษรโรมันกับอักษรไทยที่ใช้ในการทับศัพท์และมีตัวอย่างประกอบ

2. การทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์นี้ยึดการออกเสียง 2 แบบ ได้แก่ การออกเสียงตามรูปเขียน (Sebutan Baku) ใช้อักษรย่อว่า SB และการออกเสียงแบบที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน (Bahasa Melayu Percakapan) ใช้อักษรย่อว่า BMP ในตารางได้ให้ตัวอย่างไว้ทั้ง 2 แบบ โดยใส่วงเล็บกำกับ เช่น

suir = ซูวีร์ (SB), ซูเวร์ (BMP)
ทั้งนี้ หากทั้ง 2 แบบออกเสียงเหมือนกันก็จะไม่ใส่วงเล็บกำกับ เช่น
Seremban = เซอเริมบัน
ในการทับศัพท์คำทั่วไปอาจทับศัพท์ได้ทั้ง 2 แบบ แต่การทับศัพท์วิสามานยนามควรทับศัพท์ตามแบบ SB

3. คำที่ไทยรับมาใช้เป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว อาจใช้ต่อไปตามเดิมหรือใช้ตามหลักเกณฑ์นี้ ตัวอย่างในที่นี้ใส่คำทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์และวงเล็บคำที่นิยมใช้มาแต่เดิมไว้ด้วย เช่น

Kuala Lumpur
Melaka
=
=
กัวลาลุมปูร์ (SB), กัวเลอลุมโปร์ (BMP) (กัวลาลัมเปอร์)
เมอลากา (SB), เมอลาเกอ (BMP) (มะละกา)

4. คำทับศัพท์ที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น คำในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง, ศัพท์บัญญัติชื่อแร่และศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ ฯลฯ ให้ใช้ตามประกาศครั้งล่าสุด

5. ตัวอย่างคำภาษามลายูที่ให้ไว้ในหลักเกณฑ์นี้สะกดตามระบบใหม่ แต่ในเอกสารโบราณหรือชื่อบุคคลอาจพบคำที่สะกดตามระบบเดิมอยู่บ้าง ที่พบมากมีดังนี้

ระบบเดิม ระบบใหม่ คำทับศัพท์
รูปเขียน ตัวอย่าง รูปเขียน ตัวอย่าง
 ch  Kechik  c  Kecik  เกอจิ(SB), เกอเะก์ (BMP)
 sh  Shahidah  sy  Syahidah  าฮีดะฮ์
 dh  Ridhwan  d  Ridwan  ริวัน
 dz  Dzulkifli  z  Zulkifli  ซุลกิฟลี
 th  Thahir  s  Sahir  าฮีร์ (SB), าเฮร์ (BMP)
 a[# 1]  Ashr  a  Ashar  าชาร์
 a[# 2]  Musab  a  Musab  มุซอั
 a  Parti Rayat  ak  Parti Rakyat  ปาร์ตี รักยัต
 a  Isha  ak  Isyak  อีชัก (SB), อีชะก์ (BMP)
 e  Enche  ik  Encik  เอ็นจิก (SB), เอ็นะก์ (BMP)
 o  dato  uk  datuk  ดาตุก (SB), ดาะก์ (BMP)
 u  Numan  uk  Nukman  นุกมัน

6. พยัญชนะในภาษามลายูหลายตัวไม่มีเสียงในภาษาไทย จำเป็นจะต้องเลือกอักษรไทยที่มีเสียงใกล้เคียง และหลายเสียงต้องใช้อักษรไทยตัวเดียวกันแทนเสียงพยัญชนะที่มีเสียงต่างกันในภาษามลายู ดังนี้

k
g
c
j
s
z
v
w
=
=
=
=
=
=
=
=เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
Kelantan
Gombak
Kancil
Masjid Jamek
Seremban
Zahir
November
Wangsa Maju
=
=
=
=
=
=
=
=
อลันตัน (กลันตัน) (ชื่อรัฐ)
มบัก (SB), มบะก์ (BMP) (ชื่อเขต)
กันจิล (ชื่อรุ่นรถ)
มัซจิาเม็ก (SB), มัซจิาเมะก์ (BMP) (ชื่อสถานีรถไฟ)
อเริมบัน (ชื่อเมือง)
าฮีร์ (SB), าเฮร์ (BMP) (ชื่อบุคคลชาย)
โนเว็มเบอร์ (เดือนพฤศจิกายน)
วังซามาจู (SB), วังเซอมาจู (BMP) (ชื่อเขต)

7. ทวิอักษรต่อไปนี้แทนเสียง 1 เสียง กำหนดให้ทับศัพท์ด้วยอักษรไทยตัวเดียว ดังนี้

gh
kh
ng
ny
sy
=
=
=
=
=
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
Ghalib
Khadijah
Sungai Wang
nyiur
Syarifah
=
=
=
=
=
าลิบ (ชื่อบุคคลชาย)
าดีจะฮ์ (ชื่อบุคคลหญิง)
ซูไวัง (ชื่อเขต)
ญียูร์ (SB), ญีโยร์ (BMP) (มะพร้าว)
ารีฟะฮ์ (ชื่อบุคคลหญิง)

8. พยัญชนะ h และ r ที่อยู่ท้ายพยางค์ ภาษามลายูออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นด้วยแต่ไม่ได้ออกเสียงเหมือนตัวสะกดในภาษาไทย ในการทับศัพท์ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เพื่อแสดงว่าเป็นเสียงพยัญชนะท้ายของพยางค์ เช่น

h
r
=
=
ฮ์
ร์
เช่น
เช่น
Sabah
Urdu
=
=
ซาบะฮ์ (ซาบาห์) (ชื่อรัฐ)
อูร์ดู (ชื่อภาษา)

9. พยัญชนะ k ระบบการออกเสียงภาษามลายูจากหนังสือ Daftar Kata Bahasa Melayu (Rumi-Sebutan-Jawi), 2008. ของสถาบันภาษาและวรรณกรรม (Dewan Bahasa dan Pustaka) กำหนดให้ออกเสียงพยัญชนะ k ได้ 4 แบบตามอักษรอาหรับ (ยาวี)[# 3] คือ

- ออกเสียงเป็น
- ออกเสียงเป็น
- ออกเสียงเป็น
- ออกเสียงเป็น
[k]
[ʔ]
[ʕ]
[q]
ตามอักษรอาหรับ ก๊าฟ (ک)
ตามอักษรอาหรับ ฮัมซะฮ์ (ء)
ตามอักษรอาหรับ อัยน์ (ع)
ตามอักษรอาหรับ ก๊อฟ (ق)
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
kaki
Datuk
rakyat
kadi
ในการทับศัพท์กำหนดให้พยัญชนะ k ทับศัพท์เป็น ก ในตำแหน่งพยัญชนะต้นและเมื่อตามหลังสระในพยางค์แรกและพยางค์กลาง เช่น
Kuala Krai
Akmal
akram
laksa
=
=
=
=
กัวลาไ(SB), กัวเลอไ(BMP) (ชื่อเมือง, ชื่อเขต)
อัมัล (ชื่อบุคคล)
อัรัม (ชื่ออาหาร)
ลัซา (SB), ลัเซอ (BMP) (ชื่ออาหาร)
ส่วนพยัญชนะ k ที่เป็นตัวสะกดในพยางค์ท้าย เมื่อออกเสียงแบบ SB ทับศัพท์เป็น ก และเมื่อออกเสียงแบบ BMP ทับศัพท์เป็น ก์ เช่น
Perak = เปรั (SB), เประก์ (BMP) (ชื่อรัฐ)

10. พยางค์ per ที่เป็นหน่วยคำเติมหน้า ให้ทับศัพท์เป็น เปอร์

Persatuan Pengguna Islam Malaysia = เปอร์ซาตวน เปิงกูนา อิซลัม มาเลเซีย (SB), เปอร์ซาตวน เปิงกูเนอ อิซลัม มาเลเซีย (BMP) (ชื่อสมาคม)
แต่ถ้าตามด้วยสระ อาจทับศัพท์เป็น เปอร์ หรือ เปอ + ร + สระ เช่น
peranakan
Pusat Dialog Peradaban
Peringgi
Fakulti Perubatan
Perekonomian
Perorangan
=
=
=
=
=
=
เปอร์อานากัน, เปอรานากัน (ชื่อกลุ่มคน)
ปูซัต เดียลก เปอร์อาดาบัน, ปูซัต เดียลก เปอราดาบัน (ชื่อสถาบัน)
เปอร์อิงกี, เปอริงกี
ฟากุลตี เปอร์อูบาตัน, ฟากุลตี เปอรูบาตัน (คณะแพทยศาสตร์)
เปอร์เอโกโนเมียน, เปอโกโนเมียน (เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์)
เปอร์โอรางัน, เปอรางัน (เรื่องส่วนบุคคล)

11. สระเดี่ยว ในภาษามลายูมี 5 รูป 6 เสียง ได้แก่

a
e
i
o
u
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
/a/
/e/ หรือ /ə/
/i/
/o/
/u/
สระ e ที่ออกเสียง /ə/ ซึ่งออกเสียงสั้นกว่าสระเออในภาษาไทย กำหนดให้ทับศัพท์โดยใช้สระ เ–อ เมื่อเป็นพยางค์เปิด (พยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะท้าย) และใช้สระ เ–ิ เมื่อเป็นพยางค์ปิด (พยางค์ที่มีพยัญชนะท้าย)

12. สระประสม ในภาษามลายูมี 3 เสียง คือ ai, au และ oi กำหนดให้ทับศัพท์เป็นสระ ไ–, เ–า และ โ–ย ตามลำดับ เช่น

Kuala Krai
Pulau Pinang
Sungoi
Jeram Toi
=
=
=
=
กัวลากร (SB), กัวเลอกร (BMP) (ชื่อเมือง, ชื่อเขต)
ปูปีนัง (ชื่อรัฐ)
ซู (ชื่อหมู่บ้าน)
เจอรัม (ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว)
อย่างไรก็ตาม อาจมีบางคำที่ออกเสียงรูปสระเหล่านี้เป็นสระเรียง เช่น
Naimah = าอีมะฮ์ (ชื่อบุคคลหญิง)
ทั้งนี้ คำใดจะออกเสียงรูปสระเหล่านี้เป็นสระประสมหรือสระเรียงอาจขึ้นอยู่กับที่มาและความหมายของคำ เช่น
Saudah
Saudah
=
=
าอูดะฮ์ (ชื่อบุคคลหญิง แปลว่า เป็นที่เคารพ)
ดะฮ์ (ชื่อบุคคลหญิง แปลว่า สุขสันต์, รื่นเริง)
ในกรณีสระ ai และ au ซึ่งทับศัพท์โดยใช้สระ ไ– และ เ–า ในภาษาไทยรูปสระเหล่านี้มีเสียงพยัญชนะท้ายแล้ว 1 เสียง คือ ย และ ว ตามลำดับ หากมีพยัญชนะอื่นตามมาอีก ภาษามลายูจะออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นด้วย ในการทับศัพท์ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับบนพยัญชนะที่ตามมานั้น เช่น
aib
saing
Universiti Sains Malaysia
pelaut
jauh
Pematang Pauh
=
=
=
=
=
=
ไอบ์ (น่าอับอาย)
ไซง์ (เพื่อน)
อูนีเวอร์ซีตีไซนส์มาเลเซีย (SB), ยูนีเวอร์ซีตีไซนส์มาเลเซีย (BMP) (ชื่อมหาวิทยาลัย)
เปอเลาต์ (ชาวทะเล)
เจาฮ์ (ไกล)
เปอมาตังเปาฮ์ (ชื่อเมือง)

13. สระเรียง สระที่เรียงกันหลายตัวในภาษามลายู ถ้าไม่ใช่สระประสมตามข้อ 12. จะออกเสียงทีละตัวเป็นสระเรียง แต่จะออกเสียงต่อเนื่องโดยมักแทรกเสียง ย หรือ ว ระหว่างสระ เสียงสระที่เรียงกันนี้ไม่แยกกันชัดเจนเป็นคนละพยางค์อย่างในภาษาไทย ในการทับศัพท์มีหลักเกณฑ์ดังนี้

13.1 สระ io และ iu ให้ทับศัพท์เป็นสระ 2 เสียง โดยแทรก ย เช่น
Tioman
Setiu
=
=
ตีโยมัน (ชื่อเกาะ)
เซอตียู (ชื่อเขต)
13.2 สระ ui ให้ทับศัพท์เป็นสระ 2 เสียง โดยแทรก ว เช่น
Buis Telupid = บูวิซเตอลูปิด (ชื่อหมู่บ้าน)
13.3 สระเรียงที่มีเสียงใกล้เคียงกับสระประสมในภาษาไทยได้แก่สระ ia และ ua ให้ทับศัพท์เป็น เ–ีย และ –ัว เนื่องจากมีรูปสระในภาษาไทยรองรับได้ และสระ iau และ uai ให้ทับศัพท์เป็นสระประสมที่มีตัวสะกด คือ เ–ียว และ –วย เช่น
Berita Harian
Pontian
Kuantan
Kuala Kangsar
Johor Riau
Maliau
sesuai
=
=
=
=
=
=
=
เบอรีตา ฮาเรีย(SB), เบอรีเตอ ฮาเรีย(BMP) (ชื่อหนังสือพิมพ์รายวัน)
ปนเตียน (ชื่อเขต)
นตัน (ชื่อเมือง)
กัวลากังซาร์ (SB), กัวเลอกังซาร์ (BMP) (ชื่อเมือง)
โจโฮร์เรียว (ชื่อถ้ำ)
มาเลียว (ชื่อหมู่บ้าน)
เซอซวย (เหมาะสม)

14. คำที่ประกอบด้วยคำหลายคำ ถ้าเป็นชื่อภูมิศาสตร์ให้เขียนทับศัพท์ติดกัน เช่น

Alor Setar
Buis Telupid
=
=
อาโลร์เซอตาร์ (ชื่อเมือง)
บูวิซเตอลูปิด (ชื่อหมู่บ้าน)
ส่วนชื่ออื่นให้เขียนทับศัพท์แยกกันตามการเขียนในภาษามลายู
ชื่อบุคคล เช่น
Najib Razak = นาจิบ ราซัก (SB), นาจิบ ราซะก์ (BMP)
ชื่อพรรคการเมือง เช่น
Parti Keadilan = ปาร์ตี เกออาดีลัน
ชื่อหน่วยราชการ เช่น
Majelis Permusyawaratan Rakyat = มาเจอลิซ เปอร์มูชาวาราตัน รักยัต
ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน เช่น
Dewan Bahasa dan Pustaka = เดวัน บาฮาซา ดัน ปุซตากา (SB), เดวัน บาฮาเซอ ดัน ปุซตาเกอ (BMP) (หน่วยงานทางด้านภาษาแห่งชาติ)

15. ชื่อภูมิศาสตร์ที่มีคำบอกประเภทวิสามานยนามกำกับอยู่ ให้แปลคำบอกประเภทวิสามานยนามเป็นภาษาไทย แล้วเขียนติดกับคำทับศัพท์ เช่น

Pulau Labuan
Sungai Pinang
Pasar Payang
=
=
=
เกาะลาบวน
แม่น้ำปีนัง
ตลาดปายัง
แต่ถ้าคำเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชื่อภูมิศาสตร์แล้ว ให้ทับศัพท์และเขียนติดกันทุกคำ เช่น
Kampung Pulau Melaka (Kg. Pulau Melaka)
Jalan Sungai Petani (Jln. Sungai Petani)
=
=
หมู่บ้านปูเลาเมอลากา (SB), หมู่บ้านปูเลาเมอลาเกอ (BMP)
ถนนซูไงเปอตานี

16. ชื่อบุคคลที่มาจากภาษาอาหรับ ให้ทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษามลายู เนื่องจากผู้พูดภาษามลายูออกเสียงชื่อเหล่านั้นตามภาษามลายู เช่น

Abdullah
Nazirah
=
=
อับดุลละฮ์ (ชื่อบุคคลชาย)
นาซีระฮ์ (ชื่อบุคคลหญิง)

17. คำประกอบชื่อบุคคล ชื่อบุคคลในภาษามลายูจะมีคำนำหน้าชื่อ คำแสดงความยกย่อง และคำแสดงยศหรือตำแหน่งอยู่หน้าชื่อ ส่วนผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเขียนชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลังชื่อด้วย ในการทับศัพท์ให้เขียนตามการเขียนในภาษามลายู เช่น

Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah =เซอรี ปาดูกา บากินดา ยัง ดี-เปอร์ตวน อากง อัล-วาตีกู บิลละฮ์ ตวนกู มีซัน ไซนัล อาบีดิน อิบนี อัลมาร์ฮุม ซุลตัน มะฮ์มุด อัล-มุกตาฟี บิลละฮ์ ชะฮ์ (SB),
เซอรี ปาดูเกอ บากินเดอ ยัง ดี-เปอร์ตวน อากง อัล-วาตีกู บิลละฮ์ ตวนกู มีซัน ไซนัล อาบีดิน อิบนี อัลมาร์ฮม ซุลตัน มะฮ์มด อัล-มุกตาฟี บิลละฮ์ ชะฮ์ (BMP)
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wathiqu Billah
Tuanku
Mizan Zainal Abidin
Ibni
Almarhum
Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah
เป็นคำแสดงความยกย่องนำหน้าตำแหน่ง
หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
เป็นชื่อตัว
หมายถึง เป็นโอรสของ
หมายถึง ล่วงลับไปแล้ว
เป็นชื่อพระบิดา
คำนำหน้าชื่อต่อไปนี้ให้แปลเป็นภาษาไทย
Encik
Cik
Tuan
Puan
Saudara
Saudari
=
=
=
=
=
=
นาย, คุณ
นางสาว, คุณ
คุณ (ใช้ยกย่อง)
นาง, คุณ
นาย, คุณ
นาง, นางสาว, คุณ

18. ชื่อที่เขียนแบบย่อ ให้เขียนทับศัพท์เป็นคำเต็ม เช่น

Ab./Abd.
Awg.
Dyg.
Md./Mat/Mohd./Muhd.

ย่อมาจาก
ย่อมาจาก
ย่อมาจาก
ย่อมาจาก

Abdul
Awang
Dayang
Mohamad/Mohammad/Mohamet/
Muhammad/Muhamed
ทับศัพท์เป็น
ทับศัพท์เป็น
ทับศัพท์เป็น
ทับศัพท์เป็น

อับดุล (SB), อับดล (BMP)
อาวัง
ดายัง
โมฮามัด/โมฮัมมัด/โมฮาเม็ต/
มูฮัมมัด/มูฮาเม็ด
ตัวอย่างเช่น
Abd. Razak bin Abd. Rahman
Awg. Had Salleh
Awg. Bulgiba b. Awg. Mahmud
Dyg. Suhana Binti Awg. Bujang
Md. Lukman bin Mohd. Mokhtar
=
=
=
=
=
อับดุล ราซัก บิน อับดุล ระฮ์มัน (SB), อับดล ราซะก์ บิน อับดล ระฮ์มัน (BMP)
อาวัง ฮัด ซัลเละฮ์
อาวัง บุลกีบา บิน อาวัง มะฮ์มุด (SB), อาวัง บุลกีเบอ บิน อาวัง มะฮ์มด (BMP)
ดายัง ซูฮานา บินตี อาวัง บูจัง (SB), ดายัง ซูฮาเนอ บินตี อาวัง บูจัง (BMP)
โมฮามัด ลุกมัน บิน โมฮัมมัด มคตาร์
นอกจากนี้ ชื่อในภาษามลายูยังมีคำบ่งบอกว่าเป็นบุตรชายหรือบุตรสาวของใคร ซึ่งมีการใช้แบบย่อเช่นกัน ในการทับศัพท์ให้ทับศัพท์เป็นคำเต็ม เช่น
B., b.
Bte., bte.
a/l

a/p

ak
ย่อมาจาก
ย่อมาจาก
ย่อมาจาก

ย่อมาจาก

ย่อมาจาก
Bin, bin
Binti, binti
anak lelaki

anak perempuan

anak
ทับศัพท์เป็น
ทับศัพท์เป็น
ทับศัพท์เป็น

ทับศัพท์เป็น

ทับศัพท์เป็น
บิน
บินตี
อานัก เลอลากี (SB),
อานะก์ เลอลากี (BMP)
อานัก เปอเริมปวน (SB),
อานะก์ เปอเริมปวน (BMP)
อานัก (SB), อานะก์ (BMP)
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

หมายความว่า

หมายความว่า
เป็นบุตรชายของ
เป็นบุตรสาวของ
เป็นบุตรชายของ

เป็นบุตรสาวของ

เป็นบุตรของ (ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย)
ตัวอย่างเช่น
Azlina bte. Abdullah
Chidambaram a/l Sambandam
Saraswathy a/p Vellasamy
Eric ak Edward
=
=
=
=
อัซลีนา บินตี อับดุลละฮ์ (SB), อัซลีเนอ บินตี อับดุลละฮ์ (BMP)
จีดัมบารัม อานัก เลอลากี ซัมบันดัม (SB), จีดัมบารัม อานะก์ เลอลากี ซัมบันดัม (BMP)
ซารัสวาที อานัก เปอเริมปวน เวลลาซามี (SB), ซารัสวาที อานะก์ เปอเริมปวน เวลลาซามี (BMP)
เอริก อานัก เอดเวิร์ด (SB), เอริก อานะก์ เอดเวิร์ด (BMP)

19. คำที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ ให้ทับศัพท์โดยคงเครื่องหมายไว้ตามภาษามลายู เช่น

Yang di-Pertuan Agong = ยัง ดี-เปอร์ตวน อากง

20. คำย่อ คำภาษามลายูที่ใช้ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน ถ้าเป็นอักษรย่อที่อ่านเรียงตัวอักษร เช่น ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้เขียนทับศัพท์ตามชื่ออักษรย่อนั้น ๆ ตามเสียงในภาษาอังกฤษ ดังนี้

A
D
G
J
M
P
S
V
Y
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เอ
ดี
จี
เจ
เอ็ม
พี
เอ็ส
วี
วาย
B
E
H
K
N
Q
T
W
Z
=
=
=
=
=
=
=
=
=
บี
อี
เอช
เค
เอ็น
คิว
ที
ดับเบิลยู
เซ็ด
C
F
I
L
O
R
U
X

=
=
=
=
=
=
=
=

ซี
เอ็ฟ
ไอ
เอ็ล
โอ
อาร์
ยู
เอ็กซ์

คำย่อบางคำมีจุด บางคำไม่มีจุด ในการทับศัพท์ให้เขียนตามการเขียนในภาษามลายู
หมายเหตุ
  1. เครื่องหมาย แทนอักษรอาหรับ อัยน์ (ع)
  2. เครื่องหมาย แทนอักษรอาหรับ ฮัมซะฮ์ (ء)
  3. คำ Jawi ทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์ฯ ได้ว่า "จาวี" แต่ในที่นี้ใช้ "ยาวี" ตามที่คนไทยนิยม

ตารางเทียบเสียง แก้

เสียงพยัญชนะ แก้

อักษรโรมัน ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย
 b  บ  Belaga  เอลากา (SB), เอลาเกอ (BMP)  ชื่อแม่น้ำ
 Iban  อีบั  ชื่อชนเผ่า
 Zainab  ไซนั  ชื่อบุคคลหญิง
 c  จ  Teratak Coklat  เตอราตัก กลัต (SB), เตอราตะก์ กลัต (BMP)  ชื่อบริษัท
 kucing  กูจิ  แมว
 Mac  มั  เดือนมีนาคม
 d  ด  Derang  เอรัง  ชื่อหมู่บ้าน
 Serdang  เซอร์ดั  ชื่อสถานีรถไฟ
 Masjid Jamek  มัซจิจาเม็ก (SB), มัซจิจาเมะก์ (BMP)  ชื่อสถานีรถไฟ
 f  ฟ  Batu Feringgi  บาตูเอริงกี  ชื่อสถานที่
 Farizah  ารีซะฮ์  ชื่อบุคคลหญิง
 Hafiz  ฮาฟิ  ชื่อบุคคลชาย
 Yusuf  ยูซุ(SB), ยู(BMP)  ชื่อบุคคลชาย
 g  ก  Gombak  มบัก (SB), มบะก์ (BMP)  ชื่อเขต
 Ladang Anggur Tasik Beris  ลาดังอังกูร์ตาซิกเบอริซ (SB), ลาดังอังโร์ตาเซะก์เบอริซ (BMP)  ชื่อสถานที่
 beg  เบ็  กระเป๋าถือ
 gh  ฆ  Ghazali  าซาลี  ชื่อบุคคลชาย
 Maghrib  มัริบ  เวลาละหมาดเวลาหนึ่ง
 Jamaah Tabligh  จามาอะฮ์ ตับลิ  ชื่อกลุ่มเผยแผ่ศาสนา
 h (เมื่อเป็นพยัญชนะต้น)  ฮ  Hayati  ายาตี  ชื่อบุคคลหญิง
 Nurhan  นูร์ฮั  ชื่อบุคคลหญิง
 h (เมื่อเป็นพยัญชนะท้ายคำ)  ฮ์  Sungai Buloh  ซูไงบูโละฮ์  ชื่อสถานีรถไฟ
 j  จ  Gunung Jerai  กูนุงเอไร (SB), กูนงเอไร (BMP)  ชื่อเขต
 Tanjung Malim  ตันจุงมาลิม (SB), ตันงมาลิม (BMP)  ชื่อสถานีรถไฟ
 Al-Haj  อัล-ฮั  ชื่อบทในคัมภีร์อัลกุรอาน
 k (เมื่อเป็นพยัญชนะต้น)  ก  Kota Kinabalu  โตากีนาบาลู (SB), โเตอกีนาบาลู (BMP)  ชื่อเมือง
 Perkuburan Belanda  เปอร์กูบูรันเบอลันดา (SB), เปอร์กูบูรันเบอลันเดอ (BMP)  ชื่อสถานที่
 k (เมื่อเป็นพยัญชนะท้ายคำ)  ก (SB), ก์ (BMP)  Sarawak  ซาราวั (SB), ซาราวะก์ (BMP)  ชื่อรัฐ
 Gombak  กมบั (SB), กมบะก์ (BMP)  ชื่อเขต
 kh  ค  Che Khaipah Serunding  เจ ไปะฮ์ เซอรุนดิง  ชื่อร้าน
 Akhbar Harian Metro  อับาร์ ฮาเรียน เมโตร  ชื่อหนังสือพิมพ์
 tarikh  ตาริ  วัน เดือน ปี
 l  ล  Limbang  ลิมบัง  ชื่อเขต
 Kuala Pilah  กัวลาปีะฮ์ (SB), กัวเลอปีะฮ์ (BMP)  ชื่อเขต
 Negeri Pahang Darul Makmur  เนอเกอรีปาฮังดารุมักมูร์ (SB), เนอเกอรีปาฮังดารมักโมร์ (BMP)  ชื่อรัฐ
 m  ม  Menara Tinjau  เอนาราตินเจา (SB), เอนาเรอตินเจา (BMP)  ชื่อสถานที่
 Rembau Kristal  เริเบากริซตัล  ชื่อสถานที่
 Pulau Ketam  ปูเลาเกอตั  ชื่อสถานที่
 n  น  Nasrin  นัซริน  ชื่อบุคคลหญิง
 Seri Menanti  เซอรีเมอนันตี  ชื่อสถานที่
 Tanjung Harapan  ตัจุงฮาราปั (SB), ตัจงฮาราปั (BMP)  ชื่อสถานที่
 ng  ง  ngeri  เอรี  น่ากลัว
 Keningau  เกอนีเ  ชื่อเขต
 Gunung Ledang  กูนุเลดั (SB), กูนเลดั (BMP)  ชื่อสถานที่
 ny  ญ  nyamuk  ามุก (SB), าโมะก์ (BMP)  ยุง
 Semenyih  เซอเมอญิฮ์ (SB), เซอเมอเะฮ์ (BMP)  ชื่อเมือง
 p  ป  Pelis  เอลิซ  ชื่อเมือง
 Pulau Kapas  ปูเลากาปั  ชื่อเมือง
 Masjid Terapung  มัซจิดเตอราปุ(SB), มัซจิดเตอรา(BMP)  ชื่อสถานที่
 r (เมื่อเป็นพยัญชนะต้น)  ร  Rompin  มปิน  ชื่อเขต
 Marang  มารั  ชื่อเขต
 r (เมื่อเป็นพยัญชนะท้าย)  ร์  Kuala Kangsar  กัวลากังซาร์ (SB), กัวเลอกังซาร์ (BMP)  ชื่อเมือง
 Perlis  เปอร์ลิซ (ปะลิส)  ชื่อรัฐ
 Abdul Nasser  อับดุล นัซเซร์ (SB), อับดล นัซเซร์ (BMP)  ชื่อบุคคลชาย
 Sungai Bayor  ซูไงบาโยร์  ชื่อแม่น้ำ
 Tasik Kenyir  ตาซิกเกอญีร์ (SB), ตาเซะก์เกอเญร์ (BMP)  ชื่อทะเลสาบ
 Urdu  อูร์ดู  ชื่อภาษา
 s  ซ  Suraya  ซูรายา (SB), ซูราเยอ (BMP)  ชื่อบุคคลหญิง
 Husaini  ฮูไนี  ชื่อบุคคลชาย
 Haris  ฮาริ  ชื่อบุคคลชาย
 sy  ช  Syasya  (SB), าเ(BMP)  ชื่อบุคคลชาย
 Aisyah  อาอีะฮ์  ชื่อบุคคลหญิง
 Asyari  อัอารี  ชื่อบุคคลชาย
 t  ต  Tampin  ตัมปิน  ชื่อเมือง
 Salak Selatan  ซาลักเซอลาตั(SB), ซาละก์เซอลาตั(BMP)  ชื่อสถานีรถไฟ
 Sungai Gadut  ซูไงกาดุ (SB), ซูไงกาด (BMP)  ชื่อแม่น้ำ
 v[# 1]  ว  vitamin  วีตามิน  วิตามิน
 Novotel  โนโเต็ล  ชื่อสถานที่
 w  ว  Wahidah  าฮีดะฮ์  ชื่อบุคคลหญิง
 Tawau  ตาเ  ชื่อเขต
 y  ย  Yayasan Salam Malaysia  าซัน ซาลัม มาเลเซีย  ชื่อมูลนิธิ
 Selayang Baru  เซอลายังบารู  ชื่อเมือง
 z  ซ  Sultan Mizan Zainal Abidin  ซุลตัน มีซัน ไนัล อาบีดิน  ชื่อสุลต่าน
 Plaza Rakyat  ปลาารักยัต (SB), ปลาเอรักยัต (BMP)  ชื่อสถานีรถไฟ
 Azlan  อัลัน  ชื่อบุคคลชาย
 juz  จุ (SB), จ (BMP)  บทหรือตอนในคัมภีร์อัลกุรอาน
หมายเหตุ
  1. เป็นเสียงที่พบในคำยืมจากภาษาอังกฤษ

เสียงสระ แก้

สระเดี่ยว แก้

อักษรโรมัน ตำแหน่งเสียงสระ
พยางค์แรกและพยางค์กลาง พยางค์ท้าย
ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย
A
 a (พยางค์เปิด)  –า  Asajaya  อยา (SB),
 อเยอ (BMP)
 ชื่อเขต  –า (SB),
 เ–อ (BMP)
 bahasa  บาฮาซ (SB),
 บาฮา (BMP)
 ภาษา
 Kangar  กงาร์  ชื่อเมือง  Kinta  กินต (SB),
 กิน (BMP)
 ชื่อเขต
 Pahang  ปฮัง (ปะหัง)  ชื่อรัฐ  Petaling Jaya  เปอตาลิงจาย (SB),
 เปอตาลิงจา (BMP)
 ชื่อเขต
 a (พยางค์ปิด)  –ั  Ampang  อัปั  ชื่อเขต  –ั  Kemaman  เกอมามั  ชื่อเขต
 ah  –ะฮ์  Ahmad  อะฮ์มัด  ชื่อบุคคล  –ะฮ์  Mukah  มูกะฮ์  ชื่อเขต
 Mahmud  มะฮ์มุด (SB),
 มะฮ์มด (BMP)
 ชื่อบุคคล  Perak Tengah  เปรักเตองะฮ์ (SB),
 เประก์เตองะฮ์ (BMP)
 ชื่อเขต
 Shah Alam  ชะฮ์อาลัม  ชื่อเขต  tanah  ตานะฮ์  พื้นดิน, แผ่นดิน
 ak  –ัก  Akmal  อักมัล  ชื่อบุคคล  –ัก (SB),
 –ะก์ (BMP)
 kakak  กากัก (SB),
 กากะก์ (BMP)
 พี่สาว
 raksa  รักซา (SB),
 รักเซอ (BMP)
 ปรอท  Kunak  กูนัก (SB),
 กูนะก์ (BMP)
 ชื่อเมือง
 ar  –าร์  Arfan  อาร์ฟัน  ชื่อบุคคล  –าร์  Anwar  อันวาร์  ชื่อบุคคล
E
 e (พยางค์เปิดที่ตามด้วยพยางค์ที่มีสระ a, i, u)  เ–อ[# 1]  emas  มัซ  ทอง
 Jerantut  รันตุต (SB),
 รันตต (BMP)
 ชื่อเมือง
 Sungai Kerian  ซูไงเรียน  ชื่อแม่น้ำ
 Sungai Pedu  ซูไงดู  ชื่อแม่น้ำ
 e (พยางค์เปิดที่เป็นพยางค์แรกของคำที่มีมากกว่า 2 พยางค์)  เ–อ[# 2]  Jelebu  เลอบู  ชื่อเขต
 Seremban  เริมบัน  ชื่อเมือง
 Sungai Kerayong  ซูไงรายง  ชื่อแม่น้ำ
 e (พยางค์ปิดที่มีตัวสะกด l, m, n, ng และตามด้วยพยางค์ที่มีสระ a, i, u)  เ–ิ[# 3]  Bandar Padang Tengku  บันดาร์ปาดังเติงกู  ชื่อตำบล
 Negeri Sembilan  เนอเกอรีเซิมบีลัน  ชื่อรัฐ
 Pendang  เปินดัง  ชื่อเขต
 Taman Lembah Permai  ตามันเลิมบะฮ์เปอร์ไม  ชื่อสวนสาธารณะ
 Tenghilan  เติงฮีลัน  ชื่อตำบล
 Terengganu  เตอเริงกานู (ตรังกานู)  ชื่อรัฐ
 e (พยางค์เปิดที่ตามด้วยพยางค์ที่มีสระ e, o)  เ–  Makalah Ekonomi Syariah  มากาละฮ์ อโกโนมี ชาเรียะฮ์  วารสารเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐศาสตร์
 Telekom Malaysia Berhad  ลกม มาเลเซีย เบอร์ฮัด  ชื่อบริษัท
 e (พยางค์เปิดท้ายคำ)
 เ–  kole  โก  ถ้วยใส่น้ำชา
 e (พยางค์ปิดที่ตามด้วยพยางค์ที่มีสระ e, o)  เ–็  cendol  เจ็นดล  ชื่อขนม
 e (พยางค์ปิดท้ายคำ)
 เ–็[# 4]  songket  ซงเก็  ผ้ายก
 eh  เ–ะฮ์  Selangor Darul Ehsan  เซอลาโงร์ดารุละฮ์ซัน (SB),
 เซอลาโงร์ดารละฮ์ซัน (BMP)
 ชื่อรัฐ  เ–ะฮ์  Kerteh  เกอร์ะฮ์  ชื่อเมือง
 ek  เ–็ก  juruteknik  จูรูเต็กนิก (SB),
 จูรูเต็กเนะก์ (BMP)
 ช่าง, เจ้าหน้าที่เทคนิค  เ–็ก (SB),
 เ–ะก์ (BMP)
 Guar Jentek  กัวร์เจ็นเต็ก (SB),
 กัวร์เจ็นเตะก์ (BMP)
 ชื่อหมู่บ้าน
 Kanun Keseksaan  กานุน เกอเซ็กซาอัน (SB),
 กานน เกอเซ็กซาอัน (BMP)
 ชื่อพระราชบัญญัติ  pendek  เป็นเด็ก (SB),
 เป็นะก์ (BMP)
 สั้น, เตี้ย, ต่ำ
 er  เ–อร์  Dataran Merdeka  ดาตารันอร์เดกา (SB),
 ดาตารันอร์เดเกอ (BMP)
 ชื่อสถานที่  เ–ร์  jejer  เจร์  แถว, เส้น
 Mersing  อร์ซิง  ชื่อเมือง  leher  เลร์  คอ
 Serdang  อร์ดัง  ชื่อเมือง  pamer  ปาร์  แสดง, จัดแสดง
I
 i (พยางค์เปิด)  –ี  Ipoh  อีโปะฮ์  ชื่อเมือง  –ี  gigi  กีกี  ฟัน (นาม)
 Pulau Pinang  ปูเลาปีนัง  ชื่อรัฐ  Miri  มีรี  ชื่อเมือง
 i (พยางค์ปิด)  –ิ  Bukit Bintang  บูกิบินตัง  ชื่อเขต  –ิ  Kulim  กูลิ  ชื่อหมู่บ้าน
 ih  –ิฮ์  Ihsan  อิฮ์ซัน  ชื่อบุคคลชาย  –ิฮ์ (SB),
 เ–ะฮ์ (BMP)
 Semenyih  เซอเมอญิฮ์ (SB),
 เซอเมอะฮ์ (BMP)
 ชื่อเมือง
 ik  –ิก  Iklil  อิกลิล  ชื่อบุคคลหญิง  –ิก (SB),
 เ–ะก์ (BMP)
 encik  เอินจิก (SB),
 เอินะก์ (BMP)
 คำนำหน้านามชาย
 Hikmat  ฮิกมัต  ชื่อบุคคลชาย  Siddik  ซิดดิก (SB),
 ซิดะก์ (BMP)
 ชื่อบุคคลชาย
 ir  –ีร์  Sirkuit Sepang  ซีร์กูวิต เซอปัง  ชื่อสนามแข่งรถ  –ีร์ (SB),
 เ–ร์ (BMP)
 pasir  ปาซีร์ (SB),
 ปาร์ (BMP)
 ทราย
O
 o (พยางค์เปิด)  โ–  Omar  อมาร์  ชื่อบุคคลชาย  โ–  soto  โซ  ชื่ออาหาร
 Kota Kinabalu  กตากีนาบาลู (SB),
 กเตอกีนาบาลู (BMP)
 ชื่อเมือง  teko  เต  กาน้ำชา
 o (พยางค์ปิด)  โ–ะ (ลดรูป)  Rompin  รมปิน  ชื่อเขต  โ–ะ (ลดรูป)  Maimon  ไมมน  ชื่อบุคคลหญิง
 oh  โ–ะฮ์  Loh Mahfuz  ะฮ์ มะฮ์ฟุซ (SB),
 ะฮ์ มะฮ์ฟซ (BMP)
 ชื่อบุคคลชาย  โ–ะฮ์  Ipoh  อีะฮ์  ชื่อเมือง
 tohmah  ะฮ์มะฮ์  อคติ, ความเดียดฉันท์  Temerloh  เตอเมอร์ะฮ์  ชื่อเขต
 ok  –ก  Lokman  ลมัน  ชื่อบุคคลชาย  –ก (SB),
 โ–ะก์ (BMP)
 Pokok Sena  โปกเซอนา (SB),
 โปะก์เซอเนอ (BMP)
 ชื่อเขต, ชื่อเมือง
 or  โ–ร์  ordi  ร์ดี  คำสั่ง  โ–ร์  Alor Setar  อาร์เซอตาร์  ชื่อเมือง
 hormat  ร์มัต  เคารพนับถือ  Johor Bahru  โจร์บะฮ์รู  ชื่อเขต, ชื่อเมือง
 korban  ร์บัน  เสียสละ  Mansor  มันร์  ชื่อบุคคลชาย
U
 u (พยางค์เปิด)  –ู  Umar  อูมาร์  ชื่อบุคคลชาย  –ู  Kak Yah Maju  กัก ยะฮ์ มาจู (SB),
 กะก์ ยะฮ์ มาจู (BMP)
 ชื่อร้านอาหาร
 Mubin  มูบิน  ชื่อบุคคลชาย  Kedai Kopi Seleraku  เกอได โกปี เซอเลรากู  ชื่อร้านกาแฟ
 u (พยางค์ปิด)  –ุ  Ulwal  อุลวัล  ชื่อบุคคลชาย  –ุ (SB),
 โ–ะ (ลดรูป)
 (BMP)
 Gedung  เกอดุ(SB),
 เกอดง (BMP)
 ชื่อเขต
 Zulfa  ซุลฟา (SB),
 ซุลเฟอ (BMP)
 ชื่อบุคคลหญิง  Taman Burung  ตามันบูรุ(SB),
 ตามันบูรง (BMP)
 ชื่อสถานที่
 uh  –ุฮ์  Muhsin  มุฮ์ซิน  ชื่อบุคคลชาย  –ุฮ์ (SB),
 โ–ะฮ์ (BMP)
 Subuh  ซูบุฮ์ (SB),
 ซูะฮ์ (BMP)
 เวลาละหมาด
 uk  –ุก  Syukri  ชุกรี  ชื่อบุคคลชาย  –ุก (SB),
 โ–ะก์ (BMP)
 Teluk Intan  เตอลุกอินตัน (SB),
 เตอะก์อินตัน (BMP)
 ชื่อเมือง
 ur  –ูร์  Urdu  อูร์ดู  ชื่อภาษา  –ูร์ (SB),
 โ–ร์ (BMP)
 Jalur Gemilang  จาลูร์ เกอมีลัง (SB),
 จาร์ เกอมีลัง (BMP)
 ชื่อธงชาติ
 Muzium Seni Purba dan Kontemporari  มูซียุม เซอนี ปูร์บา ดัน กนเต็มโปรารี (SB),
 มูซียุม เซอนี ปูร์เบอ ดัน กนเต็มโปรารี (BMP)
 ชื่อพิพิธภัณฑ์  kukur  กูกูร์ (SB),
 กูร์ (BMP)
 ขูด
หมายเหตุ
  1. มีบางคำออกเสียงเป็นสระเอ เช่น meja = มจา (SB), มเจอ (BMP) "โต๊ะ"; bebas = เบบัซ "อิสระ"; perang = ปรัง "สีน้ำตาล"; belerang = เบอลรัง "กำมะถัน"
  2. มีบางคำออกเสียงเป็นสระเอ เช่น ekoran = อโกรัน "ผลสืบเนื่อง"
  3. มีบางคำออกเสียงเป็นสระเอ เช่น sentak = เซ็นตัก (SB), เซ็นตะก์ (BMP) "กระชาก"
  4. มีบางคำออกเสียงเป็นสระเออ เช่น tumpeng = ตุมเปิ

สระประสม แก้

อักษรโรมัน ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย
A
 ai  ไ–  Aidilfitri  อดิลฟีตรี  วันฉลองหลังวันถือศีลอด
 Aiman  อมัน  ชื่อบุคคลชาย
 Nuraini  นูร์อนี  ชื่อบุคคลหญิง
 Nuwairah  นูวระฮ์  ชื่อบุคคลหญิง
 Nurain  นูร์อน์  ชื่อบุคคลหญิง
 Nurulain  นูรุลอน์  ชื่อบุคคลหญิง
 Nuwair  นูวร์  ชื่อบุคคลชาย
 ai (เมื่อตามด้วย an)  ไ–ย  Kedamaian  เกอดายั  ชื่อเพลง
 au  เ–า  Aufa  ฟา (SB), เฟอ (BMP)  ชื่อบุคคลชาย
 Bahagian Audit Dalam Perbendaharaan  บาฮาเกียน ดิต ดาลัม เปอร์เบินดาฮาราอัน  ชื่อหน่วยงาน
 Laut Merah  ต์เมระฮ์  ชื่อทะเล
 Mukim Beting Pauh  มูกิมเบอติงฮ์  ชื่อตำบล
 Mukim Pergau Rangka  มูกิมเปอร์รังกา (SB), มูกิมเปอร์รังเกอ (BMP)  ชื่อตำบล
 au (เมื่อตามด้วย an)  เ–าว  kepulauan  เกอปูาวั  กลุ่มเกาะ, หมู่เกาะ
O
 oi (พยางค์เปิด)  โ–ย  kaloi  กา  ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
 Manggoi  มัง  ชื่อบุคคลชาย

สระเรียง แก้

อักษรโรมัน ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย
I
 ia (พยางค์เปิด)  เ–ีย  Kampung Kiabau  กัมปุงเกียเบา (SB), กัมปงเกียเบา (BMP)  ชื่อหมู่บ้าน
 Gombak Setia  กมบักเซอเตีย (SB), กมบะก์เซอเตีย (BMP)  ชื่อเมือง
 Kampung Taman Ria  กัมปุงตามันเรีย (SB), กัมปงตามันเรีย (BMP)  ชื่อหมู่บ้าน
 Rusia  รูเซีย  ประเทศรัสเซีย
 ia (พยางค์ปิด)  เ–ีย  Kampung Serian  กัมปุงเซอเรีย(SB), กัมปงเซอเรีย(BMP)  ชื่อหมู่บ้าน
 iah  เ–ียะฮ์  Sariah  ซาเรียะฮ์  ชื่อบุคคลหญิง
 Wardiah  วาร์เดียะฮ์  ชื่อบุคคลหญิง
 iak  เ–ียก (SB), เ–ียะก์ (BMP)  ketiak  เกอเตียก (SB), เกอเตียะก์ (BMP)  รักแร้
 iar  เ–ียร์  siar  เซียร์  เผยแพร่ผ่านสื่อ, เดินเล่น
 iau  เ–ียว  beliau  เบอเลียว  ท่าน
 Mukim Baroh Piau  มูกิมบาโระฮ์เปียว  ชื่อตำบล
 io (พยางค์เปิด)  –ีโย  iota  อีโยตา (SB), อีโยเตอ (BMP)  ชื่ออักษรกรีกลำดับที่ 9
 biola  บีโยลา (SB), บีโยเลอ (BMP)  ไวโอลิน
 io (พยางค์ปิด)  –ีโยะ (โอะลดรูป)  Kampung Tambulion  กัมปุงตัมบูลีย(SB), กัมปงตัมบูลีย(BMP)  ชื่อหมู่บ้าน
 Tionghua  ตียงฮัว  คนจีน
 iok  –ียก (SB), –ีโยะก์ (BMP)  Mukim Kampung Periok  มูกิมกัมปุงเปอรียก (SB), มูกิมกัมปงเปอรีโยะก์ (BMP)  ชื่อตำบล
 ior  –ีโยร์  Mior[# 1]  มีโยร์  คำนำหน้าชื่อผู้ชายที่แม่มีเชื้อสายสืบมาจากพระศาสดา
 Mukim Bendang Nyior  มูกิมเบินดังญีโยร์  ชื่อตำบล
 iu (พยางค์เปิด)  –ียู  Kampung Taviu  กัมปุงตาวียู (SB), กัมปงตาวียู (BMP)  ชื่อหมู่บ้าน
 iu (พยางค์ปิด)  –ียุ– (SB), –ีโยะ (โอะลดรูป) (BMP)  Baltius Matulang  บัลตียุซ มาตูลัง (SB), บัลตียซ มาตูลัง (BMP)  ชื่อบุคคลชาย
 iuh  –ียุฮ์ (SB), –ีโยะฮ์ (BMP)  seliuh  เซอลียุฮ์ (SB), เซอลีโยะฮ์ (BMP)  เคล็ดขัดยอก
 iuk  –ียุก (SB), –ีโยะก์ (BMP)  periuk  เปอรียุก (SB), เปอรีโยะก์ (BMP)  หม้อ
 iur  –ียูร์ (SB), –ีโยร์ (BMP)  siur  ซียูร์ (SB), ซีโยร์ (BMP)  ลมแรง
U
 ua (พยางค์เปิด)  –ัว  benua  เบอนัว  ทวีป
 Kuala Lumpur  กัวลาลุมปูร์ (SB), กัวเลอลุมโปร์ (BMP)  ชื่อเมืองหลวง
 ua (พยางค์ปิด)  –ว–  Kluang  กล  ชื่อเมือง
 Labuan  ลาบ  ชื่อเกาะ
 uah  –ัวะฮ์  Mohd. Tuah Lait  โมฮัมมัด ตัวะฮ์ ไลต์  ชื่อบุคคลชาย
 uai  –วย  sesuai  เซอซวย  เหมาะสม
 tuai  ตวย  แกระสาหรับตัดรวงข้าว
 uak  –วก (SB), –ัวะก์ (BMP)  Kampung Puak Bau  กัมปุงปวกเบา (SB), กัมปงปัวะก์เบา (BMP)  ชื่อหมู่บ้าน
 uar  –ัวร์  Muar  มัวร์  ชื่อเมือง
 Pautan Luar  เปาตันลัวร์  ชื่อตำบล
 ui (พยางค์เปิด)  –ูวี  Sungai Lui  ซูไงลูวี  ชื่อแม่น้ำ
 ui (พยางค์ปิด)  –ูวิ–  Kampung Buis  กัมปุงบูวิ(SB), กัมปงบูวิ(BMP)  ชื่อหมู่บ้าน
 uih  –ูวิฮ์ (SB), –ูเวะฮ์ (BMP)  Kedai Kuih Bahulu  เกอได กูวิฮ์ บาฮูลู (SB), เกอได กูเวะฮ์ บาฮูลู (BMP)  ชื่อร้านขนม
 keluih  เกอลูวิฮ์ (SB), เกอลูเวะฮ์ (BMP)  ชื่อต้นไม้
 uik  –ูวิก (SB), –ูเวะก์ (BMP)  cuik  จูวิก (SB), จูเวะก์ (BMP)  เครื่องบด
 keluik  เกอลูวิก (SB), เกอลูเวะก์ (BMP)  ชื่อต้นไม้
 uir  –ูวีร์ (SB), –ูเวร์ (BMP)  langsuir  ลังซูวีร์ (SB), ลังซูเวร์ (BMP)  ผีที่บินได้
 suir  ซูวีร์ (SB), ซูเวร์ (BMP)  เคราะห์ร้าย
หมายเหตุ
  1. ปัจจุบันมักเขียนเป็น Mir = มีร์

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้