วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน

การทับศัพท์ภาษาเยอรมันในที่นี้เป็นหลักการที่กำหนดตามสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

หลักทั่วไป แก้

1. การทับศัพท์ภาษาเยอรมันตามหลักเกณฑ์นี้ยึดการออกเสียงเป็นหลัก โดยถ่ายเสียงสระและพยัญชนะตามที่ออกเสียงในภาษาเยอรมันมาตรฐาน (Standarddeutsch) หรือภาษาเยอรมันสูง (Hochdeutsch) และมีตารางเทียบเสียงพยัญชนะและเสียงสระไว้ให้เป็นแนวเทียบ

2. สัญลักษณ์แทนเสียงที่แสดงไว้ในตารางใช้ตามพจนานุกรม Duden – Das Aussprachewörterbuch, 2015. ยกเว้นสัญลักษณ์แทนเสียงพยัญชนะและสระบางเสียงซึ่งจะกล่าวต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้ทับศัพท์อาจใช้พจนานุกรมการออกเสียงหรือพจนานุกรมภาษาเยอรมันเล่มอื่นก็ได้ แต่ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ สัทอักษร หรือวิธีการออกเสียงของพจนานุกรมเล่มนั้น ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละเล่ม สัทอักษรสากลนอกจากจะใช้อักษรโรมันแทนเสียงแล้ว ยังใช้สัญลักษณ์อื่น ๆ อีก ตัวอย่างต่อไปนี้นำมาจากพจนานุกรม Duden – Das Aussprachewörterbuch, 2015. สัญลักษณ์แทนเสียงแสดงไว้ในวงเล็บเหลี่ยม

เสียง ʃ ในคำ Schule ʃuːlə]
เสียง ç ในคำ ich ç]
เสียง ʒ ในคำ Massage [maˈsaːʒə]
เสียง ŋ ในคำ singen [ˈzɪŋən]
เสียง ø ในคำ Öl [øːl]
เสียง œ ในคำ öffnen œfnən]
เสียง ʊ ในคำ Kuss [kʊs]
เสียง ʏ ในคำ müssen [ˈmʏsn̩]

3. คำทับศัพท์ที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่น คำในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง, ศัพท์บัญญัติชื่อแร่และศัพท์บัญญัติชื่อธาตุ ฯลฯ ให้ใช้ตามประกาศครั้งล่าสุด

4. รูปสระในตำแหน่งต้นคำหรือต้นเค้าศัพท์ เมื่อออกเสียงจะมีเสียงพยัญชนะ ʔ นำหน้า (แม้ว่าพจนานุกรมโดยทั่วไปจะไม่แสดงเสียงนี้เมื่ออยู่ต้นคำก็ตาม) ในการทับศัพท์จึงต้องใส่รูปพยัญชนะ อ ด้วย เช่น

auf [ʔaʊ̯f, aʊ̯f]
essen ʔɛsn̩, ˈɛsn̩]
aufessen ʔaʊ̯fʔɛsn̩, ˈaʊ̯fʔɛsn̩]
Abart ʔapʔaːɐ̯t, ˈapʔaːɐ̯t]
Rührei [ˈʀyːɐ̯ʔaɪ̯, ˈʀyːʀʔaɪ̯]
=
=
=
=
=
าฟ์
อ็สเซิน
าฟ์เอ็สเซิน (ไม่ใช่ *เอาเฟ็สเซิน)
อัาร์ท (ไม่ใช่ *อับบาร์ท)
เรือร์ไ (ไม่ใช่ *รือไร, *รือห์ไร)

5. เสียงสระในภาษาเยอรมันที่ต่างกับเสียงสระในภาษาไทย ได้กำหนดให้ทับศัพท์เป็นเสียงสระที่ใกล้เคียงแทน เช่น

5.1 เสียง ʏ ทับศัพท์เป็น –ึ ในพยางค์ปิดหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะท้าย เช่น
üppig ʏpɪç]
Hütte [ˈhʏtə]
=
=
อึพพิช
ฮึทเทอ
และเสียง y ทับศัพท์เป็น –ือ ในพยางค์เปิดหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะท้าย เช่น
Hypothese [hypoˈteːzə]
Physik [fyˈziːk]
Psychologie [psyçoloˈɡiː]
=
=
=
ฮือโพเทเซอ
ฟือซีค
ซือโชโลกี
5.2 เสียง e และ ทับศัพท์เป็น เ– เช่น
elegant [eleˈɡant]
Methan [meˈtaːn]
eben bn̩]
beredt [bəˈʀt]
=
=
=
=
ลกันท์
มทาน
อเบิน
เบอรท
5.3 เสียง øː, ø และ œ ทับศัพท์เป็น เ–อ เมื่ออยู่ในพยางค์เปิด และทับศัพท์เป็น เ–ิ เมื่ออยู่ในพยางค์ปิด เช่น
Öfen øːfn̩]
Böhm [bøːm]
Ökonom [økoˈnoːm]
möblieren [møˈbliːʀən]
öffnen œfnən]
Töpfe [ˈtœp͡fə]
=
=
=
=
=
=
เฟิน
เบิม, เบิห์ม
โคโนม
บลีเริน
เอิฟเนิน
เทิพเฟอ

6. เสียงสระ ɪ, i และ ได้กำหนดให้ทับศัพท์ดังนี้

6.1 เสียง ɪ ทับศัพท์เป็น –ิ เช่น
immer ɪmɐ]
Mitte [ˈmɪtə]
Schmidt [ʃmɪt]
=
=
=
อิมเมอร์
มิทเทอ
มิ
6.2 เสียง i ทับศัพท์เป็น –ี เช่น
Idee [iˈdeː]
Kuli [ˈkuːli]
=
=
อีเด
คูลี
6.3 เสียง ทับศัพท์เป็น –ี เช่น
ihm [m]
affin [aˈfn]
=
=
อีม, อีห์ม
อัฟฟี

7. เสียงสระ ʊ, u และ ได้กำหนดให้ทับศัพท์ดังนี้

7.1 เสียง ʊ ทับศัพท์เป็น –ุ เช่น
unter ʊntɐ]
Mutter [ˈmʊtɐ]
=
=
อุนเทอร์
มุทเทอร์
7.2 เสียง u ทับศัพท์เป็น –ู เช่น
Urin [uˈʀiːn]
Uhu [ˈuːhu]
=
=
อูรีน
อูฮู
7.3 เสียง ทับศัพท์เป็น –ู เช่น
Ufer fɐ]
Mut [mt]
=
=
อูเฟอร์
มู

8. เสียง ʀ ที่เป็นพยัญชนะท้าย ในภาษาเยอรมันปัจจุบัน เสียง ʀ ที่เป็นพยัญชนะท้ายพยางค์มักจะกลายเสียงเป็นสระ ɐ พจนานุกรม Duden – Das Aussprachewörterbuch ยังคงใช้สัทอักษร r แทนรูปเขียน r ที่เป็นพยัญชนะท้ายพยางค์ในคำจำนวนหนึ่ง แต่หลักเกณฑ์การทับศัพท์นี้จะแสดงสัทอักษรไว้ 2 รูป คือ ɐ และ ʀ และให้ทับศัพท์เป็น ร โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เพื่อแสดงว่าเป็นรูปเขียน r ที่ออกเสียงเป็น ɐ หรือ ʀ เช่น

Berg [bɛɐ̯k, bɛʀk]
fährt [fɛːɐ̯t, fɛːʀt]
=
=
แบร์
แฟร์

9. เสียงสระ ɐ ที่กลายเสียงมาจากเสียง ʀ เมื่อตามหลังสระหลายตัวจะทำให้เกิดเสียงสระ 2 เสียงต่อกัน ซึ่งไม่สามารถเทียบเสียงสระในภาษาไทยได้ จึงกำหนดให้ทับศัพท์เป็นเสียงสระที่ใกล้เคียง เช่น เสียง , และ เมื่อตามด้วยเสียง ɐ ทับศัพท์เป็น แ–ร์, –อร์ และ เ–ือร์ ตามลำดับ เช่น

geleert [ɡəˈleːɐ̯t, ɡəˈleːʀt]
Tenor [teˈnoːɐ̯, teˈnoːʀ]
Führmann [ˈfyːɐ̯man, ˈfyːʀman]
=
=
=
เกอร์
เทนอร์
เฟือร์มัน, เฟือร์มันน์

10. เสียงสระ ɐ ที่มีรูปเขียนเป็น er ให้ทับศัพท์เป็น เ–อร์ เมื่ออยู่ในพยางค์เปิด และทับศัพท์เป็น เ–ิร์ เมื่ออยู่ในพยางค์ปิด เพื่อแสดงรูปเขียนในภาษาเยอรมัน เช่น

Mutter [ˈmʊtɐ]
Vater [ˈfaːtɐ]
Bayern [ˈbaɪ̯ɐn]
Seifert [ˈzaɪ̯fɐt]
=
=
=
=
มุทอร์
ฟาอร์
ไบเอิร์
ไซเฟิร์

11. เสียงสระ ə ในภาษาเยอรมันเป็นเสียงสั้น แต่ในการทับศัพท์ให้ใช้รูปสระ เ–อ เมื่ออยู่ในพยางค์เปิด และใช้รูป เ–ิ เมื่ออยู่ในพยางค์ปิด เช่น

Hase [ˈhaːzə]
Bühel [ˈbyːəl]
Gütchen [ˈɡyːtçən]
=
=
=
ฮา
บือเอิล, บือห์เอิ
กืทเชิ

12. เสียงสระประสม ในภาษาเยอรมันมีทั้งหมด 3 เสียง ซึ่งตำราด้านสัทศาสตร์หรือพจนานุกรมการออกเสียงใช้สัทอักษรแตกต่างกัน โดยเทียบได้ดังนี้

Kohler 1999;
Kleiner, Knöbl & Mangold 2015;
วิกิพจนานุกรมภาษาเยอรมัน
Krech et al. 2009 Wiese 1996;
วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
ตำราอื่น ๆ อักษรไทยใช้
 aɪ̯  aɛ̯  aɪ̯  ae  ไ–
 aʊ̯  aɔ̯  aʊ̯  ao  เ–า
 ɔɪ̯  ɔœ̯  ɔʏ̯  ɔø  –็อย
หลักเกณฑ์การทับศัพท์นี้เลือกใช้สัทอักษร aɪ̯, aʊ̯ และ ɔɪ̯ ในการแทนเสียงดังกล่าว เช่น
Maier [ˈmaɪ̯ɐ]
Naumann [ˈnaʊ̯man]
Neuner [ˈnɔɪ̯nɐ]
=
=
=
มเออร์
มัน, มันน์
น็อยเนอร์

13. เสียงสระ 2 เสียงต่อกันที่ไม่ใช่สระประสมในภาษาเยอรมัน ให้ทับศัพท์ตามเสียงสระทีละเสียง ไม่ทับศัพท์เป็นสระประสม เช่น

Maria [maˈʀiːa]
Fabian [ˈfaːbi̯aːn]
Tonio [ˈtoːni̯o]
Andreas [anˈdʀeːas]
=
=
=
=
มารี
ฟาบี
โทนีโ
อันดรอั
ยกเว้นเสียง i̯, iː, ɪ ที่ตามด้วยเสียง ə ให้ทับศัพท์เป็นสระประสม เ–ีย เช่น
Tschechien [ˈt͡ʃɛçi̯ən]
Serie [ˈzeːʀ]
Folien [ˈfoːli̯ən]
=
=
=
เช็ชเชีย
เซเรีย
โฟเลีย

14. เสียงพยัญชนะ p, t และ k ในภาษาเยอรมันโดยปรกติมีลักษณะเป็นเสียงพ่นลม ให้ทับศัพท์เป็น พ, ท และ ค ตามลำดับ เช่น

Preis [pʀaɪ̯s]
Lappen [ˈlapn̩]
Lump [lʊmp]
Tanne tanə]
Ratten [ˈʀatn̩]
Glut [ɡluːt]
Kanne kanə]
danken [ˈdaŋkn̩]
Sieg [ziːk]
=
=
=
=
=
=
=
=
=
รส์
ลัพิ
ลุมพ์
ทันเนอ
รัทิ
กลู
คันเนอ
ดังเคิ
ซี
ยกเว้นเมื่อเสียง p และ t ตามหลังเสียง ʃ จะออกเสียงไม่มีลมพ่น ให้ทับศัพท์เป็น ป และ ต ตามลำดับ เช่น
spielen [ˈʃpiːlən]
Sport pɔɐ̯t, ʃpɔʀt]
versprechen [fɛɐ̯ˈʃpʀɛçn̩, fɛʀˈʃpʀɛçn̩]
Stadt tat]
stehen [ˈʃteːən]
bestehen [bəˈʃteːən]
=
=
=
=
=
=
ปีเลิน
อร์ท
แฟร์ชเร็ชเชิน
ตั
ชเเอิน, ชเห์เอิน
เบอชเเอิน, เบอชเห์เอิน
เสียง p และ t ที่ตามหลังเสียง s ในคำยืมจากภาษาอื่น จะออกเสียงไม่มีลมพ่น ให้ทับศัพท์เป็น ป และ ต ตามลำดับ เช่น
Spa [spaː]
Inspiration [ɪnspiʀaˈt͡si̯oːn]
Institut [ɪnstiˈtuːt]
=
=
=

อินสปีรัทซีโอน
อินสตีทูท
เสียง k ที่ตามหลังเสียง s ในคำยืมจากภาษาอื่น จะออกเสียงมีลมพ่นหรือไม่มีลมพ่นก็ได้ ให้ทับศัพท์เป็น ค หรือ ก ก็ได้ เช่น
Skala [ˈskaːla] = าลา, สาลา

15. เสียงพยัญชนะที่เป็นแกนพยางค์ ให้ทับศัพท์ดังนี้

15.1 เสียง ให้ใช้ เ–ิล เช่น
Kassel [ˈkas]
fuzeln [ˈfuːt͡sn]
=
=
คัสเซิล
ฟูทเซิลน์
15.2 เสียง ให้ใช้ เ–ิน เช่น
Christen [ˈkʀɪst]
Abend [ˈaːbt]
=
=
คริสเทิน
อาเบินท์

16. เสียงพยัญชนะบางเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ให้ทับศัพท์ดังนี้

16.1 เสียงพยัญชนะ ʃ ทับศัพท์เป็น ช เช่น
Scholl [ʃɔl]
lasch [laʃ]
=
=
ช็อล, ช็อลล์
ลั
16.2 เสียงพยัญชนะ ç ทับศัพท์เป็น ช เช่น
Albrecht [ˈalbʀɛçt]
lächeln [ˈlɛçl̩n]
König [ˈkøːnɪç]
=
=
=
อัลเบร็ท์
เล็ชิลน์
เคอนิ
16.3 เสียงพยัญชนะ x ทับศัพท์เป็น ค เช่น
suchen [ˈzuːxn̩]
Tuch [tuːx]
=
=
ซูเคิ
ทู
16.4 เสียงพยัญชนะ ʒ ทับศัพท์เป็น ฌ (คำที่มีเสียงนี้ในภาษาเยอรมันมักเป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศส) เช่น
Genie [ʒeˈniː]
Blamage [blaˈmaːʒə]
=
=
นี
บลามาเ

17. เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก ในภาษาเยอรมันมี 3 เสียงได้แก่ p͡f, t͡s และ t͡ʃ เมื่ออยู่ต้นพยางค์ให้ทับศัพท์เป็นเสียงพยัญชนะเสียงเดียว แต่เมื่ออยู่ระหว่างพยางค์หรือท้ายพยางค์ให้ทับศัพท์เป็นเสียงพยัญชนะ 2 เสียง ดังนี้

- เสียง p͡f   ตำแหน่งต้นพยางค์ = ฟ เช่น
Pfaff [p͡faf] = ฟัฟ, ฟัฟฟ์
ตำแหน่งระหว่างพยางค์ = พฟ เช่น
Opfer [ˈɔp͡fɐ] = อ็ออร์
ตำแหน่งท้ายพยางค์ = พฟ์ เช่น
Kopf [kɔp͡f] = ค็อพฟ์
ในตำแหน่งท้ายพยางค์ หากมีพยัญชนะอื่นตามมา ให้ตัดพยัญชนะ พ ออก เช่น
schrumpfst [ʃʀʊmp͡fst] = ชรุมสท์
- เสียง t͡s   ตำแหน่งต้นพยางค์ = ซ เช่น
Zentner t͡sɛntnɐ] = ซ็นท์เนอร์
ตำแหน่งระหว่างพยางค์ = ทซ เช่น
Tänzer [ˈtɛnt͡sɐ] = เท็นท์อร์
ตำแหน่งท้ายพยางค์ = ทซ์ เช่น
Franz [fʀant͡s] = ฟรันทซ์
ในตำแหน่งท้ายพยางค์ หากมีพยัญชนะอื่นตามมา ให้ตัดพยัญชนะ ท ออก เช่น
letzt [lɛt͡st] = เล็ท์
- เสียง t͡ʃ   ตำแหน่งต้นพยางค์ = ช เช่น
Tschechien t͡ʃɛçi̯ən] = ช็ชเชียน
ตำแหน่งระหว่างพยางค์ = ทช เช่น
Kutsche [ˈkʊt͡ʃə] = คุ
ตำแหน่งท้ายพยางค์ = ทช์ เช่น
Klatsch [klat͡ʃ] = คลัทช์
ในตำแหน่งท้ายพยางค์ หากมีพยัญชนะอื่นตามมา ให้ตัดพยัญชนะ ท ออก เช่น
klatschst [klat͡ʃst] = คลัสท์
นอกจากนี้ยังมีเสียงพยัญชนะที่ออกเสียงควบเป็นกลุ่ม ได้แก่ ks, ps, pn และ pm ซึ่งปรากฏในคำยืมจากภาษาอื่น ให้ทับศัพท์โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับข้างต้น เช่น
เสียง ks     ตำแหน่งต้นพยางค์ = ซ เช่น
Xaver ksaːvɐ] = าเวอร์
ตำแหน่งระหว่างพยางค์ = คซ เช่น
Axel [ˈaksl̩] = อัซิ
ตำแหน่งท้ายพยางค์ = คส์ เช่น
Max [maks] = มัคส์

18. เสียงของรูปพยัญชนะ r ในตำราด้านสัทศาสตร์หรือพจนานุกรมการออกเสียงมีการใช้สัทอักษร 3 รูป คือ ʀ, r และ ʁ ซึ่งเป็นหน่วยเสียงเดียวกันในภาษาเยอรมัน แต่ออกเสียงต่างกันตามถิ่น หลักเกณฑ์นี้ใช้สัทอักษร ʀ และใช้พยัญชนะ ร ในการทับศัพท์ เช่น

Rad [ʀaːt, raːt, ʁaːt] = าท

19. รูปพยัญชนะ h ที่ตามหลังสระ เป็นตัวบ่งชี้ว่าเสียงสระนั้นเป็นเสียงยาวโดยที่รูปพยัญชนะ h ไม่ออกเสียง เมื่อทับศัพท์ไม่ต้องใส่ ห์ เช่น

sehen [ˈzeːən]
gehen [ˈɡeːən]
=
=
เซเอิน
เกเอิน
ยกเว้นในกรณีที่ต้องการให้เห็นรูปคำแตกต่างจากคำไทยหรือเป็นชื่อเฉพาะ จะใส่รูปพยัญชนะ ห แล้วใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับก็ได้ เช่น
Bahn [baːn]
Kahn [kaːn]
Lohn [loːn]
hm [ʀøːm]
Lehmann [ˈleːman]
=
=
=
=
=
บาน, บาห์
คาน, คาห์
โลน, โลห์
เริม, เริห์
เลมัน, เลห์มันน์

20. รูปพยัญชนะตัวเดียวกันซ้อนกัน 2 ตัว ในตำแหน่งท้ายคำ หากต้องการรักษารูปไว้ ให้ใส่รูปพยัญชนะไทยซ้อนกัน 2 ตัว แล้วใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับที่พยัญชนะตัวสุดท้ายก็ได้ เช่น

Mann [man]
Riss [ʀɪs]
Graßmann [ɡʀasman]
=
=
=
มั, มันน์
ริ, ริสส์
กรัสมั, กรัสมันน์

21. เสียงพยัญชนะในตำแหน่งระหว่างสระ ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระคลาย (Vokal ungespannt) ที่มีเสียงสั้น ได้แก่ ɪ, ʏ, ɛ, œ, ɔ, ʊ หรือเป็นสระ a ในพยางค์ที่เน้นเสียงหรือตามด้วยรูปพยัญชนะซ้อน ในการทับศัพท์เสียงพยัญชนะนั้นให้ซ้อนรูปพยัญชนะไทย เพื่อให้ตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้าและอีกตัวหนึ่งเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไปตามอักขรวิธีไทย เช่น

Gruppe [ˈɡʀʊpə]
schotten [ˈʃɔtn̩]
Retter [ˈʀɛtɐ]
Edda [ˈɛda]
Bäcker [ˈbɛkɐ]
büffeln [ˈbʏfl̩n]
Stephan [ˈʃtɛfan]
Fischer [ˈfɪʃɐ]
rächen [ˈʀɛçn̩]
machen [ˈmaxn̩]
schallen [ˈʃalən]
Inge [ˈɪŋə]
Lange [ˈlaŋə]
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
กรุ
ช็อทิ
เร็อร์
เอ็ดด
เบ็อร์
บึฟิลน์
ชเต็ฟฟั
ฟิอร์
เร็ชิ
มัคิ
ชัลิ
อิ
ลั
ในกรณีที่พยัญชนะในตำแหน่งระหว่างสระเป็นเสียง s ในการทับศัพท์ให้ใช้ สซ เช่น
Hessen [ˈhɛsn̩]
schösse [ˈʃœsə]
=
=
เฮ็ซิ
เชิ
ยกเว้นเมื่อพยัญชนะในตำแหน่งระหว่างสระเป็นเสียง ʀ ให้ทับศัพท์เสียงสระของพยางค์หน้าเป็นสระเสียงยาว และทับศัพท์เสียง ʀ โดยไม่ต้องซ้อนรูปพยัญชนะ ร เช่น
herein [hɛˈʀaɪ̯n]
Barrel [ˈbɛʀəl, ˈbaʀəl]
wirren [ˈvɪʀən]
=
=
=
เฮไน์
เบเริล, บาเริ
วีเริ

22. การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต มีหลักเกณฑ์ดังนี้

22.1 คำหรือพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้าย 2 เสียงหรือมากกว่า เมื่อทับศัพท์ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้ายเพียงแห่งเดียว เช่น
Milch [mɪ]
lächeln [ˈlɛçl̩n]
Häuptner [ˈhɔɪ̯ptnɐ]
Pfalz [p͡falt͡s]
Wolfsburg [ˈvɔlfsbʊɐ̯k, ˈvɔlfsbʊʀk]
hilfsbereit [ˈhɪlfsbəʀaɪ̯t]
Heinz [haɪ̯nt͡s]
selbst [zɛlpst]
=
=
=
=
=
=
=
=
มิลช์
เล็ชเชิลน์
ฮ็อยพท์เนอร์
ฟัลทซ์
ว็อลฟส์บวร์ค
ฮิลฟส์เบอไรท์
ไฮนทซ์
เซ็ลพสท์
22.2 คำหรือพยางค์ที่มีรูปพยัญชนะ r หลังสระ เมื่อทับศัพท์ให้ใส่ ร และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เช่น
Berg [bɛɐ̯k, bɛʀk]
rg [jœɐ̯k, jœʀk]
Karl [kaɐ̯l, kaʀl]
Kurs [kʊɐ̯s, kʊʀs]
Pferd [p͡feːɐ̯t, p͡fɛʀt]
Erhardt [ˈeːɐ̯haɐ̯t, ˈeːʀhaʀt]
Karsten, Carsten [ˈkaɐ̯stn̩, ˈkaʀstn̩]
=
=
=
=
=
=
=
แบร์
เยิร์
คาร์
ควร์
แฟร์
แอร์ฮาร์
คาร์สเทิน
22.3 คำหรือพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมากกว่า 2 เสียง และมีรูปพยัญชนะ r อยู่หลังสระ เมื่อทับศัพท์ไม่ต้องใส่ ร และให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น
Horst [hɔɐ̯st, hɔʀst]
Herz [hɛɐ̯t͡s, hɛʀt͡s]
Harz [haːɐ̯t͡s, haːʀt͡s]
Schwarz [ʃvaɐ̯t͡s, ʃvaʀt͡s]
=
=
=
=
ฮอสท์
แฮทซ์
ฮาทซ์
ชวาทซ์
22.4 คำหรือพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้าย 2 เสียง โดยที่เสียง l อยู่หน้าเสียง f หรือ m เมื่อทับศัพท์ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตที่ ล เช่น
elf lf]
Schelf [ʃɛlf]
Ralf [ʀalf]
Ulf lf]
Wolf [vɔlf]
Helm [hɛlm]
Ulm lm]
=
=
=
=
=
=
=
เอ็ล์ฟ
เช็ล์ฟ
รัล์ฟ
อุล์ฟ
ว็อล์ฟ
เฮ็ล์ม
อุล์ม

23. การใช้ไม้ไต่คู้ คำทับศัพท์ให้ใช้ไม้ไต่คู้ในกรณีดังต่อไปนี้

23.1 ในคำที่มีเสียงสระ ɛ (เอะ) และ ɔ (เอาะ) เมื่อมีตัวสะกด เช่น
essen ɛsn̩]
Betten [ˈbɛtn̩]
selbst [zɛlpst]
offen ɔfn̩]
Koch [kɔx]
=
=
=
=
=
เอ็สเซิน
เบ็ทเทิน
เซ็ลพสท์
อ็อฟเฟิน
ค็อ
23.2 เสียง ɛ ที่ตามด้วยเสียง ɐ หรือ ʀ ในการทับศัพท์กำหนดให้ใช้สระแอ แต่เมื่อตามด้วยพยัญชนะท้ายหลายเสียง เสียงสระจะสั้นลง ให้ตัด ร ออกและใส่ไม้ไต่คู้ เช่น
Ernst [ɛɐ̯nst, ɛʀnst]
Herbst [hɛɐ̯pst, hɛʀpst]
=
=
แอ็นสท์
แฮ็พสท์

24. ตัวอักษรภาษาเยอรมัน ในการเขียนตัวย่อใช้ดังนี้

A
D
G
J
M
P
S
V
Y
Ä, AE
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
อา
เด
เก
ย็อท
เอ็ม
เพ
เอ็ส
เฟา
อึพซีลอน
เอ
B
E
H
K
N
Q
T
W
Z
Ö, OE
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เบ
เอ
ฮา
คา
เอ็น
คู
เท
เว
เซ็ท
เออ
C
F
I
L
O
R
U
X
ẞ, SS
Ü, UE
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เซ
เอ็ฟ
อี
เอ็ล
โอ
แอร์
อู
อิกซ์
เอ็สเซ็ท
อือ

25. อักษรย่อ ให้เขียนทับศัพท์โดยไม่ต้องใส่จุดและไม่เว้นช่องไฟ เช่น

DAAD
DFB
DW
=
=
=
เดอาอาเด
เดเอ็ฟเบ
เดเว

26. คำที่ผูกขึ้นจากอักษรย่อ ซึ่งอ่านออกเสียงได้เสมือนคำคำหนึ่ง มิได้ออกเสียงเรียงตัวอักษร ให้เขียนทับศัพท์ตามเสียงที่ออกและไม่ต้องใส่จุด เช่น

DaF [daf]
CeBIT [ˈt͡seːbɪt]
ver.di [ˈvɛɐ̯di, ˈvɛʀdi]
=
=
=
ดัฟ
เซบิท
แวร์ดี

27. อักษรย่อชื่อบุคคล ให้เขียนโดยใส่จุดและเว้นช่องไฟระหว่างชื่อกับนามสกุล เช่น

J. Heuser
E.T.A. Hoffmann
=
=
ย็อท. ฮ็อยเซอร์
เอ.เท.อา. ฮ็อฟมัน, เอ.เท.อา. ฮ็อฟมันน์

28. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่ง ให้ทับศัพท์โดยเขียนคำนำหน้าติดกับชื่อ เช่น

Fürst Otto von Bismarck = เฟือสท์อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค
แต่ถ้าตามด้วยนามสกุลให้เขียนทับศัพท์แยกกัน เช่น
Graf von Zeppelin = กราฟ ฟ็อน เซ็พเพอลีน

29. การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ คำที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ เมื่อทับศัพท์ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ด้วย เช่น

U-Bahn
S-Bahn
Baden-Württemberg
=
=
=
อู-บาน, อู-บาห์น
เอ็ส-บาน, เอ็ส-บาห์น
บาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค
คำทับศัพท์ที่เป็นชื่อและนามสกุล ถ้าในภาษาเยอรมันมีเครื่องหมายยัติภังค์ ให้เขียนทับศัพท์โดยมีเครื่องหมายยัติภังค์ตามที่ปรากฏในภาษาเยอรมัน เช่น
Karl-Heinz Rummenigge
Karl-Theodor zu Guttenberg
Großherzog Carl-Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach
=
=
=
คาร์ล-ไฮนทซ์ รุมเมอนิกเกอ
คาร์ล-เทโอดอร์ ซู กุทเทินแบร์ค
โกรสแฮร์ทโซคคาร์ล-ฟรีดริช ฟ็อน ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัค
คำทับศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะ ถ้าทับศัพท์เป็นภาษาไทยแล้วอาจอ่านแยกพยางค์ผิด จะใส่เครื่องหมายยัติภังค์เพื่อช่วยให้อ่านถูกต้องก็ได้ เช่น
Otto von Guericke [ˈɔtoː fɔn ˈɡeːʀɪkə]
Georg Simon Ohm [ˈɡeːɔɐ̯k ˈziːmɔn oːm, ˈɡeːɔʀk —]

=
=

อ็อทโท ฟ็อน เกริคเคอ, อ็อทโท ฟ็อน เก-ริคเคอ
เกออร์ค ซีม็อน โอม, เกออร์ค ซีม็อน โอห์ม,
เก-ออร์ค ซีม็อน โอม, เก-ออร์ค ซีม็อน โอห์ม

30. ชื่อเมืองที่ตามด้วยอักษรย่อของชื่อภูมิศาสตร์ ให้เขียนทับศัพท์เป็นชื่อเต็มตามการออกเสียงโดยเว้นวรรคตามภาษาเยอรมัน เช่น

Frankfurt a.M., Frankfurt/M
Frankfurt a.d.O., Frankfurt/O
Rothenburg o.d.T.
Freiburg i.Br.
ย่อมาจาก
ย่อมาจาก
ย่อมาจาก
ย่อมาจาก
Frankfurt am Main
Frankfurt an der Oder
Rothenburg ob der Tauber
Freiburg im Breisgau
=
=
=
=
ฟรังค์ฟวร์ท อัม ไมน์
ฟรังค์ฟวร์ท อัน แดร์ โอเดอร์
โรเทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์
ไฟรบวร์ค อิม ไบรส์เกา

ตารางเทียบเสียง แก้

เสียงพยัญชนะ แก้

เสียง รูปเขียน ตำแหน่ง
ต้นคำ กลางคำ[# 1] ท้ายคำ[# 2]
ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
p
 p  p  พ  Panne panə]  =  พันเนอ  พ  Kaspar [ˈkaspaɐ̯, ˈkaspaʀ]  =  คัสาร์  พ  atrop [aˈtʀoːp]  =  อโทร
 Preis [pʀaɪ̯s]  =  ไรส์  Leipzig [ˈlaɪ̯pt͡sɪç]  =  ไลพ์ซิช  Lump [lʊmp]  =  ลุมพ์
 publik [puˈbliːk]  =  พูบลีค  Oper [ˈoːpɐ]  =  โอเอร์  Haupt [haʊ̯pt]  =  เฮาท์
 pp
 พ  Appel [ˈapl̩]  =  อัพิ  พ  schlapp [ʃlap]  =  ชลั, ชลัพพ์
 Gruppe [ˈɡʀʊpə]  =  กรุ  tipptopp [tɪpˈtɔp]  =  ทิพท็อ, ทิพท็อพพ์
 Lappen [ˈlapn̩]  =  ลัพิ  Lipps [lɪps]  =  ลิส์
 b
 พ  Abgar [ˈapɡaɐ̯, ˈapɡaʀ]  =  อัการ์  พ  lieb [liːp]  =  ลี
 Labsal [ˈlaːpzaːl]  =  ลาซาล  halb [halp]  =  ฮัลพ์
 löblich [ˈløːplɪç]  =  เลิลิช  Obst [oːpst]  =  โอสท์
 bb
 พ  robbte [ˈʀɔptə]  =  ร็อเทอ
 (s +) p  (s +) p  ป  Spa [spaː]  =  ส  ป  Konspekt [kɔnˈspɛkt]  =  ค็อนสเป็คท์
 (ʃ +) p  (s +) p  ป  Spoerl pœɐ̯l, ʃpœʀl]  =  ชเปิร์ล  ป  Grünspan [ˈɡʀyːnʃpaːn]  =  กรืนชาน
 Splitt plɪt]  =  ชลิท, ชลิทท์  Bugspriet [ˈbuːkʃpʀiːt]  =  บูคชรีท
b
 b  b  บ  Bad [baːt]  =  าท  บ[# 3]  Grabner [ˈɡʀaːbnɐ]  =  กราเนอร์
 beide baɪ̯də]  =  ไเดอ  Rabe [ˈʀaːbə]  =  ราเบ
 Bröger bʀøːɡɐ]  =  เรอเกอร์  sieben [ˈziːbn̩]  =  ซีเบิ
 bb
 บ  schrubben [ˈʃʀʊbn̩]  =  ชรุบิ
t
 t  t  ท  Tafel taːfl̩]  =  าเฟิล  ท  Dietbald [ˈdiːtbalt]  =  ดีบัลท์  ท  Glut [ɡluːt]  =  กลู
 Tanne tanə]  =  ทันเนอ  Altmühl [ˈaltmyːl]  =  อัลท์มืล, อัลท์มืห์ล  Zimt [t͡sɪmt]  =  ซิมท์
 Tomate [toˈmaːtə]  =  โมาเทอ  Karsten [ˈkaɐ̯stn̩, ˈkaʀstn̩]  =  คาร์สเทิ  Durst [dʊɐ̯st, dʊʀst]  =  ดวสท์
 treu [tʀɔɪ̯]  =  ร็อย  Sebastian [zeˈbasti̯an]  =  เซบัสทีอัน  Pabst [paːpst]  =  พาพสท์
 th  ท  Thema teːma]  =  เมา  ท  Athlet [atˈleːt]  =  อัเลท  ท  Judith [ˈjuːdɪt]  =  ยูดิ
 Thomas toːmas]  =  โมัส  Zither [ˈt͡sɪtɐ]  =  ซิอร์  Bayreuth [baɪ̯ˈʀɔɪ̯t]  =  ไบร็อยท์
 tt
 ท  Cottbus [ˈkɔtbʊs]  =  ค็อบุส  ท  Blatt [blat]  =  บลั, บลัทท์
 Mittag [ˈmɪtaːk]  =  มิททาค  Duplett [duˈplɛt]  =  ดูเพล็, ดูเพล็ทท์
 d
 ท  schadhaft [ˈʃaːthaft]  =  ชาฮัฟท์  ท  solid [zoˈliːt]  =  โซลี
 Edmund [ˈɛtmʊnt]  =  เอ็มุนท์  Land [lant]  =  ลันท์
 dt
 ท  Todtmoos [ˈtɔtmoːs]  =  ท็อโมส  ท  Schmidt [ʃmɪt]  =  ชมิ
 Städte [ˈʃtɛːtə, ʃtɛtə]  =  ชเตเอ, ชเต็  Humboldt [ˈhʊmbɔlt]  =  ฮุมบ็อลท์
 (s +) t  (s +) t  ต  Stereo [ˈsteːʀeo]  =  สเเรโอ  ต  Institut [ɪnstiˈtuːt]  =  อินสตีทูท  ท  Durst [dʊɐ̯st, dʊʀst]  =  ดวสท์
 Stigma [ˈstɪgma]  =  สติกมา  Instrument [ɪnstʀuˈmɛnt]  =  อินสรูเม็นท์  Kunst [kʊnst]  =  คุนสท์
 (ʃ +) t  (s +) t  ต  Stadt tat]  =  ชตั  ต  Besteck [bəˈʃtɛk]  =  เบอชเต็
 stehen [ˈʃteːən]  =  ชเเอิน, ชเห์เอิน  Rennstieg [ˈʀɛnʃtiːk]  =  เร็นชตี
d
 d  d  ด  Dame daːmə]  =  าเมอ  ด[# 3]  Büdner [ˈbyːdnɐ]  =  บืเนอร์
 Deutsch [dɔɪ̯t͡ʃ]  =  ด็อยทช์  niedrig [ˈniːdʀɪç]  =  นีริช
 Dryade [dʀyˈ(ʔ)aːdə]  =  รืออาเดอ  Laden [ˈlaːdn̩]  =  ลาเดิ
 dd
 ด  Paddel [ˈpadl̩]  =  พัดิ
k
 k  k  ค  Kanne kanə]  =  คันเนอ  ค  Volkmar [ˈfɔlkmaɐ̯, ˈfɔlkmaʀ]  =  ฟ็อลค์มาร์  ค  Typik [ˈtyːpɪk]  =  ทือพิ
 Kurs [kʊɐ̯s, kʊʀs]  =  วร์ส  danken [ˈdaŋkn̩]  =  ดังเคิ  Geschenk [ɡəˈʃɛŋk]  =  เกอเช็งค์
 Klütz [klʏt͡s]  =  ลึทซ์  räkeln [ˈrɛːkl̩n]  =  เรเคิลน์  kompakt [kɔmˈpakt]  =  ค็อมพัท์
 c  ค  Coburg koːbʊɐ̯k, ˈkoːbʊʀk]  =  โบวร์ค  ค  Calculus [ˈkalkulʊs]  =  คัลคูลุส  ค  Comic [ˈkɔmɪk]  =  ค็อมมิ
 ch  ค  Chor [koːɐ̯, koːʀ]  =  อร์  ค  Sachsen [ˈzaksn̩]  =  ซัเซิน  ค  sechs [zɛks]  =  เซ็ส์
 Christof kʀɪstɔf]  =  ริสท็อฟ  Bichsel [ˈbɪksl̩]  =  บิเซิล  Fuchs [fʊks]  =  ฟุส์
 ck
 ค  Päckchen [ˈpɛkçən]  =  เพ็เชิน  ค  Eck k]  =  เอ็
 Meckel [ˈmɛkl̩]  =  เม็คิ  schrickt [ʃʀɪkt]  =  ชริท์
 g
 ค  genügsam [ɡəˈnyːkzaːm]  =  เกอนืซาม  ค  Sieg [ziːk]  =  ซี
 Lügde [ˈlʏkdə]  =  ลึเดอ  Tag [taːk]  =  ทา
 Feigling [ˈfaɪ̯klɪŋ]  =  ไฟค์ลิง  Jagd [jaːkt]  =  ยาท์
 gg
 ค  loggte [ˈlɔktə]  =  ล็อเทอ  ค  joggst [d͡ʒɔkst]  =  จ็อสท์
 (s +) k  (s +) k  ก, ค  Skala [ˈskaːla]  =  สาลา, สาลา
 Sketch [skɛt͡ʃ]  =  สเก็ทช์, สเค็ทช์
 kv  qu  คว  Quantität [kvantiˈtɛːt]  =  ควันทีเทท  คว  Esquire [ɛsˈkvaɪ̯ɐ]  =  เอ็สไควเออร์
 Quelle kvɛlə]  =  เคว็ลเลอ  Frequenz [fʀeˈkvɛnt͡s]  =  เฟรเคว็นทซ์
 ks  x  ซ  Xaver ksaːvɐ]  =  าเวอร์  คซ  Axel [ˈaksl̩]  =  อัซิ  คส  Max [maks]  =  มัคส์
 Xylophon [ksyloˈfoːn]  =  ซือโลโฟน  Hexe [ˈhɛksə]  =  เฮ็  fix [fɪks]  =  ฟิคส์
ɡ
 ɡ  g  ก  ganz [ɡant͡s]  =  กันทซ์  ก  Agnes [ˈaɡnɛs]  =  อัเน็ส
 geben ɡeːbn̩]  =  เเบิน  Wagner [ˈvaːɡnɐ]  =  วาเนอร์
 Gleichen ɡlaɪ̯çn̩]  =  ไลเชิน  sagen [ˈzaːɡn̩]  =  ซาเกิ
 gg
 ก  Egge [ˈɛɡə]  =  เอ็
f
 f  f  ฟ  falsch [falʃ]  =  ฟัลช์  ฟ  Elfgen [ˈɛlfɡn̩]  =  เอ็ล์เกิน  ฟ  Brief [bʀiːf]  =  บรี
 Freud [fʀɔɪ̯t]  =  ร็อยท์  schlafen [ˈʃlaːfn̩]  =  ชลาเฟิ  Wolf [vɔlf]  =  ว็อล์
 ff
 ฟ  Haffner [ˈhafnɐ]  =  ฮัเนอร์  ฟ  Suff [zʊf]  =  ซุ, ซุฟฟ์
 schaffen [ˈʃafn̩]  =  ชัฟิ  Krafft [kʀaft]  =  ครัท์
 ph  ฟ  Phantasie [fantaˈziː]  =  ฟันทาซี  ฟ  Aphthen [ˈaftn̩]  =  อัเทิน  ฟ  Photograph [fotoˈɡʀaːf]  =  โฟโทกรา
 phrygisch fʀyːɡɪʃ]  =  รือกิช  Stephan [ˈʃtɛfan]  =  ชเต็ฟฟั  Rudolph [ˈʀuːdɔlf]  =  รูด็อล์
 v  ฟ  Vater faːtɐ]  =  าเทอร์  ฟ  Stövchen [ˈʃtøːfçən]  =  ชเติเชิน  ฟ  brav [bʀaːf]  =  บรา
 Vogel foːɡl̩]  =  โเกิล  Havel [ˈhaːfl̩]  =  ฮาเฟิ  aktivst [akˈtiːfst]  =  อัคทีสท์
 w
 ฟ  Löwchen [ˈløːfçən]  =  เลิเชิน  ฟ  Calw [kalf]  =  คัล์
v
 v  v  ว  Vase vaːzə]  =  าเซอ  ว  Lavendel [laˈvɛndl̩]  =  ลาเว็นเดิล
 Vehikel [veˈhiːkl̩]  =  เฮีเคิล  November [noˈvɛmbɐ]  =  โนเว็มเบอร์
 w  ว  Waage vaːɡə]  =  าเกอ  ว  Juwelen [juˈveːlən]  =  ยูเเลิน
s
 s  s
[# 4]
 ส; ซ  Weisheit [ˈvaɪ̯shaɪ̯t]  =  ไวส์ไฮท์  ส  Glas [ɡlaːs]  =  กลา
 Kapsel [ˈkapsl̩]  =  คัพเซิ  ist st]  =  อิท์
 ss
 ส; ซ;
 สซ
 Kassner [ˈkasnɐ]  =  คัเนอร์  ส  Riss [ʀɪs]  =  ริ, ริสส์
 Neusser [ˈnɔɪ̯sɐ]  =  น็อยเอร์  Strauss [ʃtʀaʊ̯s]  =  ชเตราส์, ชเตราสส์
 essen [ˈɛsn̩]  =  เอ็ซิ  lässt [lɛst]  =  เล็ท์
 ß
 ส; ซ  Gößnitz [ˈɡœsnɪt͡s]  =  เกินิทซ์  ส  Spaß [ʃpaːs]  =  ชปา, ชปาสส์
 schließen [ˈʃliːsn̩]  =  ชลีเซิ  reißt [ʀaɪ̯st]  =  ไรท์
 zz
 ส  Jazz [d͡ʒɛs]  =  เจ็, เจ็สส์[# 5]
z
 z  s  ซ  Sagen zaːɡn̩]  =  าเกิน  ซ  Felsen [ˈfɛlzn̩]  =  เฟ็ลเซิ
 Sahne zaːnə]  =  าเนอ, าห์เนอ  Käse [ˈkɛːzə]  =  เคเ
ʃ
 ʃ  sch  ช  scharf [ʃaɐ̯f, ʃaʀf]  =  าร์ฟ  ช  raschle [ˈʀaʃlə]  =  รัเลอ  ช  Frosch [fʀɔʃ]  =  ฟร็อ
 schlügt [ʃlyːkt]  =  ลืคท์  zwischen [ˈt͡svɪʃn̩]  =  ซวิชิ  Gischt [ɡɪʃt]  =  กิท์
ʒ
 ʒ[# 6]  g  ฌ  Gelee [ʒeˈleː, ʒəˈleː]  =  เเล, เอเล  ฌ  Blamage [blaˈmaːʒə]  =  บลามาเ
 Genie [ʒeˈniː]  =  เนี  Regime [ʀeˈʒiːm]  =  เรฌี
 j  ฌ  Journal [ʒʊɐ̯ˈnaːl, ʒʊʀˈnaːl]  =  ฌัวร์นาล  ฌ  Sujet [zyˈʒeː]  =  ซือเ
ç
 ç  ch[# 7]  ช  Chemie [çeˈmiː]  =  เมี  ช  richtig [ˈʀɪçtɪç]  =  ริทิช  ช  mich [mɪç]  =  มิ
 China çiːna]  =  ชีนา  Archiv [aɐ̯ˈçiːf, aʀˈçiːf]  =  อาร์ชี  Milch [mɪlç]  =  มิลช์
 Chirurg [çiˈʀʊɐ̯k, çiˈʀʊʀk]  =  ชีรวร์ค  lächeln [ˈlɛçl̩n]  =  เล็ชิลน์  höchst [høːçst]  = เฮิสท์
 g[# 8]
 ช  Heiligtum [ˈhaɪ̯lɪçtuːm]  =  ไฮลิทูม  ช  einzig [ˈaɪ̯nt͡sɪç]  =  ไอนท์ซิ
 Königssee [ˈkøːnɪçszeː]  =  เคอนิส์เซ  ช  Predigt [ˈpʀeːdɪçt]  =  เพรดิท์
j
 j  j  ย  jodeln joːdl̩n]  =  โเดิลน์  ย  Projekt [pʀoˈjɛkt]  =  โพรเย็คท์
 jung [jʊŋ]  =  ยุ  Konjunkt [kɔnˈjʊŋkt]  =  ค็อนยุงคท์
 y  ย[# 9]  Yak [jak]  =  ยั
x
 x  ch
 ค  rauchen [ˈʀaʊ̯xn̩]  =  เราเคิ  ค  hoch [hoːx]  =  โฮ
 suchen [ˈzuːxn̩]  =  ซูเคิ  Tuch [tuːx]  =  ทู
 Epoche [eˈpɔxə]  =  เอพ็อ  Frucht [fʀʊxt]  =  ฟรุท์
h
 h  h  ฮ  Helm [hɛlm]  =  เฮ็ล์ม  ฮ  hierhin [hiːɐ̯ˈhɪn, hiːʀˈhɪn]  =  เฮียร์ฮิ
 hell [hɛl]  =  เฮ็ล, เฮ็ลล์  beheben [bəˈheːbn̩]  =  เบอเเบิน
 Hieb [hiːp]  =  ฮี  Oheim [ˈoːhaɪ̯m]  =  โอไม์
ʀ
 ʀ  r  ร  Rad [ʀaːt]  =  าท  ร  Karbon [kaɐ̯ˈboːn, kaʀˈboːn]  =  คาร์โบน  ร  Weimar [ˈvaɪ̯maɐ̯, ˈvaɪ̯maʀ]  =  ไวมาร์
 Reise ʀaɪ̯zə]  =  ไเซอ  Lehre [ˈleːʀə]  =  เลเอ, เลห์เ  derb [dɛɐ̯p, dɛʀp]  =  แดร์
 Rubrik [ʀuˈbʀiːk, ʀuˈbʀɪk]  =  รูบรีค, รูบริค  studieren [ʃtuˈdiːʀən]  =  ชตูดีเริ  Jörg [jœɐ̯k, jœʀk]  =  เยิร์
 rr
 ร  zerrten [ˈt͡sɛɐ̯tn̩, ˈt͡sɛʀtn̩]  =  แซร์เทิน  ร  Herr [hɛɐ̯, hɛʀ]  =  แฮร์
 Kirrung [ˈkɪʀʊŋ]  =  คีรุ  dorrt [dɔɐ̯t, dɔʀt]  =  ดอร์
l
 l  l  ล  Laden laːdn̩]  =  าเดิน  ล  Hälfte [ˈhɛlftə]  =  เฮ็ล์ฟเทอ  ล  einmal [ˈaɪ̯nmaːl]  =  ไอน์มา
 Lange laŋə]  =  ลังเงอ  geldlich [ˈɡɛltlɪç]  =  เก็ท์ลิ  halb [halp]  =  ฮัพ์
 ll
 ล  Röllchen [ˈʀœlçən]  =  เริเชิน  ล  toll [tɔl]  =  ท็อ, ท็อลล์
 Quelle [ˈkvɛlə]  =  เคว็  füllst [fʏlst]  =  ฟึสท์
m
 m  m  ม  machen maxn̩]  =  มัคเคิน  ม  Umber [ˈʊmbɐ]  =  อุเบอร์  ม  Arm [aɐ̯m, aʀm]  =  อาร์
 malen maːlən]  =  าเลิน  Stamitz [ˈʃtaːmɪt͡s]  =  ชตามิทซ์  Hemd [hɛmt]  =  เฮ็ท์
 mm
 ม  rammdösig [ˈʀamdøːzɪç]  =  รัเดอซิช  ม  Lamm [lam]  =  ลั, ลัมม์
 kommen [ˈkɔmən]  =  ค็อมิ  Klimmt [klɪmt]  =  คลิท์
n
 n  n  น  Nase naːzə]  =  าเซอ  น  hingegen [hɪnˈɡeːɡn̩]  =  ฮิเกเกิน  น  Schwerin [ʃveˈʀiːn]  =  ชเวรี
 Nöchling nœçlɪŋ]  =  เนิชลิง  Juni [ˈjuːni]  =  ยูนี  Jens [jɛns]  =  เย็ส์
 nn
 น  könnte [ˈkœntə]  =  เคิเทอ  น  wenn [vɛn]  =  เว็, เว็นน์
 Henne [ˈhɛnə]  =  เฮ็  genannt [ɡəˈnant]  =  เกอนัท์
ŋ
 ŋ  ng
 ง  Jungfrau [ˈjʊŋfʀaʊ̯]  =  ยุเฟรา  ง  lang [laŋ]  =  ลั
 singen [ˈzɪŋən]  =  ซิงิ  Wingst [vɪŋst]  =  วิสท์
 ŋk  nk
 งค  Pünktchen [ˈpʏŋktçən]  =  พึงคท์เชิน  งค  Funk [fʊŋk]  =  ฟุงค์
 trinken [ˈtʀɪŋkn̩]  =  ทริคิ  links [lɪŋks]  =  ลิงคส์
 ŋɡ  ng
 งก  Angela [ˈaŋɡela]  =  อัลา
 Ingo [ˈɪŋɡo]  =  อิ
 Ingrid [ˈɪŋɡʀɪt]  =  อิงกริท
p͡f
 p͡f  pf  ฟ  Pfanne p͡fanə]  =  ฟันเนอ  พฟ  Näpfchen [ˈnɛp͡fçən]  =  เน็พฟ์เชิน  พฟ;
 ฟ[# 10]
 Topf [tɔp͡f]  =  ท็อพฟ์
 Pfeige p͡faɪ̯ɡə]  =  ไเกอ  schlüpfen [ˈʃlʏp͡fn̩]  =  ชลึฟิ  Dempf [dɛmp͡f]  =  เด็มพฟ์
 Pflanzen p͡flant͡sn̩]  =  ลันท์เซิน  Empfang [ɛmˈp͡faŋ]  =  เอ็มพ์ฟั  schrumpfst [ʃʀʊmp͡fst]  =  ชรุมสท์
t͡s
 t͡s  c  ซ  Cäsar t͡sɛːzaɐ̯, t͡sɛːzaʀ]  =  เซาร์  ทซ  Cäcilie [t͡sɛˈt͡siːli̯ə]  =  เซ็ทซีเลีย
 z  ซ  Zahl [t͡saːl]  =  าล  ทซ  Bizeps [ˈbiːt͡sɛps]  =  บีซ็พส์  ทซ;
 ซ[# 10]
 Justiz [jʊsˈtiːt͡s]  =  ยุสทีทซ์
 zögern t͡søːɡɐn]  =  เอเกิร์น  fuzeln [ˈfuːt͡sl̩n]  =  ฟูซิล์น  Instanz [ɪnˈstant͡s]  =  อินสตันทซ์
 Zeit [t͡saɪ̯t]  =  ไท์  Kreszenz [ˈkʀɛst͡sɛnt͡s]  =  เคร็สท์ซ็นทซ์  Heinz [haɪ̯nt͡s]  =  ไฮนทซ์
 zwanzig t͡svant͡sɪç]  =  วันท์ซิช  Heinze [ˈhaɪ̯nt͡sə]  =  ไฮนท์  Arzt [aːɐ̯t͡st, aʀt͡st]  =  อาท์
 zz
 ทซ  Pizza [ˈpɪt͡sa]  =  พิทซ  ทซ  Jazz [jat͡s]  =  ยัทซ์[# 5]
 tz
 ทซ  Mützchen [ˈmʏt͡sçən]  =  มึทซ์เชิน  ทซ;
 ซ[# 10]
 Platz [plat͡s]  =  พลัทซ์
 Witze [ˈvɪt͡sə]  =  วิ  Pfalz [p͡falt͡s]  =  ฟัลทซ์
 Bautzen [ˈbaʊ̯t͡sn̩]  =  เบาท์ซิ  Albertz [ˈalbɛɐ̯t͡s, ˈalbɛʀt͡s]  =  อัลแบทซ์
 Heintze [ˈhaɪ̯nt͡sə]  =  ไฮนท์  zuletzt [t͡suˈlɛt͡st]  =  ซูเล็ท์
t͡ʃ
 t͡ʃ  tsch  ช  tschau [t͡ʃaʊ̯]  =  เ  ทช  Kretschmer [ˈkʀɛt͡ʃmɐ]  =  เคร็ทช์เมอร์  ทช;
 ช[# 10]
 Matsch [mat͡ʃ]  =  มัทช์
 Tschechien t͡ʃɛçi̯ən]  =  เช็ชเชียน  klatschen [ˈklat͡ʃn̩]  =  คลัชิ  Partsch [paɐ̯t͡ʃ, paʀt͡ʃ]  =  พาทช์
 tschüs [t͡ʃyːs]  =  ชื  deutsche [ˈdɔɪ̯t͡ʃə]  =  ด็อยท์  klatschst [klat͡ʃst]  =  คลัสท์
 tzsch
 ทช  Fritzsche [ˈfʀɪt͡ʃə]  =  ฟริ  ทช  Hultzsch [hʊlt͡ʃ]  =  ฮุลทช์
d͡ʒ
 d͡ʒ[# 6]  dsch  จ  Dschungel d͡ʒʊŋl̩]  =  จุงเงิล
 g  Gin [d͡ʒɪn]  =  จิ
 j  Jeans [d͡ʒiːns]  =  จีนส์
หมายเหตุ
 1. เสียงพยัญชนะในตำแหน่งระหว่างสระ ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระ ɪ, ʏ, ɛ, œ, ɔ, ʊ หรือเป็นสระ a ในพยางค์ที่เน้นเสียงและ/หรือตามด้วยรูปพยัญชนะซ้อน เมื่อทับศัพท์เสียงพยัญชนะนั้นให้ซ้อนรูปพยัญชนะไทยเพิ่มอีก 1 ตัว เพื่อให้เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป ยกเว้นเสียง s ให้ใช้ สซ เช่น Trosse [ˈtʀɔsə] = ทร็ออ และเสียง ʀ ให้ใช้ ร เพียงตัวเดียว เช่น Barrel [ˈbɛʀəl, ˈbaʀəl] = เบเริล, บาเริ
 2. รูปพยัญชนะตัวเดียวกันซ้อนกัน 2 ตัวในตำแหน่งท้ายคำ ถ้าต้องการรักษารูปไว้ เมื่อทับศัพท์จะใส่รูปพยัญชนะไทยซ้อนกัน 2 ตัว แล้วใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับที่พยัญชนะตัวสุดท้ายก็ได้
 3. 3.0 3.1 รูป b และ d ที่ออกเสียงโฆษะ b และ d พบน้อยในตำแหน่งท้ายพยางค์กลางคำ
 4. คำที่มีเสียง s ในตำแหน่งต้นคำไม่มีในภาษาเยอรมัน มักเป็นคำยืมจากภาษาอื่น เช่น Sim [sɪm] เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษ
 5. 5.0 5.1 คำ Jazz ในภาษาเยอรมันออกเสียงได้ทั้ง Jazz [d͡ʒɛs] = เจ็ส, เจ็สส์; [d͡ʒɛːs] = เจส, เจสส์ และ [jat͡s] = ยัทซ์
 6. 6.0 6.1 คำที่มีเสียงนี้มักเป็นคำยืมจากภาษาอื่น
 7. คำที่มีรูป ch ที่ออกเสียง ç ในตำแหน่งต้นพยางค์ มักเป็นคำยืมจากภาษาอื่น
 8. รูป g ที่ตามหลังสระ i และอยู่ในตำแหน่งท้ายพยางค์ ในภาษาเยอรมันมาตรฐานออกเสียงเป็น ç
 9. คำที่ขึ้นต้นด้วยรูป y เป็นคำยืมจากภาษาอื่น
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก p͡f, t͡s, t͡ʃ ในตำแหน่งท้ายพยางค์ เมื่อทับศัพท์ให้ใช้ พฟ์, ทซ์, ทช์ ถ้ามีเสียงพยัญชนะอื่นตามมา (ในพยางค์เดียวกัน) ให้ใช้ ฟ, ซ, ช ตามลำดับ

เสียงสระ แก้

สระเดี่ยว แก้

เสียง เงื่อนไข ใช้ รูปเขียน ตำแหน่ง
พยางค์เปิด พยางค์ปิด
 
 –ี  i  Iser zɐ]  =  อีเซอร์  affin [aˈfn]  =  อัฟฟี
 Hybride [hyˈbʀdə]  =  ฮือบรีเดอ  Delphin [dɛlˈfn]  =  เด็ลฟี
 ie  Miete [ˈmtə]  =  มีเทอ  Dielmann [ˈdlman]  =  ดีลมัน, ดีลมันน์
 nie [n]  =  นี  Niembsch [nmpʃ]  =  นีมพช์
 ieh  Vieh [f]  =  ฟี, ฟีห์  Diehl [dl]  =  ดีล, ดีห์
 ih  ihm [m]  =  อีม, อีห์  Kihm [km]  =  คีม, คีห์
 Bihler [ˈblɐ]  =  บีเลอร์, บีห์เลอร์  Schlemihl [ˈʃleːml, ʃleˈml]  =  ชเลมีล, ชเลมีห์
 y  Ysenburg zn̩bʊɐ̯k, ˈzn̩bʊʀk]  =  อีเซินบวร์ค
 iː+ɐ, iː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ียร์  ier  hier [hiːɐ̯, hiːʀ]  =  เฮียร์  kariert [kaˈʀiːɐ̯t, kaˈʀiːʀt]  =  คาเรียร์
 Papier [paˈpiːɐ̯, paˈpiːʀ]  =  พาเพียร์  studiert [ʃtuˈdiːɐ̯t, ʃtuˈdiːʀt]  =  ชตูเดียร์
 Trier [tʀiːɐ̯, tʀiːʀ]  =  รียร์  sondierst [zɔnˈdiːɐ̯st, zɔnˈdiːʀst]  =  ซ็อนเดียสท์
 ihr  ihr [iːɐ̯, iːʀ]  =  เอียร์  ihrzte iːɐ̯t͡stə, ˈiːʀt͡stə]  =  เอียทซ์เทอ
 Wihr [viːɐ̯, viːʀ]  =  เวียร์  ihrzt [iːɐ̯t͡st, iːʀt͡st]  =  เอียซท์
 ir  wir [viːɐ̯, viːʀ]  =  เวียร์
 iː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ี+ร  ier  studieren [ʃtuˈdiːʀən]  =  ชตูดีริ
i
 i  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ี  i  Idee [iˈdeː]  =  อีเด
 Irena [iˈʀɛna]  =  อีเร็นนา
 Irene [iˈʀeːnə]  =  อีเรเนอ
 vital [viˈtaːl]  =  วีทาล
 Kuli [ˈkuːli]  =  คูลี
 iə, ɪə
 เ–ีย  ie  Serie [ˈzeːʀ]  =  เซเรีย  Textilien [tɛksˈtiːli̯ən]  =  เท็คส์ทีเลีย
 Studie [ˈʃtuːdi̯ə]  =  ชตูเดีย  Tschechien [ˈt͡ʃɛçi̯ən]  =  เช็ชเชีย
ɪ
 ɪ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ิ  i
 im [ɪm]  =  อิ
 Mitte [ˈmɪtə]  =  มิทเทอ
 Schmidt [ʃmɪt]  =  ชมิ
 Willi [ˈvɪli]  =  วิลลี
 ɪ+ɐ, ɪ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ียร์  ir  irgend ɪɐ̯ɡn̩t, ˈɪʀɡn̩t]  =  เอียร์เกินท์  Irmgard ɪɐ̯mɡaɐ̯t, ˈɪʀmɡaʀt]  =  เอียร์มการ์ท
 Birgit [ˈbɪɐ̯ɡɪt, ˈbɪʀɡɪt]  =  เบียร์กิท  Dirndl [ˈdɪɐ̯ndl̩, ˈdɪʀndl̩]  =  เดียร์นเดิล
 Mirjam [ˈmɪɐ̯jam, ˈmɪʀjam]  =  เมียร์ยัม  Wirt [vɪɐ̯t, vɪʀt]  =  เวียร์
 irr  Irrsal ɪɐ̯zaːl, ˈɪʀzaːl]  =  เอียร์ซาล  verwirrt [fɛɐ̯ˈvɪɐ̯t, fɛʀˈvɪʀt]  =  แฟร์เวียร์
 wirr [vɪɐ̯, vɪʀ]  =  เวียร์  flirrst [flɪɐ̯st, flɪʀst]  =  ลียสท์
 ɪ+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ี+ร  irr  irren ɪʀən]  =  อีริ
 wirren [ˈvɪʀən]  =  วีริ
   เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ือ  ü  übel bl̩]  =  อือเบิล
 hüten [ˈhtn̩]  =  ฮือเทิน
 Tübingen [ˈtbɪŋən]  =  ทือบิงเงิน
 üh  Ühlein laɪ̯n]  =  อือไลน์, อือห์ไลน์
 Ühlingen lɪŋən]  =  อือลิงเงิน, อือห์ลิงเงิน
 Kühe [ˈkə]  =  คือเออ, คือห์เออ
 früh [fʀ]  =  ฟรือ, ฟรือห์
 y  Ypern pɐn]  =  อือเพิร์น
 Typik [ˈtpɪk]  =  ทือพิค
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ื  ü
 Gütchen [ˈɡtçən]  =  กืทเชิน
 süß [zs]  =  ซืส, ซืสส์
 pflügst [p͡flkst]  =  ฟลืคสท์
 üh
 Eckmühl [ˈɛkml]  =  เอ็คมืล, เอ็คมืห์
 Gewühl [ɡəˈvl]  =  เกอวืล, เกอวืห์
 tollkühn [ˈtɔlkn]  =  ท็อลคืน, ท็อลคืห์
 berühmt [bəˈʀmt]  =  เบอรืมท์
 ui
 Duisburg [ˈdsbʊɐ̯k, ˈdsbʊʀk]  =  ดืสบวร์ค
 y
 Synonym [zynoˈnm]  =  ซือโนนื
 Typ [tp]  =  ทื
 yː+ɐ, yː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ือร์  ühr  Ührchen yːɐ̯çən, ˈyːʀçən]  =  เอือร์เชิน  gebührt [ɡəˈbyːɐ̯t, ɡəˈbyːʀt]  =  เกอเบือร์
 Führmann [ˈfyːɐ̯man, ˈfyːʀman] = เฟือร์มัน, เฟือร์มันน์  geführt [ɡəˈfyːɐ̯t, ɡəˈfyːʀt]  =  เกอเฟือร์
 Rührei [ˈʀyːɐ̯ʔaɪ̯, ˈʀyːʀʔaɪ̯]  =  เรือร์ไอ  rührt yːɐ̯t, ʀyːʀt]  =  เรือร์
 Gebühr [ɡəˈbyːɐ̯, ɡəˈbyːʀ]  =  เกอเบือร์  vollführst [fɔlˈfyːɐ̯st, fɔlˈfyːʀst]  =  ฟ็อลเฟือสท์
 ür  Ürdinger yːɐ̯dɪŋɐ, ˈyːʀdɪŋɐ]  =  เอือร์ดิงเงอร์  gekürt [ɡəˈkyːɐ̯t, ɡəˈkyːʀt]  =  เกอเคือร์
 für [fyːɐ̯, fyːʀ]  =  เฟือร์  schnürst [ʃnyːɐ̯st, ʃnyːʀst]  =  ชเนือสท์
 yː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ือ+ร  ühr  führen [ˈfyːʀən]  =  ฟือริน, ฟือห์ริ
 Führer [ˈfyːʀɐ]  =  ฟืออร์, ฟือห์อร์
 rühren [ˈʀyːʀən]  =  รือริน, รือห์ริ
 ür  Türen [ˈtyːʀən]  =  ทือริ
y
 y  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ือ  y  Hypothese [hypoˈteːzə]  =  ฮือโพเทเซอ
 Psychologie [psyçoloˈɡiː]  =  ซือโชโลกี
 Physik [fyˈziːk]  =  ฟือซีค
ʏ
 ʏ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ึ  ü
 üppig ʏpɪç]  =  อึพพิช
 wüsste [ˈvʏstə]  =  วึสเทอ
 hübsch [hʏpʃ]  =  ฮึพช์
 ue
 Ueckermünde [ʏkɐˈmʏndə]  =  อึคเคอร์มึนเดอ
 ʏ+ɐ, ʏ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ือร์  ür  Gürtel [ˈɡʏɐ̯tl̩, ˈɡʏʀtl̩]  =  เกือร์เทิล  Fürth [fʏɐ̯t, fʏʀt]  =  เฟือร์
 Jürgen [ˈjʏɐ̯ɡn̩,ˈjʏʀɡn̩]  =  เยือร์เกิน  Nürnberg [ˈnʏɐ̯nbɛɐ̯k, ˈnʏʀnbɛʀk]  =  เนือร์นแบร์ค
 schlürfen [ˈʃlʏɐ̯fn̩, ˈʃlʏʀfn̩]  =  ชเลือร์เฟิน  Fürst [fʏɐ̯st, fʏʀst]  =  เฟือสท์
 Türkis [tʏɐ̯ˈkiːs, tʏʀˈkiːs]  =  เทือร์คีส  Würzburg [ˈvʏɐ̯t͡sbʊɐ̯k, ˈvʏʀt͡sbʊʀk]  =  เวือทซ์บวร์ค
 
 เ–  e  eben bn̩]  =  อเบิน  den [dn]  =  ดน
 beten [ˈbtn̩]  =  บเทิน  enthebst [ɛntˈhpst]  =  เอ็นท์ฮพสท์
 ee  See [z]  =    Beet [bt]  =  บท
 eh  Ehe ə]  =  อเออ, ห์เออ  zehn [t͡sn]  =  ซน, ห์
 Ehlers lɐs]  =  อเลิร์ส, ห์เลิร์ส  ersehnt [ɛɐ̯ˈznt, ɛʀˈznt]  =  แอร์ซนท์
 Reh ]  =  ร, ห์  flehst [ˈflst]  =  ฟลสท์
 eː+ɐ, eː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  eer  Heer [heːɐ̯, heːʀ]  =  ร์  Deern [deːɐ̯n, deːʀn]  =  ร์
 Meer [meːɐ̯, meːʀ]  =  ร์  geleert [ɡəˈleːɐ̯t, ɡəˈleːʀt]  =  เกอร์
 ehr  Ehrhardt eːɐ̯haɐ̯t, ˈeːʀhaʀt]  =  ร์ฮาร์ท  bewehrt [bəˈveːɐ̯t, bəˈveːʀt]  =  เบอร์
 Gewehr [ɡəˈveːɐ̯, ɡəˈveːʀ]  =  เกอร์  verehrt [fɛɐ̯ˈʔeːɐ̯t, fɛʀˈʔeːʀt]  =  แฟร์ร์
 mehr [meːɐ̯, meːʀ]  =  ร์  verkehrt [fɛɐ̯ˈkeːɐ̯t, fɛʀˈkeːʀt]  =  แฟร์ร์
 sehr [zeːɐ̯, zeːʀ]  =  ร์  belehrst [bəˈleːɐ̯st, bəˈleːʀst]  =  เบอลสท์
 er[# 1]  er [eːɐ̯, eːʀ]  =  ร์  geschert [ɡəˈʃeːɐ̯t, ɡəˈʃeːʀt]  =  เกอร์
 Erding eːɐ̯dɪŋ, ˈɛʀdɪŋ]  =  ร์ดิง  Herd [heːɐ̯t, hɛʀt]  =  ร์
 Gerhardt [ˈɡeːɐ̯haɐ̯t, ˈɡeːʀhaʀt]  =  ร์ฮาร์ท  Wert [veːɐ̯t, vɛʀt]  =  แวร์ท
 her [heːɐ̯, heːʀ]  =  ร์  zuerst [t͡suˈʔeːɐ̯st, t͡suˈʔeːʀst]  =  ซูอสท์
 eː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  eer  Leere [ˈleːʀə]  =  ลเ
 ehr  ehren eːʀən]  =  อเริน, ห์ริ
e
 e  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–  e  elegant [eleˈɡant]  =  ลกันท์
 Methan [meˈtaːn]  =  มทาน
 Aloe [ˈaːloe]  =  อาโล
ɛː
 ɛː
 เ–  ä  Käse [ˈkɛːzə]  =  คเซอ  Brätling [ˈbʀɛːtlɪŋ]  =  บรทลิง
 Wägung [ˈvɛːɡʊŋ]  =  วกุง  prägst [pʀɛːkst]  =  พรคสท์
 ae  Baedeker [ˈbɛːdəkɐ]  =  บเดอเคอร์  Haefliger [ˈhɛːfliɡɐ]  =  เฮฟลีเกอร์
 aeh  Maehler [ˈmɛːlɐ]  =  มเลอร์, ห์เลอร์
 äh  fähig [ˈfɛːɪç]  =  ฟอิช, ห์อิช  ähnlich ɛːnlɪç]  =  อนลิช, ห์นลิช
 zäh [t͡sɛː]  =  ซ, ห์  Fähnlein [ˈfɛːnlaɪ̯n]  =  ฟนไลน์, ห์นไลน์
 ɛː+ɐ, ɛː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  ähr  Ährwin ɛːɐ̯viːn, ˈɛːʀviːn]  =  ร์วีน  fährt [fɛːɐ̯t, fɛːʀt]  =  ร์
 Gefährte [ɡəˈfɛːɐ̯tə, ɡəˈfɛːʀtə]  =  เกอร์เทอ  gewährt [ɡəˈvɛːɐ̯t, ɡəˈvɛːʀt]  =  เกอร์
 Bähr [bɛːɐ̯, bɛːʀ]  =  ร์  jährst [jɛːɐ̯st, jɛːʀst]  =  ยสท์
 är  Bär [bɛːɐ̯, bɛːʀ]  =  ร์  geklärt [ɡəˈklɛːɐ̯t, ɡəˈklɛːʀt]  =  เกอคลร์
 ɛː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  aehr  Aehrenthal ɛːʀəntaːl]  =  อเรินทาล, ห์รินทาล
 ähr  Ähre ɛːʀə]  =  อเอ, ห์
 Fähre [ˈfɛːʀə]  =  ฟเอ, ห์
 är  Ära ɛːʀa]  =  
 Bären [ˈbɛːʀən]  =  บเริ
ɛ
 ɛ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–็  ä
 Äffchen ɛfçən]  =  เอ็ฟเชิน
 hässlich [ˈhɛslɪç]  =  เฮ็สลิช
 ae
 Haeckel [ˈhɛkl̩]  =  เฮ็คเคิล
 e
 essen ɛsn̩]  =  เอ็สเซิน
 Betten [ˈbɛtn̩]  =  เบ็ทเทิน
 direkt [diˈʀɛkt]  =  ดีเร็คท์
 ɛ+ɐ, ɛ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  er  Erben ɛɐ̯bn̩, ˈɛʀbn̩]  =  ร์เบิน  Adverb [atˈvɛɐ̯p, atˈvɛʀp]  =  อัทร์
 erklären [ɛɐ̯ˈklɛːʀən, ɛʀˈklɛːʀən]  =  ร์เคลเริน  Goldberg [ˈɡɔltbɛɐ̯k, ˈɡɔltbɛʀk]  =  ก็อลท์ร์
 Erlach ɛɐ̯lax, ˈɛʀlax]  =  ร์ลัค  bemerkt [bəˈmɛɐ̯kt, bəˈmɛʀkt]  =  เบอมคท์
 herbei [hɛɐ̯ˈbaɪ̯, hɛʀˈbaɪ̯]  =  ร์ไบ  Herzfeld [ˈhɛɐ̯t͡sfɛlt, ˈhɛʀt͡sfɛlt]  =  ฮทซ์เฟ็ลท์
 Verkäufer [fɛɐ̯ˈkɔɪ̯fɐ, fɛʀˈkɔɪ̯fɐ]  =  ร์ค็อยเฟอร์  Ernst [ɛɐ̯nst, ɛʀnst]  =  แอ็นสท์
 Werner [ˈvɛɐ̯nɐ, ˈvɛʀnɐ]  =  ร์เนอร์  Herbst [hɛɐ̯pst, hɛʀpst]  =  แฮ็พสท์
 err  Herr [hɛɐ̯, hɛʀ]  =  ร์  gesperrt [ɡəˈʃpɛɐ̯t, ɡəˈʃpɛʀt]  =  เกอชร์
 ɛ+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  er  herab [hɛˈʀap]  =  รั
 herein [hɛˈʀaɪ̯n]  =  ฮไน์
 err  Herre [ˈhɛʀə]  =  ฮเ
øː
 øː  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อ  ö  Öfen øːfn̩]  =  เฟิน
 Möwe [ˈmøːvə]  =  เวอ
 Bö [bøː]  =  
 oe  Goethe [ˈɡøːtə]  =  เทอ
 Laboe [laˈbøː]  =  ลา
 öh  gewöhnen [ɡəˈvøːnən]  =  เกอเนิน, เกออห์เนิน
 Söhne [ˈzøːnə]  =  เนอ, อห์เนอ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิ  ö
 Köth [køːt]  =  เคิ
 höflich [ˈhøːflɪç]  =  เฮิฟลิช
 höchst [høːçst]  =  เฮิชสท์
 oe
 Oelschlegel øːlʃleːɡl̩]  =  เอิลชเลเกิล
 Doebler [ˈdøːblɐ]  =  เดิบเลอร์
 öh
 Öhm [øːm]  =  เอิม, เอิห์
 Föhn [føːn]  =  เฟิน, เฟิห์
 øː+ɐ, øː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 เ–อร์  oer  Oersted øːɐ̯stɛt, ˈøːʀstɛt]  =  อร์สเต็ท
 öhr  Röhrling [ˈʀøːɐ̯lɪŋ, ˈʀøːʀlɪŋ]  =  อร์ลิง
 Wöhrde [ˈvøːɐ̯də, ˈvøːʀdə]  =  อร์เดอ
 ör  Örsted øːɐ̯stɛt, ˈøːʀstɛt]  =  อร์สเต็ท
 hörbar [ˈhøːɐ̯baːɐ̯, ˈhøːʀbaːʀ]  =  อร์บาร์
 Stör [ʃtøːɐ̯, ʃtøːʀ]  =  ชอร์
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 เ–ิร์  oer
 Moers [møːɐ̯s, møːʀs]  =  ส์ [ตามต้นฉบับ]
 Schroers [ʃʀøːɐ̯s, ʃʀøːʀs]  =  ชเริร์
 öhr
 Döhrn [døːɐ̯n, døːʀn]  =  เดิร์
 geöhrt [ɡəˈʔøːɐ̯t, ɡəˈʔøːʀt]  =  เกอเอิร์
 ör
 Donauwörth [doːnaʊ̯ˈvøːɐ̯t, —ˈvøːʀt]  =  โดเนาเวิร์
 empört [ɛmˈpøːɐ̯t, ɛmˈpøːʀt]  =  เอ็มเพิร์
ø
 ø  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อ  ö  Ökonom [økoˈnoːm]  =  โคโนม
 möblieren [møˈbliːʀən]  =  บลีเริน
œ
 œ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิ  ö
 öffnen œfnən]  =  เอิฟเนิน
 Töpfe [ˈtœp͡fə]  =  เทิพเฟอ
 œ+ɐ, œ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 เ–อร์  ör  befördern [bəˈfœɐ̯dɐn, bəˈfœʀdɐn]  =  เบออร์เดิร์น
 Börse [ˈbœɐ̯zə, ˈbœʀzə]  =  อร์เซอ
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 เ–ิร์  ör
 örtlich œɐ̯tlɪç, ˈœʀtlɪç]  =  เอิร์ทลิช
 Jörg [jœɐ̯k, jœʀk]  =  เยิร์
 [# 2]
 –า  a  Abend bn̩t]  =  อเบินท์  Mittag [ˈmɪtk]  =  มิทท
 Malum [ˈmlʊm]  =  มลุม  Latsch [lt͡ʃ]  =  ลทช์
 Thora [toˈʀ]  =  โทร  strafst [ʃtʀfst]  =  ชตรฟสท์
 aa  aasen zn̩]  =  อเซิน  Aal [l]  =  อ
 Saale [ˈzlə]  =  ซเลอ  Saal [zl]  =  ซ
 ah  Ahle lə]  =  อเลอ, อาห์เลอ  ahnden ndn̩]  =  อนเดิน, อาห์นเดิน
 Ahnung nʊŋ]  =  อนุง, อาห์นุง  Kahn [kn]  =  คน, คาห์
 Mahler [ˈmlɐ]  =  มเลอร์, มาห์เลอร์  Pfahl [p͡fl]  =  ฟล, ฟาห์
 aː+ɐ, aː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –าร์  aar  Saarland [ˈzaːɐ̯lant, ˈzaːʀlant]  =  ซาร์ลันท์  behaart [bəˈhaːɐ̯t, bəˈhaːʀt]  =  เบอฮาร์
 ahr  Stahr [ʃtaːɐ̯, ʃtaːʀ]  =  ชตาร์  bejahrt [bəˈjaːɐ̯t, bəˈjaːʀt]  =  เบอยาร์
 ar  artig aːɐ̯tɪç, ˈaːʀtɪç]  =  อาร์ทิช  Arzt [aːɐ̯t͡st, aːʀt͡st]  =  อซท์
 Tatar [taˈtaːɐ̯, taˈtaːʀ]  =  ทาทาร์  Bart [baːɐ̯t, baːʀt]  =  บาร์
 aː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –า+ร  aar  paarig [ˈpaːʀɪç]  =  พาริ
 ahr  Drahrer [ˈdʀaːʀɐ]  =  ดรอร์, ดราห์อร์
 ar  garest [ˈɡaːʀəst]  =  กริสท์
a
 a[# 3]  เมื่อเป็นพยางค์เปิด
 และอยู่ต้นคำ
 อ  a  Abalone [abaˈloːnə]  =  บาโลเนอ
 Aida [aˈ(ʔ)iːda]  =  อีดา
 เมื่อเป็นพยางค์เปิด
 และไม่ได้อยู่ต้นคำ
 –า  a  Firma [ˈfɪɐ̯ma, ˈfɪʀma]  =  เฟียร์ม
 rosa [ˈʀoːza]  =  โรซ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ั  a
 alle alə]  =  อัลเลอ
 Anfang anfaŋ]  =  อัฟั
 Kanne [ˈkanə]  =  คันเนอ
 a+ɐ, a+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –าร์  ar  Arbeit aɐ̯baɪ̯t, ˈbaɪ̯t]  =  อาร์ไบท์  Karl [kaɐ̯l, kl]  =  คาร์
 Warte [ˈvaɐ̯tə, ˈvtə]  =  วาร์เทอ  warm [vaɐ̯m, vm]  =  วาร์
 warten [ˈvaɐ̯tn̩, ˈvtn̩]  =  วาร์เทิน  erwarbst [ɛɐ̯ˈvaɐ̯pst, ɛʀˈvpst]  =  แอร์วพสท์
 arr  Wirrwarr [ˈvɪɐ̯vaɐ̯, ˈvɪʀv]  =  เวียร์วาร์  genarrt [ɡəˈnaɐ̯t, ɡəˈnt]  =  เกอนาร์
 a+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –า+ร  ar  Araber abɐ, aˈʀaːbɐ]  =  อาราเบอร์
 Barett [baˈʀɛt]  =  บร็ท, บร็ทท์
 Parodie [poˈdiː]  =  พดี
 arr  arrogant [oˈɡant]  =  อกันท์
 narren [ˈnən]  =  นริ
 
 โ–  o  Ofen fn̩]  =  อเฟิน  Brot [bʀt]  =  บรท
 Zobel [ˈt͡sbl̩]  =  ซเบิล  Vogtei [fkˈtaɪ̯]  =  ฟคไท
 Klo [kl]  =  คล  tobt [tpt]  =  ทพท์
 oh  Gütersloh [ˈɡyːtɐsl]  =  กือเทิร์สล, กือเทิร์สห์  Ohm [m]  =  อม, ห์
 oo  Zoo [t͡s]  =    Boot [bt]  =  บท
 oː+ɐ, oː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –อร์  ohr  Ohr [oːɐ̯, oːʀ]  =  ออร์  gebohrt [ɡəˈboːɐ̯t, ɡəˈboːʀt]  =  เกอบอร์
 Rumohr [ˈʀuːmoːɐ̯, ˈʀuːmoːʀ]  =  รูมอร์  Sohrt [zoːɐ̯t, zoːʀt]  =  ซอร์
 oor  Moor [moːɐ̯, moːʀ]  =  มอร์
 or  vorab [foːɐ̯ˈʔap, foːʀˈʔap]  =  ฟอร์อัพ
 Doktor [ˈdɔktoːɐ̯, ˈdɔktoːʀ]  =  ด็อคทอร์
 Marmor [ˈmaɐ̯moːɐ̯, ˈmaʀmoːʀ]  =  มาร์มอร์
 oː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  โ–+ร  ohr  Ohren oːʀən]  =  อเริน, ห์ริ
 bohren [ˈboːʀən]  =  บเริน, ห์ริ
 oor  moorig [ˈmoːʀɪç]  =  ริ
 or  Boris [ˈboːʀɪs]  =  ริ
 Tore [ˈtoːʀə]  =  ทเ
 Vorau [ˈfoːʀaʊ̯]  =  ฟเ
o
 o  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  โ–  o  Oase [oˈ(ʔ)aːzə]  =  ออาเซอ
 Moral [moˈʀaːl]  =  มราล
 Bono [ˈbɔːno]  =  บอ
 desto [ˈdɛsto]  =  เด็ส
ɔ
 ɔ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –็อ  o
 offen ɔfn̩]  =  อ็อฟเฟิน
 Koch [kɔx]  =  ค็อ
 Schrott [ʃʀɔt]  =  ชร็อท, ชร็อทท์
 Wolfgang [ˈvɔlfɡaŋ]  =  ว็อล์ฟกัง
 ɔ+ɐ, ɔ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –อร์  or  Orfe ɔɐ̯fə, ˈɔʀfə]  =  ออร์เฟอ  Ordnung ɔɐ̯dnʊŋ, ˈɔʀdnʊŋ]  =  ออร์ดนุง
 Orgel ɔɐ̯ɡl̩, ˈɔʀɡl̩]  =  ออร์เกิล  Georg [ˈɡeːɔɐ̯k, ˈɡeːɔʀk]  =  เกออร์ค, เก-ออร์
 Morgen [ˈmɔɐ̯ɡn̩, ˈmɔʀɡn̩]  =  มอร์เกิน  Vorort [ˈfoːɐ̯ʔɔɐ̯t, ˈfoːʀʔɔʀt]  =  ฟอร์ออร์
 
 –ู  u  Ufer fɐ]  =  อูเฟอร์  Flughafen [ˈflkhaːfn̩]  =  ฟลูคฮาเฟิน
 schludern [ˈʃldɐn]  =  ชลูเดิร์น  Mut [mt]  =  มู
 uh  Uhse zə]  =  อูเซอ, อูห์เซอ  Huhn [hn]  =  ฮูน, ฮูห์
 Schuh ]  =  ชู, ชูห์  Stuhl [ʃtl]  =  ชตูล, ชตูห์
 uː+ɐ, uː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 –ัวร์  uhr  Uhr [uːɐ̯, uːʀ]  =  อัวร์
 Muhr [muːɐ̯, muːʀ]  =  มัวร์
 ur  Urenkel uːɐ̯ʔɛŋkl̩, ˈuːʀʔɛŋkl̩]  =  อัวร์เอ็งเคิล
 pur [puːɐ̯, puːʀ]  =  พัวร์
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 –วร์  uhr
 befuhrt [bəˈfuːɐ̯t, bəˈfuːʀt]  =  เบอฟวร์
 erfuhrst [ɛɐ̯ˈfuːɐ̯st, ɛʀˈfuːʀst]  =  แอร์ฟสท์
 ur
 Urst [uːɐ̯st, uːʀst]  =  อสท์
 gehurt [ɡəˈhuːɐ̯t, ɡəˈhuːʀt]  =  เกอฮวร์
 uː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ู+ร  uhr  Uhren uːʀən]  =  อูริน, อูห์ริ
 ur  Uri uːʀi]  =  อูรี
 Uriel uːʀieːl, ˈuːʀiɛl]  =  อูรีเอล, อูรีเอ็ล
u
 u  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ู  u  Ufologie [ufoloˈɡiː]  =  อูโฟโลกี
 kulant [kuˈlant]  =  คูลันท์
 Musik [muˈziːk]  =  มูซีค
 Uhu [ˈuːhu]  =  อูฮู
 u+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ู+ร  ur  Jurassisch [juˈʀasɪʃ]  =  ยูรัสซิช
 Jurator [juˈʀaːtoːɐ̯, juˈʀaːtoːʀ]  =  ยูราทอร์
 Kurator [kuˈʀaːtoːɐ̯, kuˈʀaːtoːʀ]  =  คูราทอร์
ʊ
 ʊ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ุ  u
 unter ʊntɐ]  =  อุนเทอร์
 Mutter [ˈmʊtɐ]  =  มุทเทอร์
 ʊ+ɐ, ʊ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 –ัวร์  ur  Ursula ʊɐ̯zula, ˈʊʀzula]  =  อัวร์ซูลา
 schlurfen [ˈʃlʊɐ̯fn̩, ˈʃlʊʀfn̩]  =  ชลัวร์เฟิน
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 –วร์  ur
 Urs [ʊɐ̯s, ʊʀs]  =  อวร์
 Kurt [kʊɐ̯t, kʊʀt]  =  ควร์
ə
 ə  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อ  e  besucht [bəˈzuːxt]  =  ซูคท์
 Raue [ˈʀaʊ̯ə]  =  เรา
 Wanne [ˈvanə]  =  วันเนอ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิ  e
 Bühel [ˈbyːəl]  =  บือเอิล, บือห์เอิ
 Rethem [ˈʀeːtəm]  =  เรเทิ
 Arend [ˈaːʀənt]  =  อาเรินท์
ɐ
 ɐ  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อร์  er  Achter [ˈaxtɐ]  =  อัคอร์
 Bayer [ˈbaɪ̯ɐ]  =  ไบอร์
 Feier [ˈfaɪ̯ɐ]  =  ไฟอร์
 Ober [ˈoːbɐ]  =  โออร์
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิร์  er
 Bayern [ˈbaɪ̯ɐn]  =  ไบเอิร์
 feiern [ˈfaɪ̯ɐn]  =  ไฟเอิร์
 hinterm [ˈhɪntɐm]  =  ฮินเทิร์
 Seifert [ˈzaɪ̯fɐt]  =  ไซเฟิร์
หมายเหตุ
 1. ผู้พูดภาษาเยอรมันที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะ ʀ ท้ายพยางค์เป็นสระ ɐ อาจออกเสียงรูป er (ที่ไม่มีสระตาม) ในคำบางคำเป็น ɛʀ แทน eːʀ
 2. ในออสเตรียและบางพื้นที่ของเยอรมนีออกเสียงเป็น ɑː
 3. ในออสเตรียออกเสียงเป็น ɑ

สระประสม แก้

เสียง ใช้ รูปเขียน ตำแหน่ง
พยางค์เปิด พยางค์ปิด
aɪ̯
 aɪ̯[# 1]  ไ– (พยางค์เปิด),
 ไ––์ (พยางค์ปิด)
 ai  Aitel aɪ̯tl̩]  =  อเทิล  Aitzing aɪ̯t͡sɪŋ]  =  ท์ซิง
 Kai [kaɪ̯]  =    Laib [laɪ̯p]  =  พ์
 Mai [maɪ̯]  =    etwaig [ˈɛtvaɪ̯ç]  =  เอ็ทช์
 ay  May [maɪ̯]  =  
 Haydn [ˈhaɪ̯dn̩]  =  ฮเดิน
 Kayser [ˈkaɪ̯zɐ]  =  คเซอร์
 ei  Eisen aɪ̯zn̩]  =  อเซิน  Eich [aɪ̯ç]  =  ช์
 Schrei [ʃʀaɪ̯]  =  ชร  kein [kaɪ̯n]  =  น์
 Seite [ˈzaɪ̯tə]  =  ซเทอ  Reim aɪ̯m]  =  ม์
 ey  Eylert aɪ̯lɐt]  =  อเลิร์ท
 Mey [maɪ̯]  =  
 Freyung [ˈfʀaɪ̯ʊŋ]  =  ฟรอุง
aʊ̯
 aʊ̯[# 2]  เ–า (พยางค์เปิด),
 เ–า–์ (พยางค์ปิด)
 au  außen aʊ̯sn̩]  =  เซิน  auch [aʊ̯x]  =  าค์
 schlau [ʃlaʊ̯]  =  ชล  Augsburg aʊ̯ksbʊɐ̯k, ˈaʊ̯ksbʊʀk]  =  ส์บวร์ค
 klauen [ˈklaʊ̯ən]  =  คลเอิน  landauf [lantˈʔaʊ̯f]  =  ลันท์าฟ์
ɔɪ̯
 ɔɪ̯[# 3]  –็อย (พยางค์เปิด),
 –็อย–์ (พยางค์ปิด)
 äu  äußern ɔɪ̯sɐn]  =  อ็อยเซิร์น  Äuglein ɔɪ̯klaɪ̯n]  =  อ็อยค์ไลน์
 Löwenbräu [ˈløːvn̩bʀɔɪ̯]  =  เลอเวินบร็อย  Bräun [bʀɔɪ̯n]  =  บร็อยน์
 träumen [ˈtʀɔɪ̯mən]  =  ทร็อยเมิน  Häuptner [ˈhɔɪ̯ptnɐ]  =  ฮ็อยท์เนอร์
 eu  Eule ɔɪ̯lə]  =  อ็อยเลอ  euch [ɔɪ̯ç]  =  อ็อยช์
 scheu ɔɪ̯]  =  ช็อย  neun [nɔɪ̯n]  =  น็อยน์
 teuer [ˈtɔɪ̯ɐ]  =  ท็อยเออร์  Zeug [t͡sɔɪ̯k]  =  ซ็อยค์
หมายเหตุ
 1. ตำราด้านสัทศาสตร์หรือพจนานุกรมการออกเสียงบางแห่งอาจใช้สัญลักษณ์ aɛ̯ หรือ ae
 2. ตำราด้านสัทศาสตร์หรือพจนานุกรมการออกเสียงบางแห่งอาจใช้สัญลักษณ์ aɔ̯ หรือ ao
 3. ตำราด้านสัทศาสตร์หรือพจนานุกรมการออกเสียงบางแห่งอาจใช้สัญลักษณ์ ɔœ̯, ɔʏ̯ หรือ ɔø

ตารางเทียบรูปเขียน แก้

รูปพยัญชนะ แก้

รูปเขียน เสียง ตำแหน่ง
ต้นคำ กลางคำ[# 1] ท้ายคำ[# 2]
ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง ใช้ ตัวอย่าง
B
 b  b  บ  Bad [baːt]  =  าท  บ[# 3]  Grabner [ˈɡʀaːbnɐ]  =  กราเนอร์
 beide baɪ̯də]  =  ไเดอ  Rabe [ˈʀaːbə]  =  ราเบ
 Bröger bʀøːɡɐ]  =  เรอเกอร์  sieben [ˈziːbn̩]  =  ซีเบิ
 p
 พ  Abgar [ˈapɡaɐ̯, ˈapɡaʀ]  =  อัการ์  พ  lieb [liːp]  =  ลี
 Labsal [ˈlaːpzaːl]  =  ลาซาล  halb [halp]  =  ฮัลพ์
 löblich [ˈløːplɪç]  =  เลิลิช  Obst [oːpst]  =  โอสท์
 bb  b
 บ  schrubben [ˈʃʀʊbn̩]  =  ชรุบิ
 p
 พ  robbte [ˈʀɔptə]  =  ร็อเทอ
C
 c  k  ค  Coburg koːbʊɐ̯k, ˈkoːbʊʀk]  =  โบวร์ค  ค  Calculus [ˈkalkulʊs]  =  คัลคูลุส  ค  Comic [ˈkɔmɪk]  =  ค็อมมิ
 t͡s  ซ  Cäsar t͡sɛːzaɐ̯, ˈt͡sɛːzaʀ]  =  เซาร์  ทซ  Cäcilie [t͡sɛˈt͡siːli̯ə]  =  เซ็ทซีเลีย
 ch  k  ค  Chor [koːɐ̯, koːʀ]  =  อร์  ค  Sachsen [ˈzaksn̩]  =  ซัเซิน  ค  sechs [zɛks]  =  เซ็ส์
 Christof kʀɪstɔf]  =  ริสท็อฟ  Bichsel [ˈbɪksl̩]  =  บิเซิล  Fuchs [fʊks]  =  ฟุส์
 ç[# 4]  ช  Chemie [çeˈmiː]  =  เมี  ช  richtig [ˈʀɪçtɪç]  =  ริทิช  ช  mich [mɪç]  =  มิ
 China çiːna]  =  ชีนา  Archiv [aɐ̯ˈçiːf, aʀˈçiːf]  =  อาร์ชี  Milch [mɪlç]  =  มิลช์
 Chirurg [çiˈʀʊɐ̯k, çiˈʀʊʀk]  =  ชีรวร์ค  lächeln [ˈlɛçl̩n]  =  เล็ชิลน์  höchst [høːçst]  = เฮิสท์
 x
 ค  rauchen [ˈʀaʊ̯xn̩]  =  เราเคิ  ค  hoch [hoːx]  =  โฮ
 suchen [ˈzuːxn̩]  =  ซูเคิ  Tuch [tuːx]  =  ทู
 Epoche [eˈpɔxə]  =  เอพ็อ  Frucht [fʀʊxt]  =  ฟรุท์
 ck  k
 ค  Päckchen [ˈpɛkçən]  =  เพ็เชิน  ค  Eck k]  =  เอ็
 Meckel [ˈmɛkl̩]  =  เม็คิ  schrickt [ʃʀɪkt]  =  ชริท์
D
 d  d  ด  Dame daːmə]  =  าเมอ  ด[# 3]  Büdner [ˈbyːdnɐ]  =  บืเนอร์
 Deutsch [dɔɪ̯t͡ʃ]  =  ด็อยทช์  niedrig [ˈniːdʀɪç]  =  นีริช
 Dryade [dʀyˈ(ʔ)aːdə]  =  รืออาเดอ  Laden [ˈlaːdn̩]  =  ลาเดิ
 t
 ท  schadhaft [ˈʃaːthaft]  =  ชาฮัฟท์  ท  solid [zoˈliːt]  =  โซลี
 Edmund [ˈɛtmʊnt]  =  เอ็มุนท์  Land [lant]  =  ลันท์
 dd  d
 ด  Paddel [ˈpadl̩]  =  พัดิ
 dsch  d͡ʒ  จ  Dschungel [d͡ʒʊŋl̩]  =  จุงเงิล
 dt  t
 ท  Todtmoos [ˈtɔtmoːs]  =  ท็อโมส  ท  Schmidt [ʃmɪt]  =  ชมิ
 Städte [ˈʃtɛːtə, ʃtɛtə]  =  ชเตเอ, ชเต็  Humboldt [ˈhʊmbɔlt]  =  ฮุมบ็อลท์
F
 f  f  ฟ  falsch [falʃ]  =  ฟัลช์  ฟ  kaufen [ˈkaʊ̯fn̩]  =  เคาเฟิ  ฟ  Brief [bʀiːf]  =  บรี
 Freud [fʀɔɪ̯t]  =  ร็อยท์  schlafen [ˈʃlaːfn̩]  =  ชลาเฟิ  Wolf [vɔlf]  = ว็อล์
 ff  f
 ฟ  Haffner [ˈhafnɐ]  =  ฮัเนอร์  ฟ  Suff [zʊf]  =  ซุ, ซุฟฟ์
 schaffen [ˈʃafn̩]  =  ชัฟิ  Krafft [kʀaft]  =  ครัท์
G
 g  ɡ  ก  ganz [ɡant͡s]  =  กันทซ์  ก  Agnes [ˈaɡnɛs]  =  อัเน็ส
 geben ɡeːbn̩]  =  เเบิน  Wagner [ˈvaːɡnɐ]  =  วาเนอร์
 Gleichen ɡlaɪ̯çn̩]  =  ไลเชิน  sagen [ˈzaːɡn̩]  =  ซาเกิ
 k
 ค  genügsam [ɡəˈnyːkzaːm]  =  เกอนืซาม  ค  Sieg [ziːk]  =  ซี
 Lügde [ˈlʏkdə]  =  ลึเดอ  Tag [taːk]  =  ทา
 Feigling [ˈfaɪ̯klɪŋ]  =  ไฟค์ลิง  Jagd [jaːkt]  =  ยาท์
 ʒ[# 5]  ฌ  Gelee [ʒeˈleː, ʒəˈleː]  =  เเล, เอเล  ฌ  Blamage [blaˈmaːʒə]  =  บลามาเ
 Genie [ʒeˈniː]  =  เนี  Regime [ʀeˈʒiːm]  =  เรฌี
 ç[# 6]
 ช  Heiligtum [ˈhaɪ̯lɪçtuːm]  =  ไฮลิทูม  ช  einzig [ˈaɪ̯nt͡sɪç]  =  ไอนท์ซิ
 Königssee [ˈkøːnɪçszeː]  =  เคอนิส์เซ  ช  Predigt [ˈpʀeːdɪçt]  =  เพรดิท์
 d͡ʒ[# 5]  จ  Gin [d͡ʒɪn]  =  จิ  จ  Manager [ˈmɛnɪd͡ʒɐ]  =  เม็นนิเอร์
 gg  ɡ
 ก  Egge [ˈɛɡə]  =  เอ็
 k
 ค  loggte [ˈlɔktə]  =  ล็อเทอ  ค  joggst [d͡ʒɔkst]  =  จ็อสท์
H
 h  h  ฮ  Helm [hɛlm]  =  เฮ็ล์ม  ฮ  hierhin [hiːɐ̯ˈhɪn, hiːʀˈhɪn]  =  เฮียร์ฮิ
 hell [hɛl]  =  เฮ็ล, เฮ็ลล์  beheben [bəˈheːbn̩]  =  เบอเเบิน
 Hieb [hiːp]  =  ฮี  Oheim [ˈoːhaɪ̯m]  =  โอไม์
J
 j  j  ย  jodeln joːdl̩n]  =  โเดิลน์  ย  Projekt [pʀoˈjɛkt]  =  โพรเย็คท์
 jung [jʊŋ]  =  ยุ  Konjunkt [kɔnˈjʊŋkt]  =  ค็อนยุงคท์
 ʒ  ฌ  Journal [ʒʊɐ̯ˈnaːl, ʒʊʀˈnaːl]  =  ฌัวร์นาล  ฌ  Sujet [zyˈʒeː]  =  ซือเ
 d͡ʒ  จ  Jeans [d͡ʒiːns]  =  จีนส์
K
 k  k  ค  Kanne kanə]  =  คันเนอ  ค  danken [ˈdaŋkn̩]  =  ดังเคิ  ค  Typik [ˈtyːpɪk]  =  ทือพิ
 Kurs [kʊɐ̯s, kʊʀs]  =  วร์ส  räkeln [ˈrɛːkl̩n]  =  เรเคิลน์  Geschenk [ɡəˈʃɛŋk]  =  เกอเช็งค์
L
 l  l  ล  Laden laːdn̩]  =  าเดิน  ล  Hälfte [ˈhɛlftə]  =  เฮ็ล์ฟเทอ  ล  einmal [ˈaɪ̯nmaːl]  =  ไอน์มา
 Lange laŋə]  =  ลังเงอ  geldlich [ˈɡɛltlɪç]  =  เก็ท์ลิ  halb [halp]  =  ฮัพ์
 ll  l
 ล  Röllchen [ˈʀœlçən]  =  เริเชิน  ล  toll [tɔl]  =  ท็อ, ท็อลล์
 Quelle [ˈkvɛlə]  =  เคว็  füllst [fʏlst]  =  ฟึสท์
M
 m  m  ม  machen maxn̩]  =  มัคเคิน  ม  Umber [ˈʊmbɐ]  =  อุเบอร์  ม  Arm [aɐ̯m, aʀm]  =  อาร์
 malen maːlən]  =  าเลิน  Stamitz [ˈʃtaːmɪt͡s]  =  ชตามิทซ์  Hemd [hɛmt]  =  เฮ็ท์
 mm  m
 ม  rammdösig [ˈʀamdøːzɪç]  =  รัเดอซิช  ม  Lamm [lam]  =  ลั, ลัมม์
 kommen [ˈkɔmən]  =  ค็อมิ  Klimmt [klɪmt]  =  คลิท์
N
 n  n  น  Nase naːzə]  =  าเซอ  น  hingegen [hɪnˈɡeːɡn̩]  =  ฮิเกเกิน  น  Schwerin [ʃveˈʀiːn]  =  ชเวรี
 Nöchling nœçlɪŋ]  =  เนิชลิง  Juni [ˈjuːni]  =  ยูนี  Jens [jɛns]  =  เย็ส์
 ng  ŋ
 ง  Jungfrau [ˈjʊŋfʀaʊ̯]  =  ยุเฟรา  ง  lang [laŋ]  =  ลั
 singen [ˈzɪŋən]  =  ซิงิ  Wingst [vɪŋst]  =  วิสท์
 ŋɡ
 งก  Angela [ˈaŋɡela]  =  อัลา
 Ingo [ˈɪŋɡo]  =  อิ
 Ingrid [ˈɪŋɡʀɪt]  =  อิงกริท
 nk  ŋk
 งค  Pünktchen [ˈpʏŋktçən]  =  พึงคท์เชิน  งค  Funk [fʊŋk]  =  ฟุงค์
 trinken [ˈtʀɪŋkn̩]  =  ทริคิ  links [lɪŋks]  =  ลิงคส์
 nn  n
 น  könnte [ˈkœntə]  =  เคิเทอ  น  wenn [vɛn]  =  เว็, เว็นน์
 Henne [ˈhɛnə]  =  เฮ็  genannt [ɡəˈnant]  =  เกอนัท์
P
 p  p  พ  Panne panə]  =  พันเนอ  พ  Kaspar [ˈkaspaɐ̯, ˈkaspaʀ]  =  คัสาร์  พ  atrop [aˈtʀoːp]  =  อโทร
 Preis [pʀaɪ̯s]  =  ไรส์  Leipzig [ˈlaɪ̯pt͡sɪç]  =  ไลพ์ซิช  Lump [lʊmp]  =  ลุมพ์
 publik [puˈbliːk]  =  พูบลีค  Oper [ˈoːpɐ]  =  โอเอร์  Haupt [haʊ̯pt]  =  เฮาท์
 pf  p͡f  ฟ  Pfanne p͡fanə]  =  ฟันเนอ  พฟ  Näpfchen [ˈnɛp͡fçən]  =  เน็พฟ์เชิน  พฟ;
 ฟ[# 7]
 Topf [tɔp͡f]  =  ท็อพฟ์
 Pfeige p͡faɪ̯ɡə]  =  ไเกอ  schlüpfen [ˈʃlʏp͡fn̩]  =  ชลึฟิ  Dempf [dɛmp͡f]  =  เด็มพฟ์
 Pflanzen p͡flant͡sn̩]  =  ลันท์เซิน  Empfang [ɛmˈp͡faŋ]  =  เอ็มพ์ฟั  schrumpfst [ʃʀʊmp͡fst]  =  ชรุมสท์
 ph  f  ฟ  Phantasie [fantaˈziː]  =  ฟันทาซี  ฟ  Aphthen [ˈaftn̩]  =  อัเทิน  ฟ  Photograph [fotoˈɡʀaːf]  =  โฟโทกรา
 phrygisch fʀyːɡɪʃ]  =  รือกิช  Stephan [ˈʃtɛfan]  =  ชเต็ฟฟั  Rudolph [ˈʀuːdɔlf]  =  รูด็อล์
 pp  p
 พ  Appel [ˈapl̩]  =  อัพิ  พ  schlapp [ʃlap]  =  ชลั, ชลัพพ์
 Gruppe [ˈɡʀʊpə]  =  กรุ  tipptopp [tɪpˈtɔp]  =  ทิพท็อ, ทิพท็อพพ์
 Lappen [ˈlapn̩]  =  ลัพิ  Lipps [lɪps]  =  ลิส์
Q
 qu  kv  คว  Quantität [kvantiˈtɛːt]  =  ควันทีเทท  คว  Esquire [ɛsˈkvaɪ̯ɐ]  =  เอ็สไควเออร์
 Quelle kvɛlə]  =  เคว็ลเลอ  Frequenz [fʀeˈkvɛnt͡s]  =  เฟรเคว็นทซ์
R
 r  ʀ  ร  Rad [ʀaːt]  =  าท  ร  Karbon [kaɐ̯ˈboːn, kaʀˈboːn]  =  คาร์โบน  ร  Weimar [ˈvaɪ̯maɐ̯, ˈvaɪ̯maʀ]  =  ไวมาร์
 Reise ʀaɪ̯zə]  =  ไเซอ  Lehre [ˈleːʀə]  =  เลเอ, เลห์เ  derb [dɛɐ̯p, dɛʀp]  =  แดร์
 Rubrik [ʀuˈbʀiːk, ʀuˈbʀɪk]  =  รูบรีค, รูบริค  studieren [ʃtuˈdiːʀən]  =  ชตูดีเริ  Jörg [jœɐ̯k, jœʀk]  =  เยิร์
 rr  ʀ
 ร  zerrten [ˈt͡sɛɐ̯tn̩, ˈt͡sɛʀtn̩]  =  แซร์เทิน  ร  Herr [hɛɐ̯, hɛʀ]  =  แฮร์
 Kirrung [ˈkɪʀʊŋ]  =  คีรุ  dorrt [dɔɐ̯t, dɔʀt]  =  ดอร์
S
 s  s
[# 8]
 ส; ซ  Weisheit [ˈvaɪ̯shaɪ̯t]  =  ไวส์ไฮท์  ส  Glas [ɡlaːs]  =  กลา
 Kapsel [ˈkapsl̩]  =  คัพเซิ  ist st]  =  อิท์
 z  ซ  Sagen zaːɡn̩]  =  าเกิน  ซ  Felsen [ˈfɛlzn̩]  =  เฟ็ลเซิ
 Sahne zaːnə]  =  าเนอ, าห์เนอ  Käse [ˈkɛːzə]  =  เคเ
 sch  ʃ  ช  scharf [ʃaɐ̯f, ʃaʀf]  =  าร์ฟ  ช  raschle [ˈʀaʃlə]  =  รัเลอ  ช  Frosch [fʀɔʃ]  =  ฟร็อ
 schlügt [ʃlyːkt]  =  ลืคท์  zwischen [ˈt͡svɪʃn̩]  =  ซวิชิ  Gischt [ɡɪʃt]  =  กิท์
 sk  sk  สก,
 สค
 Skala skaːla]  =  สกาลา, สคาลา
 Sketch [skɛt͡ʃ]  =  ก็ทช์, ค็ทช์
 sp  sp  สป  Spa [spaː]  =  สป  สป  Konspekt [kɔnˈspɛkt]  =  ค็อนป็คท์
 ʃp  ชป  Spoerl [ʃpœɐ̯l, ʃpœʀl]  =  ปิร์ล  ชป  Grünspan [ˈɡʀyːnʃpaːn]  =  กรืนชปาน
 Splitt [ʃplɪt]  =  ชปลิท, ชปลิทท์  Bugspriet [ˈbuːkʃpʀiːt]  =  บูคชปรีท
 ss  s
 ส; ซ;
 สซ
 Kassner [ˈkasnɐ]  =  คัเนอร์  ส  Riss [ʀɪs]  =  ริ, ริสส์
 Neusser [ˈnɔɪ̯sɐ]  =  น็อยเอร์  Strauss [ʃtʀaʊ̯s]  =  ชเตราส์, ชเตราสส์
 essen [ˈɛsn̩]  =  เอ็ซิ  lässt [lɛst]  =  เล็ท์
 st  st  สต  Stereo steːʀeo]  =  เรโอ  สต  Institut [ɪnstiˈtuːt]  =  อินสตีทูท  สท  Durst [dʊɐ̯st, dʊʀst]  =  ดวสท์
 Stigma stɪgma]  =  สติกมา  Instrument [ɪnstʀuˈmɛnt]  =  อินสตรูเม็นท์  Kunst [kʊnst]  =  คุนสท์
 ʃt  ชต  Stadt [ʃtat]  =  ชตั  ชต  Besteck [bəˈʃtɛk]  =  เบอต็
 stehen ʃteːən]  =  เอิน, ห์เอิน  Rennstieg [ˈʀɛnʃtiːk]  =  เร็นชตี
T
 t  t  ท  Tafel taːfl̩]  =  าเฟิล  ท  Dietbald [ˈdiːtbalt]  =  ดีบัลท์  ท  Glut [ɡluːt]  =  กลู
 Tanne tanə]  =  ทันเนอ  Altmühl [ˈaltmyːl]  =  อัลท์มืล, อัลท์มืห์ล  Zimt [t͡sɪmt]  =  ซิมท์
 Tomate [toˈmaːtə]  =  โมาเทอ  Karsten [ˈkaɐ̯stn̩, ˈkaʀstn̩]  =  คาร์สเทิ  Durst [dʊɐ̯st, dʊʀst]  =  ดวสท์
 treu [tʀɔɪ̯]  =  ร็อย  Sebastian [zeˈbasti̯an]  =  เซบัสทีอัน  Pabst [paːpst]  =  พาพสท์
 th  t  ท  Thema teːma]  =  เมา  ท  Athlet [atˈleːt]  =  อัเลท  ท  Judith [ˈjuːdɪt]  =  ยูดิ
 Thomas toːmas]  =  โมัส  Zither [ˈt͡sɪtɐ]  =  ซิอร์  Bayreuth [baɪ̯ˈʀɔɪ̯t]  =  ไบร็อยท์
 tsch  t͡ʃ  ช  tschau [t͡ʃaʊ̯]  =  เ  ทช  Kretschmer [ˈkʀɛt͡ʃmɐ]  =  เคร็ทช์เมอร์  ทช;
 ช[# 7]
 Matsch [mat͡ʃ]  =  มัทช์
 Tschechien t͡ʃɛçi̯ən]  =  เช็ชเชียน  klatschen [ˈklat͡ʃn̩]  =  คลัชิ  Partsch [paɐ̯t͡ʃ, paʀt͡ʃ]  =  พาทช์
 tschüs [t͡ʃyːs]  =  ชื  deutsche [ˈdɔɪ̯t͡ʃə]  =  ด็อยท์  klatschst [klat͡ʃst]  =  คลัสท์
 tt  t
 ท  Cottbus [ˈkɔtbʊs]  =  ค็อบุส  ท  Blatt [blat]  =  บลั, บลัทท์
 Mittag [ˈmɪtaːk]  =  มิททาค  Duplett [duˈplɛt]  =  ดูเพล็, ดูเพล็ทท์
 tz  t͡s
 ทซ  Mützchen [ˈmʏt͡sçən]  =  มึทซ์เชิน  ทซ;
 ซ[# 7]
 Platz [plat͡s]  =  พลัทซ์
 Witze [ˈvɪt͡sə]  =  วิ  Pfalz [p͡falt͡s]  =  ฟัลทซ์
 Bautzen [ˈbaʊ̯t͡sn̩]  =  เบาท์ซิ  Albertz [ˈalbɛɐ̯t͡s, ˈalbɛʀt͡s]  =  อัลแบทซ์
 Heintze [ˈhaɪ̯nt͡sə]  =  ไฮนท์  zuletzt [t͡suˈlɛt͡st]  =  ซูเล็ท์
 tzsch  t͡ʃ
 ทช  Fritzsche [ˈfʀɪt͡ʃə]  =  ฟริ  ทช  Hultzsch [hʊlt͡ʃ]  =  ฮุลทช์
V
 v  v  ว  Vase vaːzə]  =  าเซอ  ว  Lavendel [laˈvɛndl̩]  =  ลาเว็นเดิล
 Vehikel [veˈhiːkl̩]  =  เฮีเคิล  November [noˈvɛmbɐ]  =  โนเว็มเบอร์
 f  ฟ  Vater faːtɐ]  =  าเทอร์  ฟ  Stövchen [ˈʃtøːfçən]  =  ชเติเชิน  ฟ  brav [bʀaːf]  =  บรา
 Vogel foːɡl̩]  =  โเกิล  Havel [ˈhaːfl̩]  =  ฮาเฟิ  aktivst [akˈtiːfst]  =  อัคทีสท์
W
 w  v  ว  Waage vaːɡə]  =  าเกอ  ว  Juwelen [juˈveːlən]  =  ยูเเลิน
 f
 ฟ  Löwchen [ˈløːfçən]  =  เลิเชิน  ฟ  Calw [kalf]  =  คัล์
X
 x  ks  ซ  Xaver ksaːvɐ]  =  าเวอร์  คซ  Axel [ˈaksl̩]  =  อัซิ  คส  Max [maks]  =  มัคส์
 Xylophon [ksyloˈfoːn]  =  ซือโลโฟน  Hexe [ˈhɛksə]  =  เฮ็  fix [fɪks]  =  ฟิคส์
Y
 y  j  ย[# 9]  Yak [jak]  =  ยั
Z
 z  t͡s  ซ  Zahl [t͡saːl]  =  าล, าห์ล  ทซ  Bizeps [ˈbiːt͡sɛps]  =  บีซ็พส์  ทซ;
 ซ[# 7]
 Justiz [jʊsˈtiːt͡s]  =  ยุสทีทซ์
 zögern t͡søːɡɐn]  =  เอเกิร์น  fuzeln [ˈfuːt͡sl̩n]  =  ฟูซิล์น  Instanz [ɪnˈstant͡s]  =  อินสตันทซ์
 Zeit t͡saɪ̯t]  =  ไท์  Kreszenz [ˈkʀɛst͡sɛnt͡s]  =  เคร็สท์ซ็นทซ์  Heinz [haɪ̯nt͡s]  =  ไฮนทซ์
 zwanzig t͡svant͡sɪç]  =  วันท์ซิช  Heinze [ˈhaɪ̯nt͡sə]  =  ไฮนท์  Arzt [aːɐ̯t͡st, aʀt͡st]  =  อาท์
 zz  s
 ส  Jazz [d͡ʒɛs]  =  เจ็, เจ็สส์[# 10]
 t͡s
 ทซ  Pizza [ˈpɪt͡sa]  =  พิทซ  ทซ  Jazz [jat͡s]  =  ยัทซ์[# 10]
 ß, ss  s
 ส; ซ  Gößnitz [ˈɡœsnɪt͡s]  =  เกินิทซ์  ส  Spaß [ʃpaːs]  =  ชปา, ชปาสส์
 schließen [ˈʃliːsn̩]  =  ชลีเซิ  reißt [ʀaɪ̯st]  =  ไรท์
หมายเหตุ
 1. เสียงพยัญชนะในตำแหน่งระหว่างสระ ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระ ɪ, ʏ, ɛ, œ, ɔ, ʊ หรือเป็นสระ a ในพยางค์ที่เน้นเสียงและ/หรือตามด้วยรูปพยัญชนะซ้อน เมื่อทับศัพท์เสียงพยัญชนะนั้นให้ซ้อนรูปพยัญชนะไทยเพิ่มอีก 1 ตัว เพื่อให้เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป ยกเว้นเสียง s ให้ใช้ สซ เช่น Trosse [ˈtʀɔsə] = ทร็ออ และเสียง ʀ ให้ใช้ ร เพียงตัวเดียว เช่น Barrel [ˈbɛʀəl, ˈbaʀəl] = เบเริล, บาเริ
 2. รูปพยัญชนะตัวเดียวกันซ้อนกัน 2 ตัวในตำแหน่งท้ายคำ ถ้าต้องการรักษารูปไว้ เมื่อทับศัพท์จะใส่รูปพยัญชนะไทยซ้อนกัน 2 ตัว แล้วใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับที่พยัญชนะตัวสุดท้ายก็ได้
 3. 3.0 3.1 รูป b และ d ที่ออกเสียงโฆษะ b และ d พบน้อยในตำแหน่งท้ายพยางค์กลางคำ
 4. คำที่มีรูป ch ที่ออกเสียง ç ในตำแหน่งต้นพยางค์ มักเป็นคำยืมจากภาษาอื่น
 5. 5.0 5.1 คำที่มีเสียงนี้มักเป็นคำยืมจากภาษาอื่น
 6. รูป g ที่ตามหลังสระ i และอยู่ในตำแหน่งท้ายพยางค์ ในภาษาเยอรมันมาตรฐานออกเสียงเป็น ç
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก p͡f, t͡s, t͡ʃ ในตำแหน่งท้ายพยางค์ เมื่อทับศัพท์ให้ใช้ พฟ์, ทซ์, ทช์ ถ้ามีเสียงพยัญชนะอื่นตามมา (ในพยางค์เดียวกัน) ให้ใช้ ฟ, ซ, ช ตามลำดับ
 8. คำที่มีเสียง s ในตำแหน่งต้นคำไม่มีในภาษาเยอรมัน มักเป็นคำยืมจากภาษาอื่น เช่น Sim [sɪm] เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษ
 9. คำที่ขึ้นต้นด้วยรูป y เป็นคำยืมจากภาษาอื่น
 10. 10.0 10.1 คำ Jazz ในภาษาเยอรมันออกเสียงได้ทั้ง Jazz [d͡ʒɛs] = เจ็ส, เจ็สส์; [d͡ʒɛːs] = เจส, เจสส์ และ [jat͡s] = ยัทซ์

รูปสระ แก้

สระเดี่ยว แก้

รูปเขียน เสียง เงื่อนไข ใช้ ตำแหน่ง
พยางค์เปิด พยางค์ปิด
A
 a  [# 1]
 –า  Abend bn̩t]  =  อเบินท์  Mittag [ˈmɪtk]  =  มิทท
 Malum [ˈmlʊm]  =  มลุม  Latsch [lt͡ʃ]  =  ลทช์
 Thora [toˈʀ]  =  โทร  strafst [ʃtʀfst]  =  ชตรฟสท์
 a[# 2]  เมื่อเป็นพยางค์เปิด
 และอยู่ต้นคำ
 อ  Abalone [abaˈloːnə]  =  บาโลเนอ
 Aida [aˈ(ʔ)iːda]  =  อีดา
 เมื่อเป็นพยางค์เปิด
 และไม่ได้อยู่ต้นคำ
 –า  Firma [ˈfɪɐ̯ma, ˈfɪʀma]  =  เฟียร์ม
 rosa [ˈʀoːza]  =  โรซ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ั
 alle alə]  =  อัลเลอ
 Anfang anfaŋ]  =  อัฟั
 Kanne [ˈkanə]  =  คันเนอ
 ä  ɛː
 เ–  Käse [ˈkɛːzə]  =  คเซอ  Brätling [ˈbʀɛːtlɪŋ]  =  บรทลิง
 Wägung [ˈvɛːɡʊŋ]  =  วกุง  prägst [pʀɛːkst]  =  พรคสท์
 ɛ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–็
 Äffchen ɛfçən]  =  เอ็ฟเชิน
 hässlich [ˈhɛslɪç]  =  เฮ็สลิช
 aa  
 –า  aasen zn̩]  =  อเซิน  Aal [l]  =  อ
 Saale [ˈzlə]  =  ซเลอ  Saal [zl]  =  ซ
 aar  aː+ɐ, aː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –าร์  Saarland [ˈzaːɐ̯lant, ˈzaːʀlant]  =  ซาร์ลันท์  behaart [bəˈhaːɐ̯t, bəˈhaːʀt]  =  เบอฮาร์
 aː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –า+ร  paarig [ˈpaːʀɪç]  =  พาริ
 ae  ɛː
 เ–  Baedeker [ˈbɛːdəkɐ]  =  บเดอเคอร์  Haefliger [ˈhɛːfliɡɐ]  =  ฮฟลีเกอร์
 ɛ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–็
 Haeckel [ˈhɛkl̩]  =  เฮ็คเคิล
 aeh  ɛː
 เ–  Maehler [ˈmɛːlɐ]  =  มเลอร์, ห์เลอร์
 aehr  ɛː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  Aehrenthal ɛːʀəntaːl]  =  อเรินทาล, ห์รินทาล
 ah  
 –า  Ahle lə]  =  อเลอ, อาห์เลอ  ahnden ndn̩]  =  อนเดิน, อาห์นเดิน
 Ahnung nʊŋ]  =  อนุง, อาห์นุง  Kahn [kn]  =  คน, คาห์
 Mahler [ˈmlɐ]  =  มเลอร์, มาห์เลอร์  Pfahl [p͡fl]  =  ฟล, ฟาห์
 äh  ɛː
 เ–  fähig [ˈfɛːɪç]  =  ฟอิช, ห์อิช  ähnlich ɛːnlɪç]  =  อนลิช, ห์นลิช
 zäh [t͡sɛː]  =  ซ, ห์  Fähnlein [ˈfɛːnlaɪ̯n]  =  ฟนไลน์, ห์นไลน์
 ahr  aː+ɐ, aː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –าร์  Stahr [ʃtaːɐ̯, ʃtaːʀ]  =  ชตาร์  bejahrt [bəˈjaːɐ̯t, bəˈjaːʀt]  =  เบอยาร์
 aː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –า+ร  Drahrer [ˈdʀaːʀɐ]  =  ดรอร์, ดราห์อร์
 ähr  ɛː+ɐ, ɛː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  Ährwin ɛːɐ̯viːn, ˈɛːʀviːn]  =  ร์วีน  fährt [fɛːɐ̯t, fɛːʀt]  =  ร์
 Gefährte [ɡəˈfɛːɐ̯tə, ɡəˈfɛːʀtə]  =  เกอร์เทอ  gewährt [ɡəˈvɛːɐ̯t, ɡəˈvɛːʀt]  =  เกอร์
 Bähr [bɛːɐ̯, bɛːʀ]  =  ร์  jährst [jɛːɐ̯st, jɛːʀst]  =  ยสท์
 ɛː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  Ähre ɛːʀə]  =  อเอ, ห์
 Fähre [ˈfɛːʀə]  =  ฟเอ, ห์
 ar  aː+ɐ, aː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –าร์  artig aːɐ̯tɪç, ˈaːʀtɪç]  =  อาร์ทิช  Arzt [aːɐ̯t͡st, aːʀt͡st]  =  อซท์
 Tatar [taˈtaːɐ̯, taˈtaːʀ]  =  ทาทาร์  Bart [baːɐ̯t, baːʀt]  =  บาร์
 aː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –า+ร  garest [ˈɡaːʀəst]  =  กริสท์
 a+ɐ, a+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –าร์  Arbeit aɐ̯baɪ̯t, ˈbaɪ̯t]  =  อาร์ไบท์  Karl [kaɐ̯l, kl]  =  คาร์
 Warte [ˈvaɐ̯tə, ˈvtə]  =  วาร์เทอ  warm [vaɐ̯m, vm]  =  วาร์
 warten [ˈvaɐ̯tn̩, ˈvtn̩]  =  วาร์เทิน  erwarbst [ɛɐ̯ˈvaɐ̯pst, ɛʀˈvpst]  =  แอร์วพสท์
 a+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –า+ร  Araber abɐ, aˈʀaːbɐ]  =  อาราเบอร์
 Barett [baˈʀɛt]  =  บร็ท, บร็ทท์
 Parodie [poˈdiː]  =  พดี
 är  ɛː+ɐ, ɛː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  Bär [bɛːɐ̯, bɛːʀ]  =  ร์  geklärt [ɡəˈklɛːɐ̯t, ɡəˈklɛːʀt]  =  เกอคลร์
 ɛː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  Ära ɛːʀa]  =  
 Bären [ˈbɛːʀən]  =  บเริ
 arr  a+ɐ, a+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –าร์  Wirrwarr [ˈvɪɐ̯vaɐ̯, ˈvɪʀv]  =  เวียร์วาร์  genarrt [ɡəˈnaɐ̯t, ɡəˈnt]  =  เกอนาร์
 a+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –า+ร  arrogant [oˈɡant]  =  อกันท์
 narren [ˈnən]  =  นริ
E
 e  
 เ–  eben bn̩]  =  อเบิน  den [dn]  =  ดน
 beten [ˈbtn̩]  =  บเทิน  enthebst [ɛntˈhpst]  =  เอ็นท์ฮพสท์
 e  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–  elegant [eleˈɡant]  =  ลกันท์
 Methan [meˈtaːn]  =  มทาน
 Aloe [ˈaːloe]  =  อาโล
 ɛ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–็
 essen ɛsn̩]  =  เอ็สเซิน
 Betten [ˈbɛtn̩]  =  เบ็ทเทิน
 direkt [diˈʀɛkt]  =  ดีเร็คท์
 ə  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อ  besucht [bəˈzuːxt]  =  ซูคท์
 Raue [ˈʀaʊ̯ə]  =  เรา
 Wanne [ˈvanə]  =  วัน
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิ
 Bühel [ˈbyːəl]  =  บือเอิล, บือห์เอิ
 Rethem [ˈʀeːtəm]  =  เรเทิ
 Arend [ˈaːʀənt]  =  อาเรินท์
 ee  
 เ–  See [z]  =    Beet [bt]  =  บท
 eer  eː+ɐ, eː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  Heer [heːɐ̯, heːʀ]  =  ร์  Deern [deːɐ̯n, deːʀn]  =  ร์
 Meer [meːɐ̯, meːʀ]  =  ร์  geleert [ɡəˈleːɐ̯t, ɡəˈleːʀt]  =  เกอร์
 eː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  Leere [ˈleːʀə]  =  ลเ
 eh  
 เ–  Ehe ə]  =  อเออ, ห์เออ  zehn [t͡sn]  =  ซน, ห์
 Ehlers lɐs]  =  อเลิร์ส, ห์เลิร์ส  ersehnt [ɛɐ̯ˈznt, ɛʀˈznt]  =  แอร์ซนท์
 Reh ]  =  ร, ห์  flehst [ˈflst]  =  ฟลสท์
 ehr  eː+ɐ, eː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  Ehrhardt eːɐ̯haɐ̯t, ˈeːʀhaʀt]  =  ร์ฮาร์ท  bewehrt [bəˈveːɐ̯t, bəˈveːʀt]  =  เบอร์
 Gewehr [ɡəˈveːɐ̯, ɡəˈveːʀ]  =  เกอร์  verehrt [fɛɐ̯ˈʔeːɐ̯t, fɛʀˈʔeːʀt]  =  แฟร์ร์
 mehr [meːɐ̯, meːʀ]  =  ร์  verkehrt [fɛɐ̯ˈkeːɐ̯t, fɛʀˈkeːʀt]  =  แฟร์ร์
 sehr [zeːɐ̯, zeːʀ]  =  ร์  belehrst [bəˈleːɐ̯st, bəˈleːʀst]  =  เบอลสท์
 eː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  ehren eːʀən]  =  อเริน, ห์ริ
 er  eː+ɐ, eː+ʀ[# 3]  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  er [eːɐ̯, eːʀ]  =  ร์  geschert [ɡəˈʃeːɐ̯t, ɡəˈʃeːʀt]  =  เกอร์
 Erding eːɐ̯dɪŋ, ˈɛʀdɪŋ]  =  ร์ดิง  Herd [heːɐ̯t, hɛʀt]  =  ร์
 Gerhardt [ˈɡeːɐ̯haɐ̯t, ˈɡeːʀhaʀt]  =  ร์ฮาร์ท  Wert [veːɐ̯t, vɛʀt]  =  ร์
 her [heːɐ̯, heːʀ]  =  ร์  zuerst [t͡suˈʔeːɐ̯st, t͡suˈʔeːʀst]  =  ซูอสท์
 ɛ+ɐ, ɛ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  Erben ɛɐ̯bn̩, ˈɛʀbn̩]  =  ร์เบิน  Adverb [atˈvɛɐ̯p, atˈvɛʀp]  =  อัทร์
 erklären [ɛɐ̯ˈklɛːʀən, ɛʀˈklɛːʀən]  =  ร์เคลเริน  Goldberg [ˈɡɔltbɛɐ̯k, ˈɡɔltbɛʀk]  =  ก็อลท์ร์
 Erlach ɛɐ̯lax, ˈɛʀlax]  =  ร์ลัค  bemerkt [bəˈmɛɐ̯kt, bəˈmɛʀkt]  =  เบอมคท์
 herbei [hɛɐ̯ˈbaɪ̯, hɛʀˈbaɪ̯]  =  ร์ไบ  Herzfeld [ˈhɛɐ̯t͡sfɛlt, ˈhɛʀt͡sfɛlt]  =  ฮทซ์เฟ็ลท์
 Verkäufer [fɛɐ̯ˈkɔɪ̯fɐ, fɛʀˈkɔɪ̯fɐ]  =  ร์ค็อยเฟอร์  Ernst [ɛɐ̯nst, ɛʀnst]  =  แอ็นสท์
 Werner [ˈvɛɐ̯nɐ, ˈvɛʀnɐ]  =  ร์เนอร์  Herbst [hɛɐ̯pst, hɛʀpst]  =  แฮ็พสท์
 ɛ+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  herab [hɛˈʀap]  =  รั
 herein [hɛˈʀaɪ̯n]  =  ฮไน์
 ɐ  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อร์  Achter [ˈaxtɐ]  =  อัคอร์
 Bayer [ˈbaɪ̯ɐ]  =  ไบอร์
 Feier [ˈfaɪ̯ɐ]  =  ไฟอร์
 Ober [ˈoːbɐ]  =  โออร์
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิร์
 Bayern [ˈbaɪ̯ɐn]  =  ไบเอิร์
 feiern [ˈfaɪ̯ɐn]  =  ไฟเอิร์
 hinterm [ˈhɪntɐm]  =  ฮินเทิร์
 Seifert [ˈzaɪ̯fɐt]  =  ไซเฟิร์
 err  ɛ+ɐ, ɛ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  แ–ร์  Herr [hɛɐ̯, hɛʀ]  =  ร์  gesperrt [ɡəˈʃpɛɐ̯t, ɡəˈʃpɛʀt]  =  เกอชร์
 ɛ+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–+ร  Herre [ˈhɛʀə]  =  ฮเ
I
 i  
 –ี  Iser zɐ]  =  อีเซอร์  affin [aˈfn]  =  อัฟฟี
 Hybride [hyˈbʀdə]  =  ฮือบรีเดอ  Delphin [dɛlˈfn]  =  เด็ลฟี
 i  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ี  Idee [iˈdeː]  =  อีเด
 Irena [iˈʀɛna]  =  อีเร็นนา
 Irene [iˈʀeːnə]  =  อีเรเนอ
 vital [viˈtaːl]  =  วีทาล
 Kuli [ˈkuːli]  =  คูลี
 ɪ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ิ
 im [ɪm]  =  อิ
 Mitte [ˈmɪtə]  =  มิทเทอ
 Schmidt [ʃmɪt]  =  ชมิ
 Willi [ˈvɪli]  =  วิลลี
 ie  
 –ี  Miete [ˈmtə]  =  มีเทอ  Dielmann [ˈdlman]  =  ดีลมัน, ดีลมันน์
 nie [n]  =  นี  Niembsch [nmpʃ]  =  นีมพช์
 iə, ɪə
 เ–ีย  Serie [ˈzeːʀ]  =  เซเรีย  Textilien [tɛksˈtiːli̯ən]  =  เท็คส์ทีเลีย
 Studie [ˈʃtuːdi̯ə]  =  ชตูเดีย  Tschechien [ˈt͡ʃɛçi̯ən]  =  เช็ชเชีย
 ieh  
 –ี  Vieh [f]  =  ฟี, ฟีห์  Diehl [dl]  =  ดีล, ดีห์
 ier  iː+ɐ, iː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ียร์  hier [hiːɐ̯, hiːʀ]  =  เฮียร์  kariert [kaˈʀiːɐ̯t, kaˈʀiːʀt]  =  คาเรียร์
 Papier [paˈpiːɐ̯, paˈpiːʀ]  =  พาเพียร์  studiert [ʃtuˈdiːɐ̯t, ʃtuˈdiːʀt]  =  ชตูเดียร์
 Trier [tʀiːɐ̯, tʀiːʀ]  =  รียร์  sondierst [zɔnˈdiːɐ̯st, zɔnˈdiːʀst]  =  ซ็อนเดียสท์
 iː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ี+ร  studieren [ʃtuˈdiːʀən]  =  ชตูดีริ
 ih  
 –ี  ihm [m]  =  อีม, อีห์  Kihm [km]  =  คีม, คีห์
 Bihler [ˈblɐ]  =  บีเลอร์, บีห์เลอร์  Schlemihl [ˈʃleːml, ʃleˈml]  =  ชเลมีล, ชเลมีห์
 ihr  iː+ɐ, iː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ียร์  ihr [iːɐ̯, iːʀ]  =  เอียร์  ihrzte iːɐ̯t͡stə, ˈiːʀt͡stə]  =  เอียทซ์เทอ
 Wihr [viːɐ̯, viːʀ]  =  เวียร์  ihrzt [iːɐ̯t͡st, iːʀt͡st]  =  เอียซท์
 ir  iː+ɐ, iː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ียร์  wir [viːɐ̯, viːʀ]  =  เวียร์
 ɪ+ɐ, ɪ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ียร์  irgend ɪɐ̯ɡn̩t, ˈɪʀɡn̩t]  =  เอียร์เกินท์  Irmgard ɪɐ̯mɡaɐ̯t, ˈɪʀmɡaʀt]  =  เอียร์มการ์ท
 Birgit [ˈbɪɐ̯ɡɪt, ˈbɪʀɡɪt]  =  เบียร์กิท  Dirndl [ˈdɪɐ̯ndl̩, ˈdɪʀndl̩]  =  เดียร์นเดิล
 Mirjam [ˈmɪɐ̯jam, ˈmɪʀjam]  =  เมียร์ยัม  Wirt [vɪɐ̯t, vɪʀt]  =  เวียร์
 irr  ɪ+ɐ, ɪ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ียร์  Irrsal ɪɐ̯zaːl, ˈɪʀzaːl]  =  เอียร์ซาล  verwirrt [fɛɐ̯ˈvɪɐ̯t, fɛʀˈvɪʀt]  =  แฟร์เวียร์
 wirr [vɪɐ̯, vɪʀ]  =  เวียร์  flirrst [flɪɐ̯st, flɪʀst]  =  ลียสท์
 ɪ+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ี+ร  irren [ˈɪʀən]  =  อีเริ
 wirren [ˈvɪʀən]  =  วีริ
O
 o  
 โ–  Ofen fn̩]  =  อเฟิน  Brot [bʀt]  =  บรท
 Zobel [ˈt͡sbl̩]  =  ซเบิล  Vogtei [fkˈtaɪ̯]  =  ฟคไท
 Klo [kl]  =  คล  tobt [tpt]  =  ทพท์
 o  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  โ–  Oase [oˈ(ʔ)aːzə]  =  ออาเซอ
 Moral [moˈʀaːl]  =  มราล
 Bono [ˈbɔːno]  =  บอ
 desto [ˈdɛsto]  =  เด็ส
 ɔ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –็อ
 offen ɔfn̩]  =  อ็อฟเฟิน
 Koch [kɔx]  =  ค็อ
 Schrott [ʃʀɔt]  =  ชร็อท, ชร็อทท์
 Wolfgang [ˈvɔlfɡaŋ]  =  ว็อล์ฟกัง
 ö  øː  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อ  Öfen øːfn̩]  =  เฟิน
 Möwe [ˈmøːvə]  =  เวอ
 Bö [bøː]  =  
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิ
 Köth [køːt]  =  เคิ
 höflich [ˈhøːflɪç]  =  เฮิฟลิช
 höchst [høːçst]  =  เฮิชสท์
 ø  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อ  Ökonom [økoˈnoːm]  =  โคโนม
 möblieren [møˈbliːʀən]  =  บลีเริน
 œ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิ
 öffnen œfnən]  =  เอิฟเนิน
 Töpfe [ˈtœp͡fə]  =  เทิพเฟอ
 oe  øː  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อ  Goethe [ˈɡøːtə]  =  เทอ
 Laboe [laˈbøː]  =  ลา
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิ
 Oelschlegel øːlʃleːɡl̩]  =  เอิลชเลเกิล
 Doebler [ˈdøːblɐ]  =  เดิบเลอร์
 oer  øː+ɐ, øː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 เ–อร์  Oersted øːɐ̯stɛt, ˈøːʀstɛt]  =  อร์สเต็ท
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 เ–ิร์
 Moers [møːɐ̯s, møːʀs]  =  ส์ [ตามต้นฉบับ]
 Schroers [ʃʀøːɐ̯s, ʃʀøːʀs]  =  ชเริร์
 øː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–อ+ร  Goering [ˈɡøːʀɪŋ]  =  อริ
 oh  
 โ–  Gütersloh [ˈɡyːtɐsl]  =  กือเทิร์สล, กือเทิร์สห์  Ohm [m]  =  อม, ห์
 öh  øː  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  เ–อ  gewöhnen [ɡəˈvøːnən]  =  เกอเนิน, เกออห์เนิน
 Söhne [ˈzøːnə]  =  เนอ, อห์เนอ
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  เ–ิ
 Öhm [øːm]  =  เอิม, เอิห์
 Föhn [føːn]  =  เฟิน, เฟิห์
 ohr  oː+ɐ, oː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –อร์  Ohr [oːɐ̯, oːʀ]  =  ออร์  gebohrt [ɡəˈboːɐ̯t, ɡəˈboːʀt]  =  เกอบอร์
 Rumohr [ˈʀuːmoːɐ̯, ˈʀuːmoːʀ]  =  รูมอร์  Sohrt [zoːɐ̯t, zoːʀt]  =  ซอร์
 oː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  โ–+ร  Ohren oːʀən]  =  อเริน, ห์ริ
 bohren [ˈboːʀən]  =  บเริน, ห์ริ
 öhr  øː+ɐ, øː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 เ–อร์  Röhrling [ˈʀøːɐ̯lɪŋ, ˈʀøːʀlɪŋ]  =  อร์ลิง
 Wöhrde [ˈvøːɐ̯də, ˈvøːʀdə]  =  อร์เดอ
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 เ–ิร์
 Döhrn [døːɐ̯n, døːʀn]  =  เดิร์
 geöhrt [ɡəˈʔøːɐ̯t, ɡəˈʔøːʀt]  =  เกอเอิร์
 øː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–อ+ร  Öhringen øːʀɪŋən]  =  อริงเงิน, อห์ริงเงิน
 Röhre [ˈʀøːʀə]  =  อ, อห์
 oo  
 โ–  Zoo [t͡s]  =    Boot [bt]  =  บท
 oor  oː+ɐ, oː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –อร์  Moor [moːɐ̯, moːʀ]  =  มอร์
 oː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  โ–+ร  moorig [ˈmoːʀɪç]  =  ริ
 or  oː+ɐ, oː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –อร์  vorab [foːɐ̯ˈʔap, foːʀˈʔap]  =  ฟอร์อัพ
 Doktor [ˈdɔktoːɐ̯, ˈdɔktoːʀ]  =  ด็อคทอร์
 Marmor [ˈmaɐ̯moːɐ̯, ˈmaʀmoːʀ]  =  มาร์มอร์
 oː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  โ–+ร  Boris [ˈboːʀɪs]  =  ริ
 Tore [ˈtoːʀə]  =  ทเ
 Vorau [ˈfoːʀaʊ̯]  =  ฟเ
 ɔ+ɐ, ɔ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  –อร์  Orfe ɔɐ̯fə, ˈɔʀfə]  =  ออร์เฟอ  Ordnung ɔɐ̯dnʊŋ, ˈɔʀdnʊŋ]  =  ออร์ดนุง
 Orgel ɔɐ̯ɡl̩, ˈɔʀɡl̩]  =  ออร์เกิล  Georg [ˈɡeːɔɐ̯k, ˈɡeːɔʀk]  =  เกออร์ค, เก-ออร์
 Morgen [ˈmɔɐ̯ɡn̩, ˈmɔʀɡn̩]  =  มอร์เกิน  Vorort [ˈfoːɐ̯ʔɔɐ̯t, ˈfoːʀʔɔʀt]  =  ฟอร์ออร์
 ör  øː+ɐ, øː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 เ–อร์  Örsted øːɐ̯stɛt, ˈøːʀstɛt]  =  อร์สเต็ท
 hörbar [ˈhøːɐ̯baːɐ̯, ˈhøːʀbaːʀ]  =  อร์บาร์
 Stör [ʃtøːɐ̯, ʃtøːʀ]  =  ชอร์
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 เ–ิร์
 Donauwörth [doːnaʊ̯ˈvøːɐ̯t, —ˈvøːʀt]  =  โดเนาเวิร์
 empört [ɛmˈpøːɐ̯t, ɛmˈpøːʀt]  =  เอ็มเพิร์
 øː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  เ–อ+ร  hören [ˈhøːʀən]  =  ริ
 œ+ɐ, œ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 เ–อร์  befördern [bəˈfœɐ̯dɐn, bəˈfœʀdɐn]  =  เบออร์เดิร์น
 Börse [ˈbœɐ̯zə, ˈbœʀzə]  =  อร์เซอ
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 เ–ิร์
 örtlich œɐ̯tlɪç, ˈœʀtlɪç]  =  เอิร์ทลิช
 Jörg [jœɐ̯k, jœʀk]  =  เยิร์
U
 u  
 –ู  Ufer fɐ]  =  อูเฟอร์  Flughafen [ˈflkhaːfn̩]  =  ฟลูคฮาเฟิน
 schludern [ˈʃldɐn]  =  ชลูเดิร์น  Mut [mt]  =  มู
 u  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ู  Ufologie [ufoloˈɡiː]  =  อูโฟโลกี
 kulant [kuˈlant]  =  คูลันท์
 Musik [muˈziːk]  =  มูซีค
 Uhu [ˈuːhu]  =  อูฮู
 ʊ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ุ
 unter ʊntɐ]  =  อุนเทอร์
 Mutter [ˈmʊtɐ]  =  มุทเทอร์
 ü    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ือ  übel bl̩]  =  อือเบิล
 hüten [ˈhtn̩]  =  ฮือเทิน
 Tübingen [ˈtbɪŋən]  =  ทือบิงเงิน
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ื
 Gütchen [ˈɡtçən]  =  กืทเชิน
 süß [zs]  =  ซืส, ซืสส์
 pflügst [p͡flkst]  =  ฟลืคสท์
 ʏ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ึ
 üppig ʏpɪç]  =  อึพพิช
 Hütte [ˈhʏtə]  =  ฮึทเทอ
 ue  ʏ  เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ึ
 Ueckermünde [ʏkɐˈmʏndə]  =  อึคเคอร์มึนเดอ
 uh  
 –ู  Uhse zə]  =  อูเซอ, อูห์เซอ  Huhn [hn]  =  ฮูน, ฮูห์
 Schuh ]  =  ชู, ชูห์  Stuhl [ʃtl]  =  ชตูล, ชตูห์
 üh    เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ือ  Ühlein laɪ̯n]  =  อือไลน์, อือห์ไลน์
 Ühlingen lɪŋən]  =  อือลิงเงิน, อือห์ลิงเงิน
 Kühe [ˈkə]  =  คือเออ, คือห์เออ
 früh [fʀ]  =  ฟรือ, ฟรือห์
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ื
 Eckmühl [ˈɛkml]  =  เอ็คมืล, เอ็คมืห์
 Gewühl [ɡəˈvl]  =  เกอวืล, เกอวืห์
 tollkühn [ˈtɔlkn]  =  ท็อลคืน, ท็อลคืห์
 berühmt [bəˈʀmt]  =  เบอรืมท์
 uhr  uː+ɐ, uː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 –ัวร์  Uhr [uːɐ̯, uːʀ]  =  อัวร์
 Muhr [muːɐ̯, muːʀ]  =  มัวร์
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 –วร์
 befuhrt [bəˈfuːɐ̯t, bəˈfuːʀt]  =  เบอฟวร์
 erfuhrst [ɛɐ̯ˈfuːɐ̯st, ɛʀˈfuːʀst]  =  แอร์ฟสท์
 uː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ู+ร  Uhren uːʀən]  =  อูริน, อูห์ริ
 ühr  yː+ɐ, yː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ือร์  Ührchen yːɐ̯çən, ˈyːʀçən]  =  เอือร์เชิน  gebührt [ɡəˈbyːɐ̯t, ɡəˈbyːʀt]  =  เกอเบือร์
 Führmann [ˈfyːɐ̯man, ˈfyːʀman] = เฟือร์มัน, เฟือร์มันน์  geführt [ɡəˈfyːɐ̯t, ɡəˈfyːʀt]  =  เกอเฟือร์
 Rührei [ˈʀyːɐ̯ʔaɪ̯, ˈʀyːʀʔaɪ̯]  =  เรือร์ไอ  rührt yːɐ̯t, ʀyːʀt]  =  เรือร์
 Gebühr [ɡəˈbyːɐ̯, ɡəˈbyːʀ]  =  เกอเบือร์  vollführst [fɔlˈfyːɐ̯st, fɔlˈfyːʀst]  =  ฟ็อลเฟือสท์
 yː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ือ+ร  führen [ˈfyːʀən]  =  ฟือริน, ฟือห์ริ
 Führer [ˈfyːʀɐ]  =  ฟืออร์, ฟือห์อร์
 rühren [ˈʀyːʀən]  =  รือริน, รือห์ริ
 ui    เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ื
 Duisburg [ˈdsbʊɐ̯k, ˈdsbʊʀk]  =  ดืสบวร์ค
 ur  uː+ɐ, uː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 –ัวร์  Urenkel uːɐ̯ʔɛŋkl̩, ˈuːʀʔɛŋkl̩]  =  อัวร์เอ็งเคิล
 pur [puːɐ̯, puːʀ]  =  พัวร์
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 –วร์
 Urst [uːɐ̯st, uːʀst]  =  อสท์
 gehurt [ɡəˈhuːɐ̯t, ɡəˈhuːʀt]  =  เกอฮวร์
 uː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ู+ร  Uri uːʀi]  =  อูรี
 Uriel uːʀieːl, ˈuːʀiɛl]  =  อูรีเอล, อูรีเอ็ล
 u+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ู+ร  Jurassisch [juˈʀasɪʃ]  =  ยูรัสซิช
 Jurator [juˈʀaːtoːɐ̯, juˈʀaːtoːʀ]  =  ยูราทอร์
 Kurator [kuˈʀaːtoːɐ̯, kuˈʀaːtoːʀ]  =  คูราทอร์
 ʊ+ɐ, ʊ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์เปิด
 –ัวร์  Ursula ʊɐ̯zula, ˈʊʀzula]  =  อัวร์ซูลา
 schlurfen [ˈʃlʊɐ̯fn̩, ˈʃlʊʀfn̩]  =  ชลัวร์เฟิน
 เมื่อไม่มีสระตาม
 และเป็นพยางค์ปิด
 –วร์
 Urs [ʊɐ̯s, ʊʀs]  =  อวร์
 Kurt [kʊɐ̯t, kʊʀt]  =  ควร์
 ür  yː+ɐ, yː+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ือร์  Ürdinger yːɐ̯dɪŋɐ, ˈyːʀdɪŋɐ]  =  เอือร์ดิงเงอร์  gekürt [ɡəˈkyːɐ̯t, ɡəˈkyːʀt]  =  เกอเคือร์
 für [fyːɐ̯, fyːʀ]  =  เฟือร์  schnürst [ʃnyːɐ̯st, ʃnyːʀst]  =  ชเนือสท์
 yː+ʀ  เมื่อมีสระตาม  –ือ+ร  Türen [ˈtyːʀən]  =  ทือริ
 ʏ+ɐ, ʏ+ʀ  เมื่อไม่มีสระตาม  เ–ือร์  Gürtel [ˈɡʏɐ̯tl̩, ˈɡʏʀtl̩]  =  เกือร์เทิล  Fürth [fʏɐ̯t, fʏʀt]  =  เฟือร์
 Jürgen [ˈjʏɐ̯ɡn̩,ˈjʏʀɡn̩]  =  เยือร์เกิน  Nürnberg [ˈnʏɐ̯nbɛɐ̯k, ˈnʏʀnbɛʀk]  =  เนือร์นแบร์ค
 schlürfen [ˈʃlʏɐ̯fn̩, ˈʃlʏʀfn̩]  =  ชเลือร์เฟิน  Fürst [fʏɐ̯st, fʏʀst]  =  เฟือสท์
 Türkis [tʏɐ̯ˈkiːs, tʏʀˈkiːs]  =  เทือร์คีส  Würzburg [ˈvʏɐ̯t͡sbʊɐ̯k, ˈvʏʀt͡sbʊʀk]  =  เวือทซ์บวร์ค
Y
 y  
 –ี  Ysenburg zn̩bʊɐ̯k, ˈzn̩bʊʀk]  =  อีเซินบวร์ค
   เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ือ  Ypern pɐn]  =  อือเพิร์น
 Typik [ˈtpɪk]  =  ทือพิค
 เมื่อเป็นพยางค์ปิด  –ื
 Synonym [zynoˈnm]  =  ซือโนนื
 Typ [tp]  =  ทื
 y  เมื่อเป็นพยางค์เปิด  –ือ  Hypothese [hypoˈteːzə]  =  ฮือโพเทเซอ
 Psychologie [psyçoloˈɡiː]  =  ซือโชโลกี
 Physik [fyˈziːk]  =  ฟือซีค
หมายเหตุ
 1. ในออสเตรียและบางพื้นที่ของเยอรมนีออกเสียงเป็น ɑː
 2. ในออสเตรียออกเสียงเป็น ɑ
 3. ผู้พูดภาษาเยอรมันที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะ ʀ ท้ายพยางค์เป็นสระ ɐ อาจออกเสียงรูป er (ที่ไม่มีสระตาม) ในคำบางคำเป็น ɛʀ แทน eːʀ

สระประสม แก้

รูปเขียน เสียง ใช้ ตำแหน่ง
พยางค์เปิด พยางค์ปิด
A
 ai  aɪ̯[# 1]  ไ– (พยางค์เปิด),
 ไ––์ (พยางค์ปิด)
 Aitel aɪ̯tl̩]  =  อเทิล  Aitzing aɪ̯t͡sɪŋ]  =  ท์ซิง
 Kai [kaɪ̯]  =    Laib [laɪ̯p]  =  พ์
 Mai [maɪ̯]  =    etwaig [ˈɛtvaɪ̯ç]  =  เอ็ทช์
 au  aʊ̯[# 2]  เ–า (พยางค์เปิด),
 เ–า–์ (พยางค์ปิด)
 außen aʊ̯sn̩]  =  เซิน  auch [aʊ̯x]  =  าค์
 schlau [ʃlaʊ̯]  =  ชล  Augsburg aʊ̯ksbʊɐ̯k, ˈaʊ̯ksbʊʀk]  =  ส์บวร์ค
 klauen [ˈklaʊ̯ən]  =  คลเอิน  landauf [lantˈʔaʊ̯f]  =  ลันท์าฟ์
 äu  ɔɪ̯[# 3]  –็อย (พยางค์เปิด),
 –็อย–์ (พยางค์ปิด)
 äußern ɔɪ̯sɐn]  =  อ็อยเซิร์น  Äuglein ɔɪ̯klaɪ̯n]  =  อ็อยค์ไลน์
 Löwenbräu [ˈløːvn̩bʀɔɪ̯]  =  เลอเวินบร็อย  Bräun [bʀɔɪ̯n]  =  บร็อยน์
 träumen [ˈtʀɔɪ̯mən]  =  ทร็อยเมิน  Häuptner [ˈhɔɪ̯ptnɐ]  =  ฮ็อยท์เนอร์
 ay  aɪ̯  ไ– (พยางค์เปิด),
 ไ––์ (พยางค์ปิด)
 May [maɪ̯]  =  
 Haydn [ˈhaɪ̯dn̩]  =  ฮเดิน
 Kayser [ˈkaɪ̯zɐ]  =  คเซอร์
E
 ei  aɪ̯  ไ– (พยางค์เปิด),
 ไ––์ (พยางค์ปิด)
 Eisen aɪ̯zn̩]  =  อเซิน  Eich [aɪ̯ç]  =  ช์
 Schrei [ʃʀaɪ̯]  =  ชร  kein [kaɪ̯n]  =  น์
 Seite [ˈzaɪ̯tə]  =  ซเทอ  Reim aɪ̯m]  =  ม์
 eu  ɔɪ̯  –็อย (พยางค์เปิด),
 –็อย–์ (พยางค์ปิด)
 Eule ɔɪ̯lə]  =  อ็อยเลอ  euch [ɔɪ̯ç]  =  อ็อยช์
 scheu ɔɪ̯]  =  ช็อย  neun [nɔɪ̯n]  =  น็อยน์
 teuer [ˈtɔɪ̯ɐ]  =  ท็อยเออร์  Zeug [t͡sɔɪ̯k]  =  ซ็อยค์
 ey  aɪ̯  ไ– (พยางค์เปิด),
 ไ––์ (พยางค์ปิด)
 Eylert aɪ̯lɐt]  =  อเลิร์ท
 Mey [maɪ̯]  =  
 Freyung [ˈfʀaɪ̯ʊŋ]  =  ฟรอุง
หมายเหตุ
 1. ตำราด้านสัทศาสตร์หรือพจนานุกรมการออกเสียงบางแห่งอาจใช้สัญลักษณ์ aɛ̯ หรือ ae
 2. ตำราด้านสัทศาสตร์หรือพจนานุกรมการออกเสียงบางแห่งอาจใช้สัญลักษณ์ aɔ̯ หรือ ao
 3. ตำราด้านสัทศาสตร์หรือพจนานุกรมการออกเสียงบางแห่งอาจใช้สัญลักษณ์ ɔœ̯, ɔʏ̯ หรือ ɔø

ดูเพิ่ม แก้

บรรณานุกรม แก้

 • Kohler, Klaus J. (1999), "German", Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 86–89, doi:10.1017/S0025100300004874
 • Krech, Eva-Maria; Stock, Eberhard; Hirschfeld, Ursula; Anders, Lutz-Christian (2009), Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin, New York: Walter de Gruyter.
 • Kleiner, Stefan; Knöbl, Ralf; Mangold, Max (2015), Duden – Das Aussprachewörterbuch. (7. Auflage), Berlin: Dudenverlag; Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.
 • Wiese, Richard (1996), The Phonology of German, Oxford: Oxford University Press.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้