วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/การทับศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย

การทับศัพท์ภาษาอินโดนีเซียในที่นี้เป็นหลักการที่กำหนดตามสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

หลักทั่วไป

แก้

1. การทับศัพท์ภาษาอินโดนีเซียตามหลักเกณฑ์นี้ยึดการออกเสียงตามรูปเขียน (Bahasa Baku) ซึ่งใช้ในประเทศอินโดนีเซีย

2. หลักเกณฑ์นี้มีตารางเทียบอักษรโรมัน (รูมี) กับอักษรไทยที่ใช้ในการทับศัพท์ และมีตัวอย่างประกอบพร้อมความหมาย คำที่นำมาใช้เป็นตัวอย่างในหลักเกณฑ์นี้ส่วนใหญ่เป็นวิสามานยนาม

3. คำที่ไทยรับมาใช้เป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว อาจใช้ต่อไปตามเดิมหรือใช้ตามหลักเกณฑ์นี้ ตัวอย่างในที่นี้ใส่คำทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์และวงเล็บคำที่นิยมใช้มาแต่เดิมไว้ด้วย เช่น

Bali
Jawa
Kalimantan
Yogyakarta
=
=
=
=
บาลี (บาหลี)
จาวา (ชวา)
กาลีมันตัน (กาลิมันตัน)
ยกยาการ์ตา (ยอกยาการ์ตา)

4. ตัวอย่างคำภาษาอินโดนีเซียที่ให้ไว้ในหลักเกณฑ์นี้สะกดตามระบบใหม่ แต่ในเอกสารโบราณหรือชื่อบุคคลอาจพบคำที่สะกดตามระบบเดิมอยู่บ้าง ตัวอักษรที่ใช้ในระบบเดิมและต่างกับตัวอักษรในระบบใหม่มีดังนี้

ระบบเดิม ระบบใหม่ คำทับศัพท์
รูปเขียน ตัวอย่าง รูปเขียน ตัวอย่าง
 tj  Tjiawi  c  Ciawi  จียาวี
 dj  Djakarta  j  Jakarta  าการ์ตา
 j  Jogjakarta  y  Yogyakarta  าการ์ตา (อกาการ์ตา)
 sj  sjarat  sy  syarat  ารัต
 nj  Banjuwangi  ny  Banyuwangi  บาญูวางี
 oe  Soerabaja  u  Surabaya  ซูราบายา

5. พยัญชนะในภาษาอินโดนีเซียหลายตัวไม่มีเสียงในภาษาไทย จำเป็นจะต้องเลือกอักษรไทยที่มีเสียงใกล้เคียง และหลายเสียงต้องใช้อักษรไทยตัวเดียวกันแทนเสียงพยัญชนะที่มีเสียงต่างกันในภาษาอินโดนีเซีย ดังนี้

k
g
q
c
j
s
z
f
v
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
Kuta
Gibran
Qurban
Cisarua
Jakarta
Subang
Zairin
Sofifi
Batavia
=
=
=
=
=
=
=
=
=
กูตา (ชื่อหาด)
กีบรัน (ชื่อบุคคลชาย)
กูร์บัน (ชื่อประเพณี)
จีซารูวา (ชื่อตำบล)
าการ์ตา (ชื่อเมืองหลวง)
ซูบัง (ชื่ออำเภอ)
ริน (ชื่อบุคคลชาย)
โซฟีฟี (ชื่อเมือง)
บาตาฟียา (ปัตตาเวีย) (ชื่อเดิมของเมืองจาการ์ตา)

6. ชื่อในภาษาอินโดนีเซียบางครั้งเขียนด้วยพยัญชนะที่ตามด้วย h โดยออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ในการทับศัพท์ให้ถอดเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ดังนี้

bh
dh
jh
lh
ph
rh
sh
th
zh
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
Bhayangkari
Dharmawangsa
Jhoni
Lhokseumawe
Sophan Sophiaan
Rhoma Irama
Shah
Thamrin
Zhairin
=
=
=
=
=
=
=
=
=
ายังการี (ชื่อระบำ)
าร์มาวังซา (ชื่อถนน)
นี (ชื่อบุคคล)
กเซอมาเว (ชื่อเมือง)
โซปัน โซปียาอัน (ชื่อบุคคล)
มา อีรามา (ชื่อบุคคล)
ะฮ์ (ชื่อสกุล)
ตัมริน (ชื่อถนน)
ริน (ชื่อบุคคล)

7. ทวิอักษรต่อไปนี้แทนเสียง 1 เสียง กำหนดให้ทับศัพท์ด้วยอักษรไทยตัวเดียว ดังนี้

gh[# 1]
kh
ng
ny
sy
=
=
=
=
=
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
เช่น
Ghofar
Khitan
Nganjuk
Nyoman
Syawal
=
=
=
=
=
ฟาร์ (ชื่อบุคคลชาย)
คีตัน (ชื่อพิธีขลิบ)
งันจุก (ชื่ออำเภอ)
มัน (ชื่อบุคคล)
าวัล (ชื่อเดือนตามปฏิทินอิสลาม)

8. พยัญชนะ h และ r ที่อยู่ท้ายพยางค์ ภาษาอินโดนีเซียออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นด้วยแต่ไม่ได้ออกเสียงเหมือนตัวสะกดในภาษาไทย ในการทับศัพท์ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เช่น

h
r
=
=
ฮ์
ร์
เช่น
เช่น
Aceh
Jakarta
=
=
อาเจะฮ์ (ชื่อจังหวัด)
จาการ์ตา (ชื่อเมือง)

9. พยัญชนะกึ่งสระ y ที่ปรากฏในชื่อบุคคลชาวอินโดนีเซีย ออกเสียงเป็นสระอี เช่น

Try = รี
ถ้าพยัญชนะกึ่งสระ y ปรากฏติดกับสระอื่น ในการทับศัพท์ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์สระ i ที่ตามด้วยสระอื่น (ดูข้อ 11.2.1)

10. สระเดี่ยว ในภาษาอินโดนีเซียมี 5 รูป 6 เสียง ได้แก่

a
e
i
o
u
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
ออกเสียงเป็น
/a/
/e/ หรือ /ə/
/i/
/o/
/u/
สระ e ที่ออกเสียง /ə/ ซึ่งออกเสียงสั้นกว่าสระเออในภาษาไทย กำหนดให้ทับศัพท์โดยใช้ เ–อ เมื่อเป็นพยางค์เปิด (พยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะท้าย) และใช้ เ–ิ เมื่อเป็นพยางค์ปิด (พยางค์ที่มีพยัญชนะท้าย)

11. สระที่เรียงกัน ในภาษาอินโดนีเซียมี 2 แบบคือ สระประสมและสระเรียง ดังนี้

11.1 สระประสมในภาษาอินโดนีเซียมี 3 รูปคือ ai, au และ oi กำหนดให้ทับศัพท์เป็น ไ–, เ–า และ โ–ย ตามลำดับ เช่น
Dumai
Krakatau
Warenoi
=
=
=
ดูม (ชื่อเมือง)
กรากา (กรากาตัว) (ชื่อภูเขาไฟ)
วาเร (ชื่อแม่น้ำ)
ในกรณีที่มีพยัญชนะตามมา ภาษาอินโดนีเซียออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นด้วย ในการทับศัพท์ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับบนพยัญชนะที่ตามมานั้น เช่น
Daik
Laut Bangko
Elsoin
=
=
=
ไดก์ (ชื่อภูเขา)
เลาต์บังโก (ชื่อทะเลสาบ)
เอ็ลโซยน์ (ชื่อสกุล)
11.2 สระคู่อื่นที่ไม่ใช่สระประสม จะออกเสียงทีละตัวเป็นสระเรียง มีหลักเกณฑ์ดังนี้
11.2.1 สระเรียงที่มีสระ i ตามด้วยสระอื่นออกเสียงมี ย แทรกอยู่ ให้ทับศัพท์โดยแทรก ย เช่น
Rumbia
Biak
Dio
Tionghua
Soasiu
Ignatius
Walaia
Riau
=
=
=
=
=
=
=
=
รุมบียา (ชื่อตำบล)
บียัก (ชื่อเกาะ)
ดีโย (ชื่อบุคคลชาย)
ตียงฮูวา (คนจีน)
โซอาซียู (ชื่อเมือง)
อิกนาตียุซ (ชื่อบุคคลชาย)
วายา (ชื่อสกุล)
รีเยา (ชื่อจังหวัด)
11.2.2 สระเรียงที่มีสระ u ตามด้วยสระอื่นออกเสียงมี ว แทรกอยู่ ให้ทับศัพท์โดยแทรก ว เช่น
Papua
Kapuas
Latue
Immanuel
Batui
Pluit
Haluoleo
Kuhuail
=
=
=
=
=
=
=
=
ปาปูวา (ปาปัว) (ชื่อเกาะ)
กาปูวัซ (ชื่อแม่น้ำ)
ลาตูเว[# 2] (ชื่อสกุล)
อิมมานูเว็ล (ชื่อบุคคลชาย)
บาตูวี (ชื่อแม่น้ำ)
ลูวิต (ชื่อหมู่บ้าน)
ฮาลูโวเลโอ (ชื่อมหาวิทยาลัย)
กูฮูไวล์ (ชื่อสกุล)
11.2.3 สระเรียงอื่นนอกจากนี้ให้ทับศัพท์แยกทีละตัวตามสระเดี่ยว เช่น
Hutapea
Sidoarjo
Sigeaon
=
=
=
ฮูตาปอ (ชื่อสกุล)
ซีดอร์โจ (ชื่ออำเภอ)
ซีกออน (ชื่อแม่น้ำ)
11.3 สระ eu โดยปรกติจะทับศัพท์ตามสระเดี่ยว เช่น
Peulisa = ออูลีซา (ชื่อบุคคลหญิง)
ยกเว้นชื่อภูมิศาสตร์ในจังหวัดอาเจะฮ์และชวาตะวันตก ออกเสียงสระ eu เป็น เออ กำหนดให้ทับศัพท์โดยใช้ เ–อ เมื่อเป็นพยางค์เปิด และใช้ เ–ิ เมื่อเป็นพยางค์ปิด เช่น
Lhokseumawe
Ciheuleut
=
=
ลกมาเว (ชื่อเมืองในจังหวัดอาเจะฮ์)
จีอเลิต (ชื่อถนนในจังหวัดชวาตะวันตก)
11.4 สระ ie ส่วนใหญ่ออกเสียงเป็น อี กำหนดให้ทับศัพท์เป็น –ี เช่น
Habibie = ฮาบีบี (ชื่อบุคคลชาย)
แต่ถ้าเป็นชื่อที่มาจากภาษาอังกฤษ ออกเสียงเป็น อีเย กำหนดให้ทับศัพท์เป็น –ีเย– เช่น
Daniel = ดานีเยล (ชื่อบุคคลชาย)
ชื่อภูมิศาสตร์บางชื่ออาจออกเสียงเป็น อีเย กำหนดให้ทับศัพท์เป็น –ีเย– เช่น
Dieng
Pandang Tieng
=
=
ดีเยง (ชื่อที่ราบสูง)
ปันดังตีเยง (ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว)

12. คำที่ประกอบด้วยคำหลายคำ ถ้าเป็นชื่อภูมิศาสตร์ให้เขียนทับศัพท์ติดกัน เช่น

Sungai Penuh
Gunung Sahari
=
=
ซูไงเปอนุฮ์ (ชื่อเมือง)
กูนุงซาฮารี (ชื่อถนน)
ส่วนชื่ออื่นให้เขียนทับศัพท์แยกกันตามการเขียนในภาษาอินโดนีเซีย
ชื่อบุคคล เช่น
Halim Perdanakusuma = ฮาลิม เปอร์ดานากูซูมา
ชื่อพรรคการเมือง เช่น
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan = ปาร์ไต เดโมกราซี อินโดเนซียา เปอร์จูวางัน
ชื่อหน่วยราชการ เช่น
Majelis Permusyawaratan Rakyat = มาเจอลิซ เปอร์มูชาวาราตัน รักยัต
ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน เช่น
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa = บาดัน เปอเงิมบางันดัน เปิมบีนาอัน บาฮาซา (หน่วยงานทางด้านภาษาแห่งชาติ)

13. ชื่อภูมิศาสตร์ที่มีคำบอกประเภทวิสามานยนามกำกับอยู่ ให้แปลคำบอกประเภทวิสามานยนามเป็นภาษาไทย แล้วเขียนติดกับคำทับศัพท์ เช่น

Pulau Nias
Sungai Barito
=
=
เกาะนียัซ
แม่น้ำบารีโต
แต่ถ้าคำเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชื่อภูมิศาสตร์แล้ว ให้ทับศัพท์และเขียนติดกันทุกคำ เช่น
Kabupaten Gunung Kidul (Kab. Gunung Kidul)
Jalan Sungai Sahari (Jl. Sungai Sahari)
=
=
อำเภอกูนุงกีดุล
ถนนซูไงซาฮารี

14. ชื่อบุคคลที่มาจากภาษาอาหรับ ให้ทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย

15. ชื่อบุคคลในภาษาอินโดนีเซีย โดยปรกติจะมีเฉพาะชื่ออย่างเดียว ซึ่งอาจมีคำเดียวหรือหลายคำก็ได้ เช่น

Soekarno
Fitri Andini
Basuki Tjahaja Purnama
=
=
=
ซูการ์โน
ฟีตรี อันดีนี
บาซูกี จาฮายา ปูร์นามา
ชื่อและชื่อสกุล เช่น
Diana Nasution = ดียานา นาซูตียน
เมื่อต้องการยกย่องจะมีคำนำหน้านามด้วย ถ้าเป็นผู้ชายใช้ว่า Bapak ทับศัพท์เป็น บาปัก ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ว่า Ibu ทับศัพท์เป็น อีบู เช่น
Bapak Joko Widodo
Ibu Sri Mulyani
=
=
บาปัก โจโก วีโดโด
อีบู ซรี มุลยานี

16. ชื่อ นามสกุล และคำนำหน้านามที่เขียนแบบย่อ ให้เขียนทับศัพท์เป็นคำเต็ม เช่น

Moh. (Mohammad)
Muh. (Muhammad)
A. (Ahmad)
=
=
=
โมฮัมมัด
มูฮัมมัด
อะฮ์มัด

17. คำย่อ คำภาษาอินโดนีเซีย ถ้าเป็นอักษรย่อที่อ่านเรียงตัวอักษร เช่น ชื่อหน่วยงาน ชื่อองค์กร ชื่อพรรคการเมือง ให้เขียนทับศัพท์ตามชื่ออักษรย่อนั้น ๆ ดังนี้

A
D
G
J
M
P
S
V
Y
=
=
=
=
=
=
=
=
=
อา
เด
เก
เจ
เอ็ม
เป
เอ็ซ
เฟ
เย
B
E
H
K
N
Q
T
W
Z
=
=
=
=
=
=
=
=
=
เบ
เอ
ฮา
กา
เอ็น
กี
เต
เว
เซ็ต
C
F
I
L
O
R
U
X

=
=
=
=
=
=
=
=

เจ
เอ็ฟ
อี
เอ็ล
โอ
เอร์
อู
เอ็กซ์

คำย่อบางคำมีจุด บางคำไม่มีจุด ในการทับศัพท์ให้เขียนตามการเขียนในภาษาอินโดนีเซีย
หมายเหตุ
  1. ทวิอักษร gh ไม่มีในระบบการเขียนภาษาอินโดนีเซีย แต่อาจปรากฏในชื่อบุคคลที่มาจากภาษาอาหรับ เช่น Ghalib = าลิบ
  2. อาจมีบางคำที่ออกเสียง ue เป็น อูเวอ กำหนดให้ทับศัพท์โดยใช้ –ูเวอ เมื่อเป็นพยางค์เปิด และใช้ –ูเวิ– เมื่อเป็นพยางค์ปิด เช่น Gayo Lues = กาโยลูเวิซ (ชื่ออำเภอ)

ตารางเทียบเสียง

แก้

เสียงพยัญชนะ

แก้
อักษรโรมัน ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย
 b  บ  Bantul  บันตุล  ชื่ออำเภอ
 Ambarawa  อัมาราวา  ชื่อตำบล
 Wahab  วาฮั  ชื่อบุคคลชาย
 c  จ  Cikampek  จีกัมเป็ก  ชื่อตำบล
 Rancabali  รันาบาลี  ชื่อตำบล
 ch  ค  Chairil  ไริล  ชื่อบุคคลชาย
 Rachmat  รัมัต  ชื่อบุคคลชาย
 Urbach  อูร์บั  ชื่อสกุล
 d  ด  Denpasar  เด็นปาซาร์  ชื่อเมือง
 Sukadana  ซูกาานา  ชื่อตำบล
 Murad  มูรั  ชื่อสกุล
 f  ฟ  Fajar Utama  าจาร์ อูตามา  ชื่อขบวนรถไฟ
 Nafali  นาาลี  ชื่อสกุล
 Assegaf  อัซเซอกั  ชื่อสกุล
 g  ก  Gandaria  กันดารียา  ชื่อถนน
 Magelang  มาเอลัง  ชื่อเมือง
 Ciledug  จีเลอดุ  ชื่อตำบล
 h  ฮ  Harina  ารีนา  ชื่อขบวนรถไฟ
 Minahasa  มีนาาซา  ชื่ออำเภอ
 Aceh  อาเจะฮ์  ชื่อจังหวัด
 j  จ  Jombang  มบัง  ชื่ออำเภอ
 Brawijaya  บราวีายา  ชื่อมหาวิทยาลัย
 k  ก  Kediri  เอดีรี  ชื่อเมือง
 Sukabumi  ซูาบูมี  ชื่อเมือง
 Demak  เดอมั  ชื่ออำเภอ
 kh  ค  Khairul  ไรุล  ชื่อบุคคลชาย
 Ikhsan  อิซัน  ชื่อบุคคลชาย
 Sondakh  ซนดั  ชื่อสกุล
 l  ล  Lampung  ลัมปุง  ชื่อจังหวัด
 Cilegon  จีเอกน  ชื่อเมือง
 Kendal  เกินดั  ชื่ออำเภอ
 m  ม  Medan  เดัน  ชื่อเมือง
 Wamena  วาเนา  ชื่อเมือง
 Karangasem  การางาเซิ  ชื่ออำเภอ
 n  น  Natuna  าตู  ชื่อเกาะ
 Manado  มาาโด  ชื่อเมือง
 Bintan  บิตั  ชื่อเกาะ
 ng  ง  Ngawi  าวี  ชื่ออำเภอ
 Pengalengan  เปองาเลงั  ชื่อตำบล
 Palembang  ปาเล็มบั  ชื่อเมือง
 nk (เมื่ออยู่กลางคำ)  งก  Franky  ฟรังกี  ชื่อบุคคลชาย
 nk (เมื่ออยู่ท้ายคา)  ง  Immink  อิมมิ  ชื่อสกุล
 ny  ญ  Nyoto  โโต  ชื่อบุคคลชาย
 Banyumas  บาญูมัซ  ชื่ออำเภอ
 p  ป  Padang  าดัง  ชื่อเมือง
 Balikpapan  บาลิกปั  ชื่อเมือง
 Cilacap  จีลาจั  ชื่อเมือง
 r  ร  Rinjani  รินจานี  ชื่อภูเขา
 Turangga  ตูรังกา  ชื่อขบวนรถไฟ
 Malabar  มาลาบาร์  ชื่อภูเขา
 s  ซ  Sorong  ซ-รง  ชื่อเมือง
 Tasikmalaya  ตาซิกมาลายา  ชื่อเมือง
 Bengkalis  เบิงกาลิ  ชื่อเกาะ
 sy  ช  Syiah Kuala  ชียะฮ์กูวาลา  ชื่อมหาวิทยาลัย
 Basyuni  บาชูนี  ชื่อบุคคลชาย
 t  ต  Tegal  เอกัล  ชื่อเมือง
 Gorontalo  โก-รนาโล  ชื่อเมือง
 Cipatat  จีปาตัต  ชื่อตำบล
 Cisaat  จีซาอั  ชื่อตำบล
 v  ฟ  Venny  เฟ็นนี  ชื่อบุคคลหญิง
 Yuvai Semaring  ยูไเซอมาริง  ชื่อภูเขา
 Raviv  ราฟิฟ  ชื่อสกุล
 w  ว  Wonosobo  โโนโซโบ  ชื่ออำเภอ
 Mulawarman  มูลาาร์มัน  ชื่อมหาวิทยาลัย
 Pajow  ปาโจ  ชื่อสกุล
 y  ย  Yogyakarta  าการ์ตา (อกาการ์ตา)  ชื่อเขตพิเศษ
 Yamin  ามิน  ชื่อภูเขา
 Boyolali  โบโลาลี  ชื่ออำเภอ
 Jayapura  จาาปูรา  ชื่อเมือง
 z  ซ  Zairin  ไริน  ชื่อบุคคลชาย
 Marzuki  มาร์ซูกี  ชื่อบุคคลชาย
 Aziz  อาซิซ  ชื่อบุคคลชาย

เสียงสระ

แก้

สระเดี่ยว

แก้
อักษรโรมัน ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย
A
 a (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –า  Asahan  อฮัน  ชื่อเขื่อน
 Padang  ปดัง  ชื่อเมือง
 Sumatera  ซูมเตอร (สุมาตรา)  ชื่อเกาะ
 a (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ั  Andalas  อันดาลั  ชื่อมหาวิทยาลัย
 Bandung  บันดุง  ชื่อเมือง
 Malang  มาลั  ชื่อเมือง
 ah  –ะฮ์  Ahmad  อะฮ์มัด  ชื่อบุคคลชาย
 Dahlan  ดะฮ์ลัน  ชื่อสกุล
 Aisyah  ไอชะฮ์  ชื่อบุคคลหญิง
 ar  –าร์  Ardi  อาร์ดี  ชื่อบุคคลชาย
 Jarwo  จาร์โว  ชื่อบุคคลชาย
 Banjar  บันจาร์  ชื่อเมือง
 ay  ไ–  Way Kambas  วกัมบัซ  ชื่ออุทยานแห่งชาติ
E
 e[# 1] (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  เ–อ  Emas  มัซ  ชื่อทะเลสาบ
 Bekasi  กาซี  ชื่อเมือง
 Semarang  มารัง  ชื่อเมือง
 Magelang  มาลัง  ชื่อเมือง
 Majenang  มานัง  ชื่อตำบล
 Inneke  อินอเ  ชื่อบุคคลหญิง
 Julianse  จูลียัน  ชื่อบุคคลชาย
 เ–  Emil  อมิล  ชื่อบุคคล
 Depok  ดปก  ชื่อเมือง
 Buleleng  บูลเล็ง  ชื่ออำเภอ
 Bone  โบ  ชื่ออำเภอ
 e (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  เ–ิ  Empu Jaya  เอิมปู จายา  ชื่อขบวนรถไฟ
 Tembesi  เติมเบอซี  ชื่อหมู่บ้าน
 Tebet  เตอเบิ  ชื่อตำบล
 เ–็  Endes  เอ็เด็  ชื่อบุคคลชาย
 Menteng  เม็เต็  ชื่อตำบล
 Pangestu  ปาเง็ซตู  ชื่อบุคคล
 Cikampek  จีกัมเป็  ชื่อตำบล
 eh  เ–ะฮ์  Saleh  ซาะฮ์  ชื่อบุคคลชาย
 ek  เ–็ก  seksa  เซ็กซา  ทรมาน
 er  เ–อร์  Jember  เจิมอร์  ชื่อเมือง
 เ–ร์  Klender  เกล็นร์  ชื่อหมู่บ้าน
I
 i (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ี  Ipuh  อีปุฮ์  ชื่อแม่น้ำ
 Dili  ดีลี  ชื่อเมือง
 i (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ิ  Indramayu  อินดรามายู  ชื่อเมือง
 Bugis  บูกิ  ชื่อชาติพันธุ์
 ih  –ิฮ์  Ihwan  อิฮ์วัน  ชื่อบุคคลชาย
 Sugih  ซูกิฮ์  ชื่อภูเขา
 ir  –ีร์  Irwan  อีร์วัน  ชื่อบุคคลชาย
 Samosir  ซาโมซีร์  ชื่อเกาะ
O
 o (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  โ–  Oleng  อเล็ง  ชื่อสกุล
 Poso    ชื่อเมือง
 o (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  โ–ะ (ลดรูป)  Onsu  อนซู  ชื่อสกุล
 Pontianak  ปนตียานัก  ชื่อเมือง
 Ambon  อัมบน  ชื่อเกาะ
 oh  โ–ะฮ์  Ohman  ะฮ์มัน  ชื่อสกุล
 Mohtar  ะฮ์ตาร์  ชื่อบุคคลชาย
 Paloh  ปาะฮ์  ชื่อสกุล
 or  โ–ร์  Orno  ร์โน  ชื่อสกุล
 Yordan  ร์ดัน  ชื่อสกุล
 Bogor  โบร์  ชื่อเมือง
U
 u (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)   –ู  Udayana  อูดายานา  ชื่อมหาวิทยาลัย
 Dumai  ดูไม  ชื่อเมือง
 Kelimutu  เกอลีมูตู  ชื่อภูเขา
 u (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ุ  Untu  อุนตู  ชื่อสกุล
 Sumba  ซุมบา  ชื่อเกาะ
 Lampung  ลัมปุ  ชื่อจังหวัด
 uh  –ุฮ์  Uhya  อุฮ์ยา  ชื่อบุคคลชาย
 Muhsin  มุฮ์ซิน  ชื่อบุคคลชาย
 Buluh  บูลุฮ์  ชื่อเมือง
 ur  –ูร์  Urdu  อูร์ดู  ชื่อภาษา
 Purbalingga  ปูร์บาลิงกา  ชื่ออำเภอ
 Bungur  บูงูร์  ชื่อหมู่บ้าน
Y
 y (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ี  Ynawarin  อีนาวาริน  ชื่อสกุล
 Dyta  ดีตา  ชื่อบุคคลหญิง
 Rizky  ริซกี  ชื่อบุคคลชาย
 y (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ิ  Cyndi  ซินดี  ชื่อบุคคลหญิง
 Ellyn  เอ็ลลิ  ชื่อบุคคลหญิง
หมายเหตุ
  1. สระ e ที่พบในคำทั่วไปส่วนมากออกเสียง เออ ส่วนที่พบในวิสามานยนามอาจออกเสียง เออ หรือ เอ ก็ได้ ให้ตรวจสอบจากพจนานุกรม เช่น Jember = เจิร์ (ชื่อเมือง), Klender = ล็ดร์ (ชื่อหมู่บ้าน)

สระประสม

แก้
อักษรโรมัน ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย
A
 ai  ไ–  Ainun  อนุน  ชื่อบุคคลหญิง
 Airlangga  อร์ลังกา  ชื่อมหาวิทยาลัย
 Aingbantai  อง์บันไต  ชื่อแม่น้ำ
 Daik  ดก์  ชื่อภูเขา
 Kaimana  กมานา  ชื่ออำเภอ
 Paihra  ปฮ์รา  ชื่อสกุล
 Mentawai  เมินตา  ชื่อหมู่เกาะ
 ai (เมื่อตามด้วย an)  ไ–ย  Laian  ยั  ชื่อสกุล
 au  เ–า  Audi  ดี  ชื่อบุคคลหญิง
 Kaur  ร์  ชื่ออำเภอ
 Laulo  โล  ชื่อทะเลสาบ
 Lauhvy  ฮ์วี  ชื่อสกุล
 Merauke  เมอเก  ชื่ออำเภอ
 Melinau  เมอลี  ชื่อแม่น้ำ
 au (เมื่อตามด้วย an)  เ–าว  Kepulauan Seribu  เกอปูาวันเซอรีบู  ชื่ออำเภอ
O
 oi  โ–ย  Oita  ตา  ชื่อสกุล
 Boinsera  น์เซอรา  ชื่อสกุล
 Toili  ลี  ชื่อแม่น้ำ
 Elsoin  เอ็ลน์  ชื่อสกุล
 Warenoi  วาเร  ชื่อแม่น้ำ

สระเรียง

แก้
อักษรโรมัน ใช้ ตัวอย่างคำ คำทับศัพท์ ความหมาย
I
 ia (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ียา  Gianyar  กียาญาร์  ชื่ออำเภอ
 Pariaman  ปารียามัน  ชื่อเมือง
 Rumbia  รุมบียา  ชื่อตำบล
 ia (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ียั–  Ian  อียั  ชื่อบุคคลชาย
 Kepahiang  เกอปาฮียั  ชื่ออำเภอ
 Biak  บียั  ชื่อเกาะ
 iah  –ียะฮ์  Diah  ดียะฮ์  ชื่อบุคคลหญิง
 iar  –ียาร์  Niar  นียาร์  ชื่อบุคคลหญิง
 ie  –ี  Latief  ลาตี  ชื่อบุคคลชาย
 Arie  อารี  ชื่อบุคคล
 Pidie  ปีดี  ชื่ออำเภอ
 ie (ในคำยืมจากภาษาอังกฤษ)  –ีเย–  Daniel  ดานีเย  ชื่อบุคคลชาย
 Gabriel  กาบรีเย  ชื่อบุคคลชาย
 io (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ีโย  Iodin  อีโยดิน  ไอโอดีน
 Giovani  กีโยวานี  ชื่อบุคคลชาย
 Supiori  ซูปีโยรี  ชื่อเกาะ
 Supadio  ซูปาดีโย  ชื่อสนามบิน
 io (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ีย–  Ion  อีย  ไอออน (อะตอม)
 Dion  ดีย  ชื่อบุคคลชาย
 Muriolkossu  มูรียล-กซซู  ชื่อสกุล
 Nasution  นาซูตีย  ชื่อสกุล
 ioh  –ีโยะฮ์  Pioh  ปีโยะฮ์  ชื่อสกุล
 ior  –ีโยร์  Junior  จูนีโยร์  ชื่อบุคคลชาย
 iu (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ียู  Iuran  อียูรัน  ระดมเงิน
 Liu  ลียู  ชื่อสกุล
 Masiulang  มาซียูลัง  ชื่อแม่น้ำ
 Soasiu  โซอาซียู  ชื่อหมู่เกาะ
 iu (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ียุ  Siutta  ซียุตตา  ชื่อสกุล
 Wariunsora  วารียุนโซรา  ชื่อสกุล
 Madiun  มาดียุ  ชื่อเมือง
 iuh  –ียุฮ์  Sumpiuh  ซุมปียุฮ์  ชื่อตำบล
 iur  –ียูร์  Senyiur  เซอญียูร์  ชื่อแม่น้ำ
U
 ua (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ูวา  Kualanamu  กูวาลานามู  ชื่อสนามบิน
 Kambuaya  กัมบูวายา  ชื่อสนามบิน
 Atambua  อาตัมบูวา  ชื่อเมือง
 ua (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ูวั–  Juanda  จูวันดา  ชื่อสนามบิน
 Labuanratu  ลาบูวันราตู  ชื่อสถานีรถไฟ
 Pasuruan  ปาซูรูวั  ชื่อเมือง
 uah  –ูวะฮ์  Marfuah  มาร์ฟูวะฮ์  ชื่อบุคคลชาย
 uar  –ูวาร์  Yanuar  ยานูวาร์  ชื่อบุคคลชาย
 ue (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ูเว  Manueke  มานูเวเก  ชื่อสกุล
 ue (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ูเว็–  Duet  ดูเว็  ร้องเพลงสองคน
 ueh  –ูเวะฮ์  ไม่พบตัวอย่าง
 uer  –ูเว  saguer  ซากูเวร์  เหล้าชนิดหนึ่ง
 ui (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ูวี  Wuisan  วูวีซัน  ชื่อสกุล
 Gobuino  โกบูวีโน  ชื่อสกุล
 Batui  บาตูวี  ชื่อแม่น้ำ
 ui (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ูวิ–  Buiswarin  บูวิซวาริน  ชื่อสกุล
 Pluit  ปลูวิ  ชื่อหมู่บ้าน
 uih  –ูวิฮ์  Buih  บูวิฮ์  ฟองอากาศ
 uir  –ูวีร์  Tildjuir  ติลจูวีร์  ชื่อสกุล
Y
 ya (เมื่อเป็นพยางค์เปิด)  –ียา  Lidya  ลีดียา  ชื่อบุคคลหญิง
 ya (เมื่อเป็นพยางค์ปิด)  –ียั–  Ryan  รียั  ชื่อบุคคลชาย
 Tyas  ตียั  ชื่อบุคคลหญิง

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้