บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ยุคโทเนียน
1000 - 720 ล้านปีมาแล้ว
O2 เฉลี่ยในบรรยากาศในช่วงยุค ประมาณร้อยละ 2 (ปริมาตร/ปริมาตร) [1]
(10 % ของยุคปัจจุบัน)


ยุคโทเนียน (อังกฤษ: Tonian) เป็นยุคแรกแห่งมหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก อยู่ระหว่าง 1,000 ล้านปีมาแล้วถึง 850 ล้านปีมาแล้ว ในยุคนี้สิ่งมีชีวิตเล็ก เช่น โปรโตซัว ได้ถือกำเนิดขึ้น ทวีปทั้งหลายได้มารวมกันเป็นมหาทวีปโรดิเนีย ซึ่งสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เล็ก ๆ ได้เกิดขึ้นช่วงยุคเอกเทเซียนถึงยุคสเทเนียน หรือประมาณ 1,350 ล้านปีก่อนแล้ว

อ้างอิงแก้ไข

ต่อจาก
บรมยุคอาร์เคียน
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก ตามด้วย
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน