เปิดเมนูหลัก

ยศทหารในกองทัพสหราชอาณาจักร

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ ค.ศ. 1953.

ยศทหารแก้ไข

ชั้นยศ กองทัพบก ราชนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
ผู้บัญชาการทหาร
Commander
 
จอมพล
(Field Marshal)
 
จอมพลเรือ
(Captain General of Royal Marines)
 
จอมพลเรือ
(Admiral of the Fleet)
 
จอมพลอากาศ
(Marshal of the Royal Air Force)
นายพล (นายธง)
General
 
พลเอก
(General)
 

พลเอก
(General)
 
พลเรือเอก
(Admiral)
 
พลอากาศเอก
(Air Chief Marshal)
 
พลโท
(Lieutenant-general)
 
พลโท
(Lieutenant-general)
 
พลเรือโท
(Viceadmiral)
 
พลอากาศโท
(Air Marshal)
 
พลตรี
(General-major)
 
พลตรี
(General-major)
 
พลเรือตรี
(Kontraadmiral)
 
พลอากาศตรี
(Air vice-Marshal)
 
พลจัตวา
(Brigadier)
 
พลจัตวา
(Brigadier)
 
พลเรือจัตวา
(Commodore)
 
พลอากาศจัตวา
(Air Commodore)
นายพัน (นายนาวา)
Colonel
 
พันเอก
(Colonel)
 

พันเอก
(Colonel)
 
นาวาเอก
(Captain)
 
นาวาอากาศเอก
(Group Captain)
 
พันโท
(Lieutenant Colonel)
 
พันโท
(Lieutenant-Colonel)
 
นาวาโท
(Commander)
 
นาวาอากาศโท
(Wing Commander)
 
พันตรี
(Major)
 
พันตรี
(Major)
 
นาวาตรี
(Lieutenant Commander)
 
นาวาอากาศตรี
(Squadron Leader)
นายร้อย (นายเรือ)
Lieutenant
 
ร้อยเอก
(Kapetan)
 
ร้อยเอก
(Captian)
 
เรือเอก
(Captian)
 
เรืออากาศเอก
(Flight Lieutenant)
 
ร้อยโท
(Lieutenant)
 
ร้อยโท
(Lieutenant)
 
เรือโท
(Lieutenant)
 
เรืออากาศโท
(Flying Officer)
 
ร้อยตรี
(Second lieutenant)
 
ร้อยตรี
(Second lieutenant)
 
เรือตรี
(Sub-lieutenant)
 
เรืออากาศตรี
(Pilot Officer)
นักเรียนนายร้อย
Cadet
ไม่มีการแต่งตั้ง
 
นักเรียนทำการนายเรือ
(Midshipman)
 
ว่าที่เรืออากาศตรี
(Acting Pilot Officer)
 
นักเรียนนายร้อย
(Officer Cadet)
 
นักเรียนนายเรือ
(Officer Cadet)
 
นักเรียนนายเรืออากาศ
(Officer Cadet)
ชั้นจ่านายสิบ
หรือ
ชั้นพันจ่า
 
จ่าสิบเอก
(Warrant Officer Class 1)
 
พันจ่าเอก
(Warrant Officer Class 1)
 
พันจ่าอากาศเอก
(Master Aircrew)
 
จ่าสิบโท
(Warrant Officer Class 2)
 
พันจ่าโท
(Warrant Officer Class 2)
 
พันจ่าอากาศโท
(Warrant Officer)
 
จ่าสิบตรี
(Staff Sergeant)
 
จ่าสิบตรี
(RM Colour Sergeant)
 
พันจ่าตรี
(Chief Petty Officer)
 
พันจ่าอากาศตรี
(Flight Sergeant)
ชั้นนายสิบ
 
สิบเอก
(Sergeant)
 
สิบเอก
(Sergeant)
 
จ่าเอก
(Petty Officer)
 
จ่าอากาศเอก
(Sergeant)
 

สิบโท
(Corporal)
 
สิบโท
(Corporal)
 
จ่าโท
(Leading Rate)
 
จ่าอากาศโท
(Corporal)
 
สิบตรี
(Lance Corporal)
 
สิบตรี
(Lance Corporal)
 
จ่าตรี
(Able Rating)
 
จ่าอากาศตรี
(Lance Corporal)
พลทหาร
พลทหาร
(Private, Seaman, Aircraftman/Woman)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข