คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(เปลี่ยนทางจาก คณะวนศาสตร์)

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะเริ่มแรกตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพัฒนามาจาก "โรงเรียนป่าไม้" จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ ชีววิทยาป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ์ และอนุรักษวิทยา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวนศาสตร์สามารถเข้าปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับป่าไม้ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น

คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Superuser-2014-07-26 095904.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Forestry,
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479
คณบดีผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
วารสารวารสารวนศาสตร์
(Thai Journal of Forestry)
สีประจําคณะ     สีน้ำตาลแดง
สัญลักษณ์ละองละมั่ง
เว็บไซต์www.forest.ku.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะวนศาสตร์ วิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนป่าไม้" ของ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ที่จังหวัดแพร่ โดยในระยะแรกได้ใช้หลักสูตรการศึกษา 2 ปี ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้โอนมาอยู่ในสังกัด "วิทยาลัยเกษตรศาสตร์" พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนป่าไม้" เป็น "โรงเรียนวนศาสตร์" โดยจะรับนิสิตเฉพาะผู้ที่สำเร็จจาก "โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้"เท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "วิทยาลัยวนศาสตร์" โดยรับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไปเข้าศึกษาด้วย

ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนเป็น "คณะวนศาสตร์" และได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่คณะวนศาสตร์ยังคงเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่จังหวัดแพร่ และได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เมื่อปี พ.ศ. 2499 พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวนศาสตรบัณฑิต และเริ่มเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2510[1] โดยที่โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ ยังเปิดทำการเรียนการสอนตามเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปี พ.ศ. 2536

หน่วยงานแก้ไข

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวนศาสตร์

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)[2]

 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
  • สาขาวิศวกรรมป่าไม้
  • สาขาการจัดการป่าไม้
  • สาขาวนวัฒนวิทยา
  • สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
  • สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ

หลักสูตรสองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้[3]
 • สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม[4]
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) [5]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ [6]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์
  • สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์[7]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) [8]
 • สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน [9]
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ [10]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ [11]
 • สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว [12]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวนศาสตร์[13]
  • สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
  • สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้
  • สาขาวิชาการจัดการป่าไม้
  • สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

 • ทำเนียบผู้วางรากฐานการศึกษาวนศาสตร์และผู้บริหารนับตั้งแต่เป็นโรงเรียนป่าไม้แพร่ กรมป่าไม้ จนมาเป็นคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบัน[14]
ทำเนียบคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายพระนามและรายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. หลวงวิลาสวันวิท พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2485
2. หลวงบริหารวนเขต พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487
3. อาจารย์ คิด สุวรรณสุทธิ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2488
4. หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2489
5. ศาสตราจารย์ เทอด สุปรีชากร พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2491
6. พลตำรวจโท เพียรสฤษฎ์ ยุทธศิลป พิริยะโยธิน พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2491
7. ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2502
8. ศาสตราจารย์ เทียม คมกฤส พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2513
9. ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2515
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2523
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2530
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วัชรกิตติ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533
13. ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ กุฎอินทร์ พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548
16. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557
18. อาจารย์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้าพระนามและนามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้าพระนามและนามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติการก่อตั้งคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Archived 2012-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ไทย)
 2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 3. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม)[ลิงก์เสีย]
 5. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) (ภาคพิเศษ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน์)[ลิงก์เสีย]
 7. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 8. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์เขตร้อน) (นานาชาติ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 9. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 10. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 11. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป่าไม้)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 12. "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-03-24.
 13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)[ลิงก์เสีย]
 14. "ทำเนียบคณบดี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-09-28. สืบค้นเมื่อ 2017-10-14.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข