1 E+8 m²

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

1 E+8 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 ตารางกิโลเมตร

เกาะภูเก็ต
โซลพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 100 ตารางกิโลเมตรตัวอย่าง แก้พื้นที่ขนาดมากกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตร