1 E+9 m²

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

1 E+9 m² (อังกฤษ: 1 E+9 m²) เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 ตารางกิโลเมตร

จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 9,942 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรตัวอย่าง แก้พื้นที่ขนาดมากกว่า 10,000 ตารางกิโลเมตร