1 E+10 m²

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

1 E+10 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 ตารางกิโลเมตร

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 20,494 ตารางกิโลเมตร
ประเทศปานามา มีพื้นที่ 78,200 ตารางกิโลเมตร
ประเทศโปรตุเกส มีพื้นที่ 92,391 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 10,000 ตารางกิโลเมตรตัวอย่าง แก้พื้นที่ขนาดมากกว่า 100,000 ตารางกิโลเมตร