1 E+7 m²

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

1 E+7 m² เป็นอันดับของขนาดของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10 ถึง 100 ตารางกิโลเมตร

เกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์กพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตรตัวอย่าง

แก้พื้นที่ขนาดมากกว่า 100 ตารางกิโลเมตร