โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ย่อ " ว.ศ." ) เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประเภทสามัญศึกษา และเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
Winitsuksa School Under Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
ที่ตั้ง
แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 10 ถนนเพทราชา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.ศ.
ประเภทเอกชน
สถาปนา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ผู้ก่อตั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพุทธวรญาณ(ทองย้อย กิตติทินโน)
หน่วยงานกำกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้อำนวยการพระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
สีเหลือง - แดง
เว็บไซต์http://winitsuksa.ws.ac.th

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มี 2 ระดับชั้นคือ มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 5,000 คน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรรวมทั้งสิ้น 250 คน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน ปัจจุบันมี พระเทพเสนาบดี(ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนวินิตศึกษาฯ เป็น โรงเรียนเครือข่าย(Partner School) กับ Anderson Secondary School ประเทศสิงค์โปร์ และเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง(Sister School) กับ Pittwater House School ประเทศออสเตรเลีย

โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา และเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

อาคารสถานที่และโครงการ แก้

โรงเรียนวินิตศึกษาฯ แห่งที่1 มีพื้นที่ประมาณ 8.2 ไร่  มีอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น 3 หลัง (อาคารกิตติอุทัย อาคารธรรมญาณ84 และ อาคารพระราชูปถัมภ์) อาคารไม้ 2 ชั้น 2 หลัง (อาคารสังกรบูชิต และอาคารธรรมญาณนฤมิตร) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา) อาคารพระพุทธวรญาณ และหอประชุมบัวอ่อน (ปัจจุบันเป็นยิม)

โรงเรียนวินิตศึกษาแห่งที่ 2 มีทั้งหมด 3 อาคารมี 5 ชั้น ได้แก่ 1. อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ 2. อาคารอุไรศรี 3. อาคารอัมพวัน ส่วนหอพักนักเรียนอยู่ชั้น 1ของอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำและอาคารอัมพวันส่วนหอพักหญิงอยู อาคาร ดร.อุไรศรี มีโดมมีพื้นที่ 6773 ตารางเมตร มี มินิมาร์ท 2 ที่มีอาคารบรรยายรวม 9 แห่ง มีศาลา 4 ที่ มีอ่างเก็บน้ำขนาด 17453 ตารางเมตร มีสวนเกษตรกรรม มีฟาร์มห่าน และศูนย์การเรียนศาสตร์พระราชา

รายชื่อ โครงการ

1.โครงการ Textbook สอวน. 2.โครงการสอวน. 3.โครงการอัจฉริยะภาพทางวิชาการ 4.โครงการช้างเผือก 5.โครงการสอนสองภาษา 6.โครงการเตรียมพร้อมทางวิชาทหาร 7.โครงการทุนหลวง

ประวัติโรงเรียน แก้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2489 ก่อตั้งโดยหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตติทินโน) ซึ่งเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และเจ้าคณะตรวจการภาค6 กับ  คณะศิษย์ 4 คน ได้จัดตั้งโรงเรียนวินิตศึกษาขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกอบรม คุณธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ให้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ และดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยคุณธรรมอันดี เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียน 120คน  ครู 7คน  ใช้ศาลาวัดกวิศราราม และอาคารสถานที่ของวัดเป็นที่เรียน โดยท่านเป็นผู้อำนวยการ และมี ครูประพันธ์ ผลฉาย เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2492  กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ภายหลังจากได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา ได้เพียง ๓ ปี และได้ย้ายสถานที่เรียน มาสร้างอาคารถาวรด้านหลังวัด    ซึ่งเป็นอาคารเรียนปัจจุบัน    โดยมี  อาจารย์ประพัฒน์ ตรีณรงค์  เป็นครูใหญ่คนที่2

พ.ศ. 2493 ได้โอนเข้าเป็นสมบัติของของกวิศรารามมูลนิธิและได้โอนเป็นของวัดกวิศราราม

พ.ศ. 2530    โรงเรียนวินิตศึกษาจึงมีฐานะเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยสมบูรณ์

พ.ศ. 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระเมตตารับโรงเรียนวินิตศึกษา ไว้ในพระราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2538  โรงเรียนวินิตศึกษา ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้จัดโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนบางรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โดยการจัดตั้งโครงการสอนสองภาษา (Bilingual Programme) รวม 6 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา งานบ้าน พลศึกษา ปัจจุบันปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนเพิ่มเป็น 9 รายวิชา

พ.ศ. 2540  โรงเรียนวินิตศึกษา ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนเครือข่าย (Partner School) กับ Anderson Secondary School โรงเรียนอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศสิงคโปร์

พ.ศ. 2541 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2542  โรงเรียนวินิตศึกษา ได้ลงนามข้อตกลงโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (SISTER SCHOOL) กับ Pittwater House School ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล แก้

  • วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการชิงช้าสวรรค์ ฤดูกาลที่ 9 ประจำปี 2558[ต้องการอ้างอิง]
  • วงโยธวาทิตโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2547[ต้องการอ้างอิง]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้