รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5แก้ไข

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติแก้ไข

โรงเรียน สาธิตแก้ไข

ศูนย์การศึกษาแก้ไข

โรงเรียน เอกชนแก้ไข