พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)

พระพุทธวรญาณ นามเดิม ทองย้อย บัวอ่อน ฉายา กิตฺติทินฺโน เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์ เช่น เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และเจ้าคณะตรวจการภาค 6 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี

พระพุทธวรญาณ

(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด1 มกราคม พ.ศ. 2448
ตำบลโพธิ์ผีให้ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (87 ปี 350 วัน ปี)
มรณภาพ17 ธันวาคม พ.ศ. 2535
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 8 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดกวิศรารามราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เจ้าคณะตรวจการภาค 6

ประวัติ

แก้

พระพุทธวรญาณ มีนามเดิมว่า ทองย้อย บัวอ่อน (หลังจากเป็นพระราชาคณะแล้ว ได้เปลี่ยนนามเดิมเป็นกิตติตามนโยบายรัฐนิยม)[1] เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2448 เวลา 04.30 น. เป็นบุตรนายทิพย์-นางขาว บัวอ่อน ได้เรียนอักขรวิธีกับบิดาจนอ่านออกเขียนได้ จึงเรียนภาษาบาลีอับพระอาจารย์แถม วัดบัว ถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2459 จึงย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[2]

เมื่ออายุ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร สอบเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ในปี พ.ศ. 2465 แล้วอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่ออายุครบ 20 ปี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เฮง เขมจารี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณสมโพธิ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีสมโพธิ (ช้อย ฐานทตฺโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้ตามลำดับดังนี้

จากนั้นสมเด็จพระอุปัชฌาย์ได้มอบหมายให้ท่านกลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดลพบุรี

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ผู้เป็นกำลังยิ่งใหญ่ในงานทางพระพุทธศาสนา และกิจการของคณะสงฆ์รวมทั้งงานการศึกษาและการสาธารณสุขของสังคม สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาครุศาสตร์) เมื่อปี พ.ศ. 2526

ลำดับสมณศักดิ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. เครื่อข่ายกาญจนาภิเษก, ผู้นำทางศาสนา: พระพุทธวรญาณ (กิตฺติ กิตฺติทินฺโน) เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ๑๐๐ คำสอนหลวงพ่อของเรา พระพุทธวรญาณ (กิตติทินนมหาเถระ). นนทบุรี : อัพทรูยู ครีเอทนิว, 2558. 163 หน้า. หน้า 3-13. ISBN 978-616-92061-3-2
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 55, ตอนที่ 0 ง, 13 มีนาคม 2481, หน้า 4164
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 76, ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ, 16 ธันวาคม 2502, หน้า 1
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 107, ตอนที่ 138 ฉบับพิเศษ, 6 สิงหาคม 2533, หน้า 10-11