สุเมธ ตันติเวชกุล

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย อารีย์ ตันติเวชกุล อดีต ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา 3 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกระยาหารไทยในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล อาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีบุตร 2 คน ชื่อ นายณิชศีล ตันติเวชกุล และ นายอรวัต ตันติเวชกุล

สุเมธ ตันติเวชกุล
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.3
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน 2531
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2482 (83 ปี)
จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย
บิดา อารีย์ ตันติเวชกุล
มารดา ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล
คู่สมรส คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล
บุตร 2 คน

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

รางวัลเกียรติคุณแก้ไข

 • รางวัลบุคคลตัวอย่างประจำปี 2537
 • รางวัลผู้บริหารราชการ ดีเด่น ประจำปี 2538
 • รางวัลบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • รางวัลบุคคล ดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2541
 • ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2552 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หนังสือที่แต่งแก้ไข

 • ใต้เบื้องพระยุคลบาท ,2543
 • หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท ,2549
 • ข้าแผ่นดินสอนลูก ,2549
 • อะไรกันละหว่า?,2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๔๘, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๒๙ กันยายน ๒๕๒๑
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๓๖๑, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๐, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๖ ง หน้า ๘๑๙๕, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๑, ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๒๗ เมษายน ๒๕๓๕

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข