รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

พระอารามหลวงในจังหวัดลพบุรีแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดลพบุรีแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโคกเจริญแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอโคกสำโรงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอชัยบาดาลแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าวุ้งแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าหลวงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านหมี่แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอพัฒนานิคมแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองลพบุรีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอลำสนธิแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสระโบสถ์แก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอหนองม่วงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข